• Pokyny pre stravníkov

   •  

    Školská jedáleň zabezpečuje stravu pre deti v MŠ , pre žiakov ZŠ, zamestnancov. Stravník je povinný vyplniť zápisný lístok podpísaný zákonným zástupcom, až potom sa môže stravovať. Platba za stravovanie sa uhrádza mesačne vždy do 15. dňa v mesiaci. Aby sme sa vyhli rôznym nedorozumeniam, odporúčame rodičom zadať si v svojej banke trvalý príkaz na úhradu stravného. Platba tak bude vždy včas uhradená .Platby môžete realizovať trvalým príkazom, príkazom cez internetbanking, poštovou poukážkou na účet:

    IBAN: SK2156000000004041146004
    Variabilný symbol: číslo stravníka
    do poznámky: meno, priezvisko stravníka

    Výška stravných poplatkov : 

                                                        stravné         réžia        mesačne / 20 dní

    MŠ – desiata, obed, olovrant

    2,10 €

    0,20

    46 €

    MŠ – desiata, obed

    1,70 €

    0,20

    38 €

    ZŠ – desiata 1.-4.ročník

    0,70 €

     

    14 €

    ZŠ – desiata 5.-9.ročník

    0,75 €

     

    15 €

    ZŠ - obed 1.-4.ročník

    1,70 €

    0,20

    38 €

    ZŠ - obed 5.-9.ročník

    1,90 €

    0,20

    42 €

    Cudzí stravníci

    2,40 €

    1,70

    82 €

    Obed zamestnanci

    2,40 €

     

    38€ stravné /    10 € SF prísp.

    1. Suma mesačnej úhrady je zaokrúhlená na priemerný počet odobraných obedov – 20 dní mesačne
    2. Od 1.1.2023 sa dotácia na stravu poskytuje deťom v hmotnej núdzi a ŽM. Úhrada zákonného zástupcu žiaka sa znižuje o poskytnutú dotáciu k stravovacím návykom podľa osobitného predpisu iba v prípade, ak sa žiak zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed.
    3. V prípade neprítomnosti žiaka v škole je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred a to :
    • on-line na webstránke školy po prihlásení sa v Edupage,
    • osobne v kancelárii ŠJ
    • telefonicky na čísle  0917 536 345 alebo 043/5596115 , výnimkou je náhle ochorenia žiaka, kedy sa najneskôr do 7.15 hod. ráno môže telefonicky odhlásiť, prípadne odobrať obed do obedára v prvý deň choroby. Nasledujúce dni sa dieťa odhlási.
    1.  Za neodhlásenú stravu je zákonný zástupca povinný uhradiť príspevok za stravovanie v plnej výške.
    2. Za každé odobraté jedlo sa uhrádzajú žiaci režijné náklady vo výške 0,20 €.
    3. V jedálni je nainštalovaný elektronický systém výdaja stravy, každý stravník má čipový kľúč zapožičaný zdarma na obdobie celej školskej dochádzky, ktorý je povinný používať nielen pri príchode/odchode zo školy, ale aj pri odbere stravy. Pri strate,  je možné si zakúpiť nový za poplatok 2 € v kancelárii ZŠ.
    4. Každý stravník musí mať vypísaný zápisný lístok na stravovanie pre školský 2022/2023, z tohto dôvodu sa mu strava automaticky prihlasuje dovtedy, pokiaľ ho rodič neodhlási.