• Hlavné informácie

   • Vážení rodičia!       

           Blíži sa termín zápisu prvákov do základnej školy. Aby sme urýchlili a zjednodušili administratívny proces zápisu Vášho dieťaťa, prosíme Vás, aby ste prihlášku  vyplnili  elektronickyVšetky údaje uveďte presne tak, ako sú uvedené v rodnom liste dieťaťa, používajte dĺžne, mäkčene. Ak považujete za potrebné informovať nás o niečom, čo vo formulári nenájdete, uveďte to, prosím, v poznámke na konci prihlášky.

    Po odoslaní prihlášky Vám bude automaticky zaslaný potvrdzovací email.

    Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou Oravské Veselé 377 pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční dňa 25. apríla 2023 (utorok) v čase od 12.00 do 16.00 hodiny v budove školy.

    Presný čas zápisu uvedieme v POZVÁNKE, ktorá Vám príde poštou.

    Zápisu sa zúčastnia deti aj ich zákonní zástupcovia.

    K zápisu do 1. ročníka je potrebné, aby si zákonný zástupca priniesol platný občiansky preukaz a rodný list dieťaťa a vytlačenú elektronickú prihlášku.

    Povinná školská dochádzka sa začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku    života a dosiahne školskú spôsobilosť. To znamená, že zápis je určený pre deti narodené od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2017.

     

    V prípade, že Vám termín zápisu nevyhovuje (dieťa alebo rodič je chorý) alebo máte iné vážne dôvody, pre ktoré sa zápisu nemôžete zúčastniť, kontaktujte vedenie školy na tel. čísle: 0918 162 111 alebo môžete prihlásiť svoje dieťa do školy elektronicky, prostredníctvom  elektronickej prihlášky zverejnenej na webovej stránke školy, ktorú príde zákonný zástupca v deň zápisu alebo v inom dohodnutom termíne podpísať.

     

    Podľa § 144 a zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, vyžaduje na žiadosti aj na prihláške podpis obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa.

    Ak má dieťa iba jedného zákonného zástupcu alebo z objektívnych príčin nie je možné získať podpis druhého zákonného zástupcu, je potrebné k žiadosti a prihláške pripojiť "Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu" príloha č.2.

    Priloha_c_2_písomne_vyhlasenie.docx

    Ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, musia o tejto skutočnosti doručiť riaditeľovi školy "Písomné vyhlásenie" príloha č. 3.

    Priloha_c_3_písomne_vyhlasenie.docx

    Ak je v prihláške uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, riaditeľ základnej školy nie je povinný druhú doručovaciu adresu zisťovať a rozhodnutie sa doručuje len na známu doručovaciu adresu. Ak majú obaja zákonní zástupcovia rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne.

     

    Ako postupovať pri zápise dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?

    Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predkladá riaditeľovi základnej školy spolu s prihláškou aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

    Ako postupovať, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku života nedosiahlo školskú zrelosť?

    Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku života nedosiahlo školskú zrelosť,  je povinnosťou rodiča zapísať ho do ZŠ  a zároveň požiadať riaditeľku materskej školy na základe:    -písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,  -písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast,    -informovaného súhlasu zákonného zástupcu, o pokračovanie plnenia  povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ.
    Je však nutné prísť aj na zápis do základnej školy a následne písomne doručiť ZŠ informáciu (najneskôr do 31.mája 2023) o vydaní Rozhodnutia o pokračovaní dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní.

    Ziadost_o_pokracovanie_PPPV.doc

    Ako postupovať, ak chcete zapísať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku života?

    Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku. V tomto prípade zákonný zástupca predkladá aj súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

    Ako postupovať, ak dieťa vo veku zápisu do 1. ročníka, resp. vo veku povinnej školskej dochádzky odchádza s rodičmi na dlhší čas do zahraničia?

    Dieťa musí byť riadne prihlásené do základnej školy v SR. Pri zápise zákonný zástupca oznámi, že dieťa si bude plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí a zároveň písomne požiada riaditeľa školy o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku v škole mimo územia Slovenskej republiky.

    Ziadost_o_plnenie_PSD_mimo_SR.docx

    Pri zápise dieťaťa základná škola vyžaduje:

    - osobné údaje o dieťati - meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, národnosť, štátne občianstvo  a adresa trvalého pobytu dieťaťa;

    - osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa - meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje  na účely komunikácie (telefónne číslo, e-mail, elektronická schránka).