• Šk.r. 2022/2023

    •  1. Veľkosť  školy, počet žiakov, personálne zabezpečenie

     Základná škola v Oravskom Veselom je úplná škola s ročníkmi 1.-9. Nachádza sa v nej 20 kmeňových učební a  5 špeciálnych učební na vyučovanie odborných predmetov. V škole sú k dispozícii nasledovné špeciálne učebne:

     • 1 učebňa na vyučovanie fyziky a chémie,
     • 1 učebňa biológie
     • 3 učebne na vyučovanie cudzích jazykov
     • 2 učebne na vyučovanie predmetu Informatika
     • Polytechnická učebňa
     • Knižnica
     • 1 telocvičňa
     • Multifunkčné ihrisko
     • Školský pozemok
     • Prírodná učebňa

         

     Spolu

     Trieda Počet  Počet Počet  Počet Počet Počet Triedny učiteľ:
     žiakov chlapcov dievčat žiakov chlapcov dievčat
     1. A              Mgr. Katarína Resutíková
     1. B        Mgr. Margita Maslaňáková
     2. A             Mgr. Ida Balcerčíková
     2. B       Mgr. Mariana Stopjaková
     3. A             Mgr. Gabriela Klusová
     3. B       Mgr. Margita Romaňáková
     4. A               
     4. B       Mgr. Anton Rušin
     Spolu 1.st.:              
     5. A              
     5. B        
     6. A             Mgr. Róbert Repka
     6. B       Ing. Jana Slameníková
     7. A             Ing. Magdaléna Maslaňáková
     7. B       Mgr. Erika Kureková
     8. A             Mgr. Eva Namislovská
     8 .B       Mgr. Viera Poláková
     9. A       Mgr. Janka Lietavcová
     9. B       Mgr. Veronika Kureková
     2.st. :              
     SPOLU