• Workshop Kritické myslenie a sociálne siete

     • Tento školský rok sme sa s 9. A zapojili do polročného vzdelávacieho projektu Zmúdri do škôl, ktorého cieľom je oživenie vyučovania zábavnou formou a jazykom, ktorý je žiakom blízky, vedieme diskusie o daných témach, čím sa rozvíja kritické myslenie. Súčasťou tohto vzdelávania je aj interaktívny workshop s osobnou návštevou zo "Zmúdri do škôl".  Na našej škole sa uskutočnil dňa     25. 10. 2022 na tému Kritické myslenie a sociálne siete.

      Žiaci počas vzdelávania skúmali názory a rozhodnutia z viacerých perspektív a na základe faktov. Za pomoci lektorky sa učili správne a racionálne narábať s informáciami, formulovať svoj názor a argumentovať, aby nepodľahli konšpiráciám a hoaxom na internete. Po skončení workshopu zistili, prečo je dôležité kritické myslenie a mediálna gramotnosť a ako si ich budovať, aby sa nenechali manipulovať sociálnymi sieťami.

      V súčasnom modernom svete je nesmierne dôležité vedieť posúdiť relevantnosť informačných zdrojov prečítaných textov na internete, overiť si ich pravdivosť. Verím, že tento workshop deviatakom pomôže nestratiť sa v mori informácií na sociálnych sieťach, ktoré sa stali ich každodennou rutinou.

      Mgr. Mária Majzelová

     • Hlasujte za našu školu – O2 Športová akadémia Mateja Tótha

     • Naša škola je opäť zapojená do celoslovenskej súťaže, v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na svojej pôde, a to na jeden školský rok zadarmo.

      Pomôžte našej škole získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha a hlasujte každý deň na stránke www.akademia.o2.sk.

      Preto vás vyzývame, urobte dobrú vec a hlasujte za našu školu. Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu má naša základná škola.

      Hlasujte za našu školu každý deň na stránke: https://www.akademia.o2.sk/hlasovanie/13419

      Čo môže vaša škola vyhrať?

      Víťazná škola získa odborné vedenie jednej 20 člennej skupiny na celý školský rok zadarmo. 

      Metodikou ŠAMT. Vďaka tomu môže škola implementovať inovatívne prvky metodiky ŠAMT aj do vyučovacieho procesu ostatných žiakov školy.

      Hlasovanie prebieha do 30. novembra 2022.

      Víťazi budú zverejnení 7. decembra 2022.


                                                                                                                  V mene žiakov našej školy vám ĎAKUJEME!

     • HOVORME O JEDLE

     • Pri príležitosti Svetového dňa potravín na škole prebiehali celý týždeň rôzne aktivity zamerané na zdravý životný štýl. V rámci týchto aktivít sa žiaci celej školy mohli zapojiť do výtvarnej súťaže CHUTNÉ MAĽOVANIE. Žiaci II. stupňa aj do literárnej súťaže ZÁLEŽÍ NA TOM, ČO VIEM O POTRAVINÁCH, či fotografickej súťaže OČAMI GURMÁNA.

      Nielen jedlo, dostatočný oddych a spánok, ale aj pohyb je dôležitým faktorom zdravia. To si žiaci I. aj II. stupňa preverili pod vedením trénerov z ActiveLab Námestovo v rámci aktivity Jedz a hýb sa!

      Primeraným pohybom a upravením stravovacích návykov môžeme dosiahnuť výrazné zlepšenie svojho fyzického a duševného zdravia.

      Práce žiakov budú vystavené v priestoroch školy a najkrajšie súťažné príspevky budú odoslané do súťaže, kde môžu žiaci vyhrať zaujímavé a hodnotné vecné ceny.

     • Súťažíme v jazykoch s WocaBee

     • Naša škola sa v druhej polovici októbra zapojila do štvrtého ročníka inovatívnej súťaže pre školy Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a súťaží sa online v aplikácii na učenie slovíčok s názvom WocaBee.​​​​​

      Žiaci sa v aplikácii učia novú slovnú zásobu vrátane výslovnosti moderným a veľmi efektívnym spôsobom.
      V súťaži sa hodnotí usilovnosť žiakov v učení cudzích jazykov, meraná počtom bodov získaných za precvičovanie slovíčok.
      Čím viac žiaci precvičujú, tým viac bodov (za správne odpovede) získajú a viac sa aj naučia. Každá trieda súťaží ako tím, takže v jazykoch sa zlepšujú skutočne všetci žiaci.

