• Rozvrh týždennej činnosti

    Výchovná činnosť ŠKD

    Výchovná činnosť v pondelok až piatok od 11.00 hod. – do 16.00 hod.
    ŠKD je v prevádzke po celý školský rok okrem prázdnin, dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov.

    Denný režim ŠKD
    11.00 hod. – 13.30 hod. – obed, odpočinková činnosť, relaxačná činnosť - individuálne
    hry, pohyb vonku, sezónne hry

    13.30 hod. – 14.15 hod. – príprava na vyučovanie – individuálne vypracovanie domácich úloh,
    práca s učebnicou, detskými časopismi, osemsmerovky, doplňovačky, individuálne pomoc slabším pri písaní domácich úloh

    14.15 hod. – 15.00 hod. – záujmová činnosť – prírodovedno-environmentálna, spoločensko-vedná, esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárna), pracovno-technická, telesná, zdravotná a športová činnosť

    15.00 hod. – 16.00 hod. – individuálna činnosť

    Denný poriadok sa môže meniť s prihliadnutím na realizovanú aktivitu a počet hodín detí na vyučovaní.

     

    Vychovny_program_SKD_2022-2026.doc

    Skolsky_poriadok_skolskeho_klubu_deti_2022.doc

     

    I. oddelenie: vychovávateľka Mgr. Silvia Boráková

    II. oddelenie: vychovávateľka Mgr. Martina Gudjončíková

     

    FOTOGALÉRIA

    Archív fotoalbum

       LETO 2022

       JESEŇ 2022