• Pokyny pre stravníkov

   •  

    Školská jedáleň zabezpečuje stravu pre deti v MŠ , pre žiakov ZŠ, zamestnancov. Stravník je povinný vyplniť zápisný lístok podpísaný zákonným zástupcom, až potom sa môže stravovať. Školská jedáleň sa zapája do rôznych projektov na podporu zdravia detí :

    • Školská mliečna liga
    • Ovocie pre školy

    Platba za stravovanie sa uhrádza mesačne vždy do 15. dňa v mesiaci. Aby sme sa vyhli rôznym nedorozumeniam, odporúčame rodičom zadať si v svojej banke trvalý príkaz na úhradu stravného. Platba tak bude vždy včas uhradená .Platby môžete realizovať trvalým príkazom, príkazom cez internetbanking, poštovou poukážkou na účet:

    IBAN: SK2156000000004041146004
    Variabilný symbol: číslo stravníka
    do poznámky: meno, priezvisko stravníka

    Výška stravných poplatkov : 

                                                        stravné         réžia        mesačne / 20 dní

    MŠ – desiata, obed, olovrant

    1,45 €

    0,20

    33 €

    MŠ – desiata, obed

    1,21 €

    0,20

    28,20 €

    ZŠ – desiata 1.-4.ročník

    0,49 €

     

    9,80 €

    ZŠ – desiata 5.-9.ročník

    0,53 €

     

    10,60 €

    ZŠ - obed 1.-4.ročník

    1,15 €

    0,20

    27 €

    ZŠ - obed 5.-9.ročník

    1,23 €

    0,20

    28,60 €

    Hmotná núdza, dotácia strava

    1,30 €

    0,20

    0 €stravné /

    4 € réžia

    Obed zamestnanci

    1,33 €

     

    20,60 € stravné / 6 € SF

    1. Suma mesačnej úhrady je zaokrúhlená na priemerný počet odobraných obedov – 20 dní mesačne
    2. Od 1.7.2022 sa dotácia na stravu v sume 1,30 € poskytuje len deťom v hmotnej núdzi a žiakom 9.ročníka (ktorí dovŕšia 15 rokov). Úhrada zákonného zástupcu žiaka sa znižuje o poskytnutú dotáciu k stravovacím návykom o 1,30 € podľa osobitného predpisu iba v prípade, ak sa žiak zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed.
    3. V prípade neprítomnosti žiaka v škole je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred a to :
    • on-line na webstránke školy po prihlásení sa v Edupage,
    • osobne v kancelárii ŠJ
    • telefonicky na čísle  0917 536 345 alebo 043/5596115 , výnimkou je náhle ochorenia žiaka, kedy sa najneskôr do 7.15 hod. ráno môže telefonicky odhlásiť, prípadne odobrať obed do obedára v prvý deň choroby. Nasledujúce dni sa dieťa odhlási.
    1.  Za neodhlásenú stravu je zákonný zástupca povinný uhradiť príspevok za stravovanie v plnej výške.
    2. Za každé odobraté jedlo sa uhrádzajú žiaci režijné náklady vo výške 0,20 €.
    3. V jedálni je nainštalovaný elektronický systém výdaja stravy, každý stravník má čipový kľúč zapožičaný zdarma na obdobie celej školskej dochádzky, ktorý je povinný používať nielen pri príchode/odchode zo školy, ale aj pri odbere stravy. Pri strate,  je možné si zakúpiť nový za poplatok 2 € v kancelárii ZŠ.
    4. Každý stravník musí mať vypísaný zápisný lístok na stravovanie pre školský 2022/2023, z tohto dôvodu sa mu strava automaticky prihlasuje dovtedy, pokiaľ ho rodič neodhlási.

    a.