      Žiaci aktuálne súťažia v okresnom kole šampionátu, v ktorom môžu získať zaujímavé ceny a pre našu školu až 2 x 2000 EUR na modernizáciu vyučovania.
      Všetky informácie o súťaži, ako aj jej priebežné výsledky sú k dispozícii na www.wocabee.app/sutaz

      Tou najdôležitejšou výhrou však bude zlepšenie jazykových vedomostí našich žiakov a ich motivácia k učeniu jazykov, ktoré sú v dnešnej dobe mimoriadne dôležité. Sme veľmi radi, že aj na našej škole učíme cudzie jazyky inovatívnym spôsobom, ktorý prináša žiakom skutočné výsledky!
                                                                                                                                           

      Držíme im v súťaži palce!

      Ing. Janka Slameníková

     • PASOVANIE DRUHÁKOV ZA ČITATEĽOV KNIŽNICE 

     • Krásne priestory našej knižnice s názvom Veselá sovička opäť privítali malých budúcich čitateľov, ktorí 7.októbra prišli s triednymi pani učiteľkami na tretie poschodie. Naši druháci si najskôr vypočuli dramatizovanú veselú báseň od siedmačiek a potom odpovedali na ich zvedavé otázky. 

      Spoznali tiež novú rozprávku z knižnice a naučili sa, ako sa majú správať k požičaným knihám. Potom prišiel k nim kráľ a šašo, ktorí ich slávnostne pasovali mečom za čitateľov knižnice. Druháci s hrdosťou prijali nový čitateľský preukaz. Veríme, že odteraz už z nich budú verní čitatelia a knižka bude ich dobrou kamarátkou. 

      Mgr. Erika Kureková 

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov  v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru.

       

      Školské kolo 15. ročníka OSJL v kategórii C sa na našej škole konalo dňa 13. 10. 2022 s výsledkami:

      1. miesto Marianna Kormančíková, VIII. B, 46 b.

      2. miesto Natália Stašáková, IX. A, 46 b.

      3. miesto Peter Miškovčík, IX. A, 45 b.

      Úspešní riešitelia:

      Paulína Sameliaková IX. A, Roman Resutík IX. B, Vanesa Ruľáková, VIII. B, Jaroslav Zavoďan IX. A, Natália Joštiaková, IX.B, Bianka Pekarčíková VIII. B, Juraj Vojtas VIII. B, Maroš Stopjak IX. B, Daniela Pisarčíkova VIII. B, Laura Ganobjaková, IX. A.

      Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa skladalo z troch častí, v ktorých si 17 súťažiacich zmerali svoje sily. Písomnú časť tvoril jednotný didaktický online test s rozličnými typmi úloh s rôznou kognitívnou náročnosťou, zameranými na prácu s textom, čítanie s porozumením a overenie vedomostí a zručností z jednotlivých jazykových rovín a teórie literatúry. Druhá časť patrila tvorbe vlastného textu, resp. transformácii textu, v nej žiaci preukázali schopnosť písať žánrovo a štýlovo diferencovane, s čo najväčšou možnou mierou originality. Porota hodnotila písomný prejav súťažiacich, ktorí sa mali zamyslieť na témou Môj životný vzor. Ústna časť bola rovnako náročná, tvorila ju samostatná príprava a prednesenie rečníckeho prejavu na zadanú tému s uplatnením prvkov verbálnej i neverbálnej komunikácie. Žiaci sa vo svojich rečníckych prejavoch snažili čo najzaujímavejšie priblížiť zážitky z vysnívaných prázdnin.

      Pri rovnosti bodov rozhodoval čas, ktorý určil poradie súťažiacich. Všetkým zúčastneným ďakujeme za preukázané vedomosti a zručnosti. Víťazke, Marianke Kormančíkovej, gratulujeme a držíme palce 10. 11. 2022, kedy bude našu školu reprezentovať v okresnom kole!

