• ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

     

    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa § 150 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva nasledovné pokyny k organizácii školského roka 2022/2023.

    VYUČOVANIE

    • Školský rok 2021/2022: 1. september 2022 (štvrtok) – 30. jún 2023 (piatok)
    • Školské vyučovanie v 1. polroku: 5. septembra 2022 (pondelok – 31. január 2023 (utorok)
    • Školské vyučovanie v 2. polroku: 1. február 2023 (streda) – 30. jún 2023 (piatok)

     

    PRÁZDNINY

    • Jesenné prázdniny: 28. október 2022 (piatok) – 31. október 2022 (piatok)
    • Vianočné prázdniny: 23. december 2022 (piatok) – 6. január 2023 (piatok)
    • Jarné prázdniny: 27. február 2023 (pondelok) – 3. marec 2023 (piatok)
    • Veľkonočné prázdniny: 6. apríl 2023 (štvrtok) – 11. apríl 2023 (utorok)
    • Letné prázdniny: 1. júl 2023 (sobota) – 31. august 2023 (štvrtok)

     

    ĎALŠIE ŠTÁTNE SVIATKY A VOĽNÉ DNI V ŠK. ROKU 2022/20223

    • 1. september 2022 (štvrtok) –  Deň ústavy SR
    • 15. september 2022 (štvrtok) – Sedembolestná Panna Mária
    • 1. november 2022 (utorok) – Sviatok všetkých svätých
    • 17november 2022 (štvrtok– Deň boja za slobodu a demokraciu
    • 24., 25. a 26. december 2022 ( sobota, nedeľa, pondelok) – Štedrý deň, 1. a 2. sviatok vianočný
    • 1. január 2023 (nedeľa) – Deň vzniku Slovenskej republiky
    • 6. január 2023 (piatok) – Traja králi
    •  – Veľký piatok
    • Veľkonočný pondelok
    • 1. máj 2023 ( pondelok) – Sviatok práce
    • 8máj 2023 (pondelok)– Deň víťazstva nad fašizmom
    •  

    CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIA ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL:

    Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka (T5) - 17.05.2023
    Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka (T9) - 22.03. 2023 náhradný termín: 4.4.2023
    Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ: V termíne od 6.9.2022 do 30.10.2022

    Výsledky žiakov zadajú školy v časti ISTŽ, a to najneskôr do 30. novembra 2022

    PLÁN PEDAGOGICKÝCH RÁD

    • 05. 09. 2022 – pedagogická rada
     • Plán práce na šk. rok 2022/2023
     • ŠkVP aktualizovaný na šk. rok 2022/2023
    • 15. 11. 2022 – pedagogická rada
     • štvrťročné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov
    • 26. 01. 2023 – pedagogická rada
     • klasifikačná porada za 1. polrok
    • 18. 04. 2023 – pedagogická rada
     • hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok
    • 27. 06. 2023 – pedagogická rada
     • klasifikačná porada za 2. polrok

     

    SÚŤAŽE:

    ORGANIZAČNÉ POKYNY MŠVVaŠ SR NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023 

    Ministerstvo školstva na základe § 14 ods. 6 písm. n) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) je vyhlasovateľom alebo spoluvyhlasovateľom súťaží pre deti materských škôl, žiakov základných a stredných škôl a základných umeleckých škôl. Súťaže sa riadia štatútom alebo organizačným poriadkami v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 23/2017 o súťažiach. Informácie o zdrojoch poznania a dát 

    • Zoznam súťaží s finančnou podporou • Organizačné poriadky súťaží 

    • Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

     • Poznaj slovenskú reč • Pekná maďarská reč 

    • Predmetové olympiády – všetky dôležité informácie k nim a termínovník Informačná skladačka Zapoj sa do predmetových olympiád a postupových súťaží! 

    Zoznam športových súťaží vyhlasovaných MŠVVaŠ SR je zverejnený na www.skolskysport.sk

    Organizacne_pokyny_2022_2023.pdf

    • V školskom roku 2022/2023 budeme postupovať podľa manuálu "Zelená otvoreným školám, pripraveného MŠVVaŠ za účelom udržať bezpečné prostredie v školách,  ktorý vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

    •