• Školský klub detí 2022/2023

    • Rozvrh týždennej činnosti

     Výchovná činnosť ŠKD

     Výchovná činnosť v pondelok až piatok od 11.00 hod. – do 16.00 hod.
     ŠKD je v prevádzke po celý školský rok okrem prázdnin, dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov.

     Denný režim ŠKD
     11.00 hod. – 13.30 hod. – obed, odpočinková činnosť, relaxačná činnosť - individuálne
     hry, pohyb vonku, sezónne hry

     13.30 hod. – 14.15 hod. – príprava na vyučovanie – individuálne vypracovanie domácich úloh,
     práca s učebnicou, detskými časopismi, osemsmerovky, doplňovačky, individuálne pomoc slabším pri písaní domácich úloh

     14.15 hod. – 15.00 hod. – záujmová činnosť – prírodovedno-environmentálna, spoločensko-vedná, esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárna), pracovno-technická, telesná, zdravotná a športová činnosť

     15.00 hod. – 16.00 hod. – individuálna činnosť

     Denný poriadok sa môže meniť s prihliadnutím na realizovanú aktivitu a počet hodín detí na vyučovaní.

      

     Vychovny_program_SKD_2022-2026.doc

     Skolsky_poriadok_skolskeho_klubu_deti_2022.doc

      

     I. oddelenie: vychovávateľka Mgr. Silvia Boráková

     II. oddelenie: vychovávateľka Mgr. Martina Gudjončíková

      

      

    • Jesenné aktivity

   • zatiaľ žiadne údaje