      Mgr. L. Stopjaková, Mgr. M. Majzelová, Mgr. R. Repka

       

     • SVET OKOLO NÁS

     • Už šiestykrát sa žiaci našej školy mali možnosť zapojiť sa do vzdelávacieho projektu o krajinách sveta. V pondelok 24.októbra 2022 medzi nich zavítali cestovatelia, ktorí si pripravili pre žiakov 5.-9.ročníka veľa zaujímavých informácií o Číne. 

      Komentovaný film sa venoval histórii, kultúre, náboženstvu, povrchu, rastlinstvu a živočíšstvu, hlavnému mestu Číny, stavbám a ďalším informáciám z toho štátu sveta.Záver patril krátkej besede. Program pútavým spôsobom predstavil Čínu z rôznych pohľadov.Cestovatelia v závere pozvali žiakov na putovanie africkou Tanzániou, ktoré sa uskutoční v roku 2023.

      Mgr. Róbert Repka

     • DEŇ JABLKA

     • " JABLKO " je jedným z najzdravších druhov ovocia, každý jeho kúsok zásobuje naše telo energiou a množstvom vitamínov. 21.10. má jabĺčko svoj veľký deň, preto sa deti 3.ročníka rozhodli, že tento deň oslávia rôznymi jabĺčkovými aktivitami. Pridali sa aj ďalšie triedy.

      Vypĺňali rôzne pracovné listy, počítali jabĺčkové príklady, vymýšľali rýmy o jabĺčku,.......

      Na záver dňa si  pozreli  krátku  poučnú rozprávku o jabĺčku, zaspievali si pesničku  a samozrejme ochutnali jabĺčko.

      Deti sa počas tohto dňa dozvedeli zaujímavé informácie o jabĺčku – jeho význam pre zdravie, odrody jabĺk, pochutiny z jabĺk.

      Mgr. Margita Romaňáková

     • Milión detí sa modlí ruženec

     • Aj  naša škola, spolu s deťmi na celom svete, sa zapojila do iniciatívy "Milión detí sa modlí ruženec " Dňa 18. 10. 2022- počas tretej vyučovacej hodiny sa žiaci našej školy pod vedením vyučujúcich presunuli do kostola, kde sme sa spolu pomodlili slávnostný ruženec. Jednotlivé desiatky sa predmodlievali zástupcovia ročníkov pričom boli sprevádzané hudbou a spevom detí.Všetky modlitby boli prednášané za pokoj a mier vo svete. Dúfame, že aj my sme prispeli svojou troškou za zlepšenie napätej situácie vo svete.

     • DAJME SPOLU GÓL

     • V  októbri 2022 sme sa zapojili do projektu DAJME SPOLU GÓL, ktorý je zameraný na popularizáciu futbalu u detí v materských a základných školách. Do projektu sme zapojili našich  prvákov a predškolákov. V októbri  budú mať možnosť rodičia prihlásiť svoje dieťa do projektu. Od novembra sa začína s tréningami. ​​​​​​

      Všetky potrebné informácie pošleme v správe cez edupage.

      „Futbal a všeobecne šport rozvíjajú dieťa nielen na úrovni pohybovej činnosti, ale deti sa stávajú súčasťou kolektívu a šport sa stáva súčasťou ich života. „ 

      CIELE PROJEKTU:

      2. Motivovať deti k športovej aktivite a vytvárať v nich trvalý vzťah k športu.

      3. Podporiť zdravý životný štýl detí.

      ZÁKLADNÉ PILIERE PROJEKTU:

      1. HRA (hravými prostriedkami rozvinúť potenciál u detí)

      2. ZDRAVIE (šport ako najlepšia prevencia pred chorobami (imunitný systém) a podpora zdravého životný štýlu (obezita)

      3. EMÓCIA (uspokojenie emocionálnych potrieb detí: zábava a radosť z aktivity, z hry)

      4. UČENIE (prostredníctvom hry, schopnosť koncentrácie u detí, disciplína)

      5. SOCIALIZÁCIA (vytváranie vzťahov prostredníctvom hry)

      Personálne zabezpečenie projektu:

      - za celkovú prípravu, organizáciu, vyhodnotenie pohybovo-športovej aktivity pre deti so zameraním na FUTBAL bude zodpovedný tréner s platnou trénerskou licenciou.

