• YPSILON – Slovina je hra

     • Dňa 24.11.2022 sa do tejto súťaže zapojilo 30 žiakov z našej školy z 1.-9.r. Súťažilo sa v deviatich kategóriách, na vyriešenie úloh mali žiaci 45 minút. Úspešnosť žiakov v tejto súťaži bola 63%-100%.

      Naši najlepší žiaci: 100%
      Marianka Rydzoňová  
      Marko Mušák               
      Andrea Sochuliaková 

      Občianske združenie Pre školu – SPOLU hradilo časť účastníckeho poplatku tejto súťaže.

      Ypsilon – slovina je hra, je zábavná súťaž pre žiakov základných škôl, v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Cieľom súťaže je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu a ukázať im, že slovina je hra.

      Súťažné interaktívne testy rozvíjajú žiacku originalitu, tvorivosť a aktívne myslenie žiakov, podnecujú ich flexibilitu.

     • Zhrnutie: I. polrok 2022/2023

     • Milí žiaci!

      Škola je priestor, kde sa formujú a odhaľujú talenty, ale aj slabé stránky každého žiaka.

      Dnes je čas polročného hodnotenia, a preto si nezabudnime pripomenúť, že každý z nás je jedinečnou kombináciou darov aj slabín.  Nech je Váš  výpis známok nielen súborom čísel, ale aj povzbudením, motiváciou a zrkadlom rozmanitosti darov a talentov.  A nech už je ten  Váš  výpis známok akýkoľvek, skúste milí žiaci zistiť v spolupráci s vyučujúcimi, v čom tkvie  Váš dar či talent. Možno je to niečo, čo sa v kolónkach výpisu známok  nenachádza.

      V súčasnosti našu školu navštevuje 341 žiakov. 

      1. Stupeň: 153 žiakov
      2. Stupeň: 188 žiakov

      Prospelo s vyznamenaním -   203 žiakov  t.j. 60 % žiakov,

      1. Stupeň: 129 žiakov t.j. 84 %   
      2. Stupeň:   74 žiakov t.j. 39 %

      Prospelo veľmi dobre - 102 žiakov, t.j. 30  %

      1. Stupeň: 21 žiakov t.j. 14 %   
      2. Stupeň:  81 žiakov t.j. 44 %

      Prospelo -   40 žiakov, t.j. 12 % 

      1. Stupeň: 1 žiak t.j. 0,7 %   
      2. Stupeň:   39 žiakov t.j. 21 %

      V škole máme výborných žiakov, ktorí boli ocenení pochvalou - za výborný prospech, správanie, dochádzku, reprezentáciu školy, prácu v žiackom parlamente, zberovú činnosť a za iné činnosti v triede.

      Pochvaly triednym učiteľom: 106 žiakov

      Pochvala  triedneho učiteľa na I.st. 56 žiakov

      Pochvala  triedneho učiteľa na II.st. 50 žiakov

       

      Pochvala riaditeľky školy:

      Úspešní riešitelia školských i okresných predmetových súťaží. Vzorné správanie a výborný prospech.

      Filip Vajdečka - 6.A

      Matej Kozoň - 7.B

      Máme aj žiakov, ktorí dosahujú menej uspokojivé výsledky v štúdiu, sú spôsobené nezodpovedným prístupom k plneniu si vyučovacích povinností, nepozornosťou, nedbalosťou, vyrušovaním na hodinách a lajdáctvom.

      Disciplinárne opatrenie:

      Napomenutie od triedneho učiteľa: 14 žiakov

      Pokarhanie od triedneho učiteľa: 10 žiakov

      Pokarhanie od riaditeľky školy: 2 žiaci

                         Vedenie školy

     • Občianske združenie Pre školu – SPOLU

     • Milí rodičia,
      Ďakujeme Vám, že aj vďaka 2% z  Vašej dane, môžeme skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v našej škole
      .

