• PODÁVANIE PODNETOV A SŤAŽNOSTÍ V ZMYSLE ZÁKONA Č. 9/2010 Z. z. MÔŽETE PODÁVAŤ:

    Písomne na adresu:

    ZŠ s MŠ Oravské Veselé
    Oravské Veselé 377
    02962

    Emailom: zsmsoravskevesele@gmail.com

    SLOBODNÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM:

    Informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.

    Základná škola s materskou školou Oravské Veselé ako povinná osoba zabezpečuje poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.  o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len„zákon“) každému, kto o ne požiada. Na základe zákona má každý právo na informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

    • Žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona sú vybavované v zmysle § 17 ods.1 v lehote najneskôr do 8 pracovných dní (zo závažných dôvodov môže byť lehota predĺžená o najviac 8 pracovných dní – podľa § 17 ods. 2).
    • Žiadosti, ktoré nemajú charakter informácie podľa zákona (povinná osoba nemá požadovanú informáciu k dispozícii, resp. ju musí vytvárať) sú vybavené listom s oznámením, že žiadosť nespadá pod režim zákona o slobode informácií.
    • Zákon o slobode informácií neukladá povinnej osobe povinnosť vytvárať na základe žiadosti žiadateľov informácie, ktoré v momente podania žiadosti neexistujú.
    • Povinná osoba nie je povinná robiť s informáciami, ktoré už má k dispozícii operácie, ktoré by viedli ku vzniku informácií, ktoré boli síce požadované žiadateľom, avšak ktoré v momente podania žiadosti ešte neexistovali. Inými slovami, povinná osoba nie je na základe žiadosti o informácie povinná spracovávať už existujúce informácie takým spôsobom, že sa z nich po spracovaní stanú kvalitatívne odlišné resp. nové informácie.

     

    Povinné zverejňovanie informácii na základe § 5 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    a. spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry

     

    Základné údaje o škole:

    Názov školy: Základná škola s materskou školou Oravské Veselé

    Adresa školy: 029 62, Oravské Veselé 377

    IČO: 37810341

    Dátum vzniku: 01.01.2003

    Spôsob zriadenia: zriaďovacia listina

    Zriaďovateľ: Obec Oravské Veselé, 029 62 Oravské Veselé 374

    Právomoc: samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou a organizačnými jednotkami (materská škola, školský klub detí, školská jedáleň)

     

    Popis organizačnej štruktúry:

    ZŠ s MŠ sa člení na jednotlivé útvary, ktoré komplexne zabezpečujú a koordinujú úlohy školy v zmysle zriaďovacej listiny:

    A. úsek riaditeľky školy

    B. pedagogický útvar

    C. hospodársko-správny úsek

    D. školské stravovanie

    Organizačné členenie ZŠ zabezpečujú jej jednotlivé úseky. Úseky sú organizačné celky, ktoré komplexne zabezpečujú a koordinujú väčší rozsah vzájomne súvisiacich činností určitého zamerania. Na čele úsekov sú vedúci zamestnanci ZŠ a MŠ,  ktorí sú priamo podriadení riaditeľke ZŠ.

     

    b. miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

     

    Miesto: Kancelária riaditeľky školy, Kancelária ZRŠ

    Čas: v pracovných dňoch od 12. 00 h - 14. 00 h

    Spôsob: písomne, elektronickou poštou, poštou, alebo iným technicky vykonateľným spôsobom podaná žiadosť, podnet, návrh, sťažnosť alebo iné podanie

    Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

    Každá žiadosť o informáciu musí mať predpísané náležitosti uvedené v § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a spôsob sprístupnenia požadovaných informácií.

    Žiadosť o poskytnutie informácie musí obsahovať:

    meno a priezvisko žiadateľa,

    adresa žiadateľa,

    obsah požadovaných informácií,

    požadovaný spôsob sprístupnenia informácie,

    dátum,

    podpis žiadateľa.

     

    c. miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

    Miesto: Kancelária riaditeľky školy , Kancelária ZRŠ v čase od 12. 00 h - 14. 000 h

    Lehota: odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia povinnej osoby

    Spôsob: písomná forma

    O odvolaní rozhoduje nadriadený orgán Obec Oravské Veselé, 029 62 Oravské Veselé 374. O odvolaní rozhodne do 15 dní od doručenia odvolania. Odvolanie sa podáva prostredníctvom Základnej školy s materskou školou, 029 62 Oravské Veselé 377.

     

    d. postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

     

    Žiadosť o poskytnutie informácie sa po predložení potvrdí prezentačnou pečiatkou a preskúma, či obsahuje všetky požadované náležitosti.

    Neúplná žiadosť sa musí minimálne do 7 dní doplniť, inak sa žiadosť odloží.

    Ak škola nemá požadované informácie a ak zo žiadosti vyplýva, kde by sa mohli tieto informácie získať, postúpi žiadosť do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti tejto povinnej osobe, inak ju odmietne.

    Postúpenie žiadosti sa oznámi žiadateľovi ihneď. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znova dňom, keď príslušná povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.

    Lehota na vybavenie žiadosti je najneskôr do ôsmych pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov v žiadosti.

    Lehota sa môže predĺžiť zo závažných dôvodov najviac o 8 dní.

    Žiadateľ o tom musí byť písomne informovaný. Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, škola môže ihneď, najneskôr do 5 dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.

    Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, škola mu ich sprístupní. Lehota na sprístupnenie začína dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.

     

    Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia

    Ak povinná osoba sprístupní žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 zákona o slobodnom prístupe k informáciám v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takémuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

    Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená podľa § 14 ods. 3 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

    Ak nevydá rozhodnutie, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu. Za deň doručenia sa považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

    Povinná osoba poskytujúca informáciu je povinná dbať, aby neposkytla informácie, ku ktorým je prístup obmedzený(§ 8 až § 12) zákona o slobodnom prístupe k informáciám. V prípade, že povinná osoba poskytuje informáciu, ktorá obsahuje osobné údaje, ku ktorým je obmedzený prístup, je povinná zamedziť viditeľnosť týchto údajov.

     

    e. Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe

     

    Ústava SR

    Zákony, Nariadenia vlády, Vyhlášky MŠVVaŠ SR

    https://www.minedu.sk/12269-sk/regionálne-skolstvo/

    Listina základných práv a slobôd

    Pracovný poriadok  Základnej školy s materskou školou Oravské Veselé

    Organizačný poriadok  Základnej školy s materskou školou Oravské Veselé

    Školský poriadok  Základnej školy s materskou školou Oravské Veselé

     

    f. Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácii

     

    S A D Z O B N Í K

     

    spoplatňovaných úkonov pri realizácií § 21 zákona č. 211/2000 Z. z.

    o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

     

    1. Sprístupnenie informácie písomne:

    * kópia formát A4 0,10 €

    * obálka C 6 0,01 €

    * obálka C5 0,04 €

    * obálka A4 0,05 €

    * špeciálna bublinková obálka 0,66 €

    2/ za sprístupnenie informácie kopírovaním (čiernobiela kópia jednostranná) 0,10 €

    3/ za sprístupnenie informácie kopírovaním na CD 0,66 €

    4/ informácie zasielané e-mailom a telefonicky bezplatne

    5/ náklady na poštovné podľa aktuálneho cenníka poštových zásielok.

     

    Spôsob úhrady:

    v hotovosti do pokladne Administratívny pracovník, referent PaM: Monika Sochová

     

    Základná škola s MŠ môže zaplatenie úhrady odpustiť. O odpustení náhrady rozhoduje štatutárny zástupca školy. Úhrady sú príjmami školy.

    Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.