      Materiálno – technické zabezpečenie projektu:

      Naša škola dostane vďaka zapojeniu do projektu zdarma tréningové pomôcky:

      - futbalové lopty – veľkosť č.1 - v počte 15 ks 
      - futbalové lopty – veľkosť č.3 odľahčená - v počte 6 ks
      - sieťka na lopty - v počte 2 ks
      - rozlišovacie tričko (2 farby po 10 ks) - v počte 20 ks
      - označovacie méty (klobúčiky – 4 sady po 10 ks) - v počte 40 ks
      - prekážka (15cm) - v počte 10 ks
      - plochý kruh (2 farby) - v počte 10 ks
      - set kužeľov (10 kužeľov + 5 tyčí) - v počte 1 ks
      - koordinačný rebrík (4m) - v počte 2 ks
      - malé bránky prenosné (pop up) - v počte 2 ks
      - taška na materiálne zabezpečenie (na všetky pomôcky) - v počte 1 ks
      - tričká pre deti (žlté – univerzálna veľkosť) – v počte 30 ks (2 skupiny po 15 detí)

      Vedenie školy

     • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NOVÝCH PRIESTOROV MŠ A ŠKD

     • Dňa 13.10.2022 sme oficiálne  otvorili  zrekonštruované priestory Materskej školy, dva oddelenia Školského klubu a odovzdali predškolákom aj  nové sociálne zariadenie. 
      V mesiaci jún 2022 sme sa zapojili do výzvy z MŠVVaŠ - PREDŠKOLÁCI 2, kde sme získali na rekonštrukciu 10 000,- €. Cieľom tejto výzvy bolo vybavenie novovzniknutých tried a dočasných priestorov určených pre poskytovanie predprimárneho vzdelávania nevyhnutným interiérovým vybavením, učebnými pomôckami a didaktickými hračkami na rozvíjanie celostného a osobnostného rozvoja detí.​​​​​​

      V mesiacoch júl –september 2022 sa zrealizovali rekonštrukčné práce na zväčšenie kapacity priestorov MŠ a ŠKD a odstránenie havarijného stavu kanalizácie. Kapacita MŠ sa rozšírila z piatich tried na šesť tried (momentálne máme naplno využitú kapacitu 116 žiakov v MŠ). Kapacita ŠKD sa zväčšila z 33 žiakov na 45 žiakov (momentálne máme naplno využitú ŠKD – vyhoveli sme všetkým žiadostiam rodičov). Nielenže sa zväčšili priestory MŠ, ŠKD ale vybudovalo sa aj nové sociálne zariadenie  pre predškolákov.

      Ďakujeme vedeniu obce Oravské Veselé za spoluprácu a spolufinancovanie pri realizácii projektu. Na odstránenie havarijného stavu kanalizácie nám zastupiteľstvo schválilo  finančné prostriedky v hodnote 7 000,- €. 

      Rekonštrukciu  stavebných prác a havarijného stavu kanalizácie realizovala firma Z- mont, s.r.o. Pri prácach nám pomáhali p. Jozef Kvasničák, p. Peter Brandýs. Potrebné elektroinštalančné práce realizovala firma Elpro Slovakia, s.r.o.

      Slávnostného otvorenia sa zúčastnil pán farár Mgr. Milan Prídavok, ktorý nám vysvätil zrekonštruované priestory.

      Deti si na záver pripravili krátky kultúrny program. Veríme, že v budúcnosti budeme môcť aj vďaka novovytvoreným priestorom MŠ vyhovieť všetkým žiadostiam o prijatie do MŠ a ŠKD.

      Vedenie školy

     • REGISTRATÚRNE STREDISKO

     • Registratúrne stredisko slúži na evidenciu položiek z Registratúrneho denníka. Je to miesto, kde sú uložené záznamy z predchádzajúcich období. Aj na našej škole máme  zriadené registratúrne stredisko.

      Každý záznam v registratúrnom stredisku má svoju registratúrnu značku  a svoju lehotu uloženia. (Napr. vzdelávacie poukazy majú registratúrna značka SU1 a  lehotu uloženia  5 rokov. ) Najstaršie dokumenty v našom registratúrnom stredisku sú dokumenty k výstavbe našej školy, z roku 1954.

      Po ukončení doby nutnej na skladovanie záznamov je možné požiadať Štátny archív ( v našom prípade Štátny archív v Dolnom Kubíne) o fyzické odstránenie dokumentov – skartovanie alebo odovzdanie dokumentov Štátnemu archívu. Niektoré dokumenty majú hodnotu „A“ (napr. Projekty a programy školy, Štatúty, Kolektívne zmluvy, Rozpočet ZŠ s MŠ, Školský vzdelávací program, Projekty ZŠ, Ročné hodnotiace správy,  Triedne výkazy....). Tieto dokumenty sa musia po lehote uloženia odovzdať Štátnemu archívu. Dokumenty bez znaku hodnoty „A“ (napr. Triedne knihy, Klasifikačné záznamy, Plán práce školy, prihlášky, Rozhodnutia, Vzdelávacie poukazy,...) sa po ukončení lehoty uloženia a po vyraďovacom konaní zničia – skartujú. Predtým však musí prebehnúť  vyraďovacie konanie, ktoré sa má vykonávať každých 5 rokov.

      Prvé vyraďovacie konanie sa na našej škole  konalo v roku 2004. Štátnemu  archívu v Dolnom Kubíne  sa odovzdali archívne dokumenty vzniknuté z činnosti ZŠ s MŠ Oravské Veselé v rokoch 1954 – 1993 zabalené v 21 archívnych škatuliach.

      V mesiacoch máj -september 2022 sme pripravovali  vyraďovacie konanie po 18 rokoch.  Dňa 28.9.2022 nám  Ministerstvo vnútra SR – Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, pracovisko Archív Dolný Kubín  vydalo rozhodnutie na vyradenie registratúrnych záznamov nasledovne:

      • Záznamy so znakom hodnoty „A“ v počte 19 položiek z rokov 1943 – 2016 odovzdať do 31.10.2022  Štátnemu archívu v Dolnom Kubíne (príloha 1). Tento materiál sa musí zabaliť do špeciálnych krabíc, ktoré majú životnosť 100 rokov.
      • Záznamy bez znaku hodnoty „A“ v počte 78 položiek z rokov 1986 – 2018 odovzdať na zničenie – skartovanie. (príloha 2)

      Od 1.1.2023 naša škola prechádza na elektronickú registratúru v súlade so schváleným Registratúrnym poriadkom s účinnosťou od 1.1.2023.

      Ďakujeme za pomoc a spoluprácu pri vyraďovacom konaní vedúcej  Štátneho archívu v Dolnom Kubíne - pani Mgr. Eve Vrlákovej a bývalej riaditeľke Štátneho archívu v Dolnom Kubíne -  PhDr. Soni Maťugovej.

      Priloha-c.1-Zoznam-odovzdavanych-archivnych-dokumentov.pdf

      Priloha-c.2-Zoznam-vecnych-skupin-registraturnych-zaznamov-bez-znaku-hodnoty-A.pdf

       

      Mgr. Zuzana Krúpová
      riaditeľka školy

     • Rozhýbme sa a žime zdravšie

     • Dňa 12.10.2022 na našu školu zavítali tréneri z ACTIVELAB. V telocvični žiaci mali besedu s trénerom Patrikom Barčákom o zdravej výžive a o tom aká je pre nás dôležitá zdravá strava. Po besede žiakov na ihrisku čakali rôzne športové discilíny a štafetový beh.  

     • Exkurzia v kvetinárstve - aranžovanie

     • Žiaci 4.B triedy dnes zavítali do Kvetinárstva Karmen na exkurziu. Téma hodiny na Pracovnom vyučovaní bolo aranžovanie. p.uč. Rušin zobral žiakov do Kvetinárstva Karmen, kde im p. Telúchová porozprávala niečo o aranžovaní a taktiež si žiaci spoločne urobili krásnu jesennú ikebanu, ktorá im zdobí svoju triedu.


     • JA SLOVENSKO

     • Aj v tomto školskom roku 2022/2023 sme sa zapojili do vzdelávacích projektov Ja a Peniaze (1.A – pod vedením Mgr. Kataríny Resutíkovej) a Viac ako peniaze (9.A, 9.B – pod vedením Mgr. Veroniky Kurekovej a PaedDr. Daniely Pisarčíkovej). Cieľom programov je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov základných škôl a naučiť ich finančne plánovat svoju budúcnosť. V mesiaci október žiaci 9.A, 9.B absolvovali vstupné testy

     • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE PRÍRODNEJ UČEBNE

     • Budova základnej  školy v Oravskom Veselom je jedno veľké, dokonale premyslené a starostlivo udržiavané dielo. Vedeli ste o tom, že tento rok sa dožíva  naša škola úctyhodných 65 rokov?

      ​​​​​Našu školu nám závidia široko-ďaleko. Aby bola v takom stave a s takými vymoženosťami akou je naša škola, vďačíme ľuďom so srdcom na správnom mieste. Jedným z nich je aj náš sponzor – darca pán Milan Mazurák.

      Myšlienka vytvoriť projekt Prírodnú učebňu a návrh realizácie vznikla už pred siedmimi rokmi.

      Prvá etapa osadenie lavičiek sa zrealizovala v školskom roku 2020/2021.

      V školskom roku 2021/2022 sme oslovili Stavebnú firmu MDMM, s.r.o., aby nám pomohla pri dokončení Prírodnej učebne so stavebným materiálom. Nielenže nám firma prisľúbila potrebný stavebný materiál, ale veľkoryso  nám ponúkli pomocnú ruku aj so stavebnými prácami a odborným poradenstvom na tomto projekte.

      Dnešný deň sme slávnostne prebrali dielo Stavebnej firmy MDMM, s.r.o., a poďakovali sa  za spoluprácu.  Pani riaditeľka uistila všetkých, že sa budeme o toto dielo zodpovedne starať a využívať ho na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre našich žiakov.

      Slávnostné otvorenie nám spestrili svojim vystúpením žiaci MŠ pod vedením p.uč. Kumorovej, žiaci 1.A triedy pod vedením p.uč. Resutíkovej a Šimon Zavoďan zo 6.A triedy.

      Ďakujeme p.starostovi Ing. Albínovi Maslaňákovi za spoluprácu. Vážime si, že si našiel čas a prišiel na slávnostné otvorenie Prírodnej učene.  

      ĎAKUJEME !

     • PASOVANIE PRVÁKOV

     • V stredu 5.10.2022 bol pre našich prvákov výnimočný deň. Po mesiaci v škole, kedy si zvykali na školský systém, boli oficiálne prijatí za žiakov našej školy.

      Pasovaním ich sprevádzali naši najstarší žiaci, deviataci, medzi ktorými nechýbal kráľ, ktorý žiakov oficiálne a slávnostne pasoval za žiakov našej školy. Pred tým však museli dokázať, že si to skutočne zaslúžia.

      Ukázali nám všetko, čo sa doteraz už naučili – recitovali básničky o číslach, slabikovali ako roboti, spievali pesničky, ukázali nám, akým spôsobom sa pripravujú na každú činnosť, či ako sa utišujú pri práci. Nasledoval slávnostný sľub, po ktorom kráľ každého osobitne pasoval za žiaka našej školy.

      Keďže s nami boli aj rodičia, aj oni slávnostne zložili sľub, že budú našim prvákom pomáhať pri učení, pri kontrolovaní školskej tašky, ako aj že budú chodiť na rodičovské združenia. A tak aj oni boli pasovaní - za zodpovedných rodičov prvákov.

      Deti za odmenu dostali sladkú maškrtu a pasovací dekrét, ktorý im bude pripomínať túto slávnostnú udalosť.

                                                         Triedne učiteľky:  Mgr. Katarína Resutíková 1.A,
      PaedDr. Marta Pekarčíková 1.B

     • ŠKOLSKÉ MLIEKO

     • Aj v školskom roku 2022/2023 sa naša škola opäť zapojila do programu "Školské mlieko". 

      Hlavným cieľom projektu "školské mlieko" je zlepšenie stravovacích návykov mladej generácie.
      Dbajme na to, aby naše deti mali zdravú výživu a dostatok pohybu. 
      Zabezpečíme tak ich zdravý vývin, zlepší sa ich kondícia a podporí imunitný systém.Tento program je dotovaný z národných zdrojov a Európskej únie.

      Novinkou je bezlaktózové mlieko Lakto free brejky, ktoré môžu poberať žiaci s intoleranciou na laktózu.