      Od roku 2021 je občianske združenie Pre školu -SPOLU prijímateľom 2%. Vďaka spolupráci rodičov,
      priateľov školy, rôznych organizácii sa občianskemu združeniu podarilo prostredníctvom 2% z dane
      získať pre školu: v roku 2021 - 979,10,- € a v  roku 2022- 822,77,- €

      Cieľom tohto združenia je zlepšovať materiálne a finančné podmienky výchovno - vzdelávacieho procesu, podieľať sa na spolufinancovaní školských súťaží,podporovať talentovaných žiakov, spolupracovať pri zabezpečovaní domácich aj zahraničných projektoch

      Zo získaných financií sa nám podarilo:
      - prispieť k skvalitneniu PC sietí na našej škole
      - zakúpiť knižné odmeny pre žiakov
      - podporiť školské súťaže vecnými cenami (Zimná stavba, Kráľ čitateľov,...)
      - podporiť školské súťaže štartovným jednotlivým žiakom (Expert geniality show, YPSILON...)
      - zakúpiť netradičné pomôcky na vyučovanie Chémie
      - zakúpiť 20 ks rámikov Logico picolo – skvalitnenie vyučovania
      - finančne podporiť oddychové kútiky na škole (nákupy nálepiek na podlahu, šachové kútiky, TV kútik)
      - podporiť rozvoj logického myslenia žiakov - zakúpením 12 ks šachových súprav pre Materskú školu)
      - zakúpiť drevené počítadla našim prváčikom
      - podporiť akciu – Deň otcov


      Pevne veríme, že aj v kalendárnom roku 2023 budeme môcť naďalej zlepšovať materiálne a finančné
      podmienky výchovno – vzdelávacieho procesu našich žiakov v škole.


      Ďakujeme všetkým, že svojimi 2% skvalitňujete vzdelávanie našich žiakov.

      Tlačivo 2%

       

                                                                                                                                                   Mgr. Zuzana Krúpová
                                                                                                                                                         riaditeľka školy

     • Príležitosť pre dievčatá - programovanie

     • Ak ťa zaujíma programovanie, túžiš si vytvoriť vlastnú Roblox hru alebo Scratch hru, alebo sa naučiť niečo nové zo sveta technológií, pozri si na nasledujúcom linku zoznam online podujatí, kde sa to môžeš naučiť bezplatne (oraganizuje  Aj Ty v IT - občianske združenie)

      Link na prihlásenie: Viac informácií dostanete na hod. INF od p.uč. Ing. Janky Slameníkovej

     • Víťazky obvodného kola vo vybíjanej

     • 26. januára 2023 sa naše mladšie žiacky zúčastnili obvodného kola vo vybíjanej v Mútnom. Turnaj sme vyhrali a postúpili do okresného kola.

      1. miesto -  Oravské Veselé
      2. miesto - Mútne
      3. miesto -  Oravská Jasenica

      Našim dievčatám držíme palce!

      Mgr. Michal Kumor

     • Novoročné požehnanie školy

     • "Nech Kristus požehná tento dom." Aj tak sa dajú preložiť písmená C+M+B a náš „dom“ -  našu školu požehnal pán farár v utorok 10.1. na celý nový rok 2023. Nech nás toto požehnanie sprevádza a ochraňuje každý deň, aby sme si navzájom rozumeli, mali sa radi, aby sa nám darilo a tak sme spoločne vyprosili modlitbou požehnanie pre nový kalendárny rok.

     • VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT - VLOČKA NÁDEJE

     • Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, vďaka ktorým sa mohol Vianočný benefičný koncert uskutočniť. Ďakujeme darcom, naším žiakom a skvelým kolegom, ktorí dnes nechali na javisku srdce. 

      Ďakujeme rodinke Chovančákovej za to, že nám dovolili nahliadnuť do ich súkromia, a podelili sa s nami so svojimi radosťami, ale aj starosťami.

      Ďakujeme Vám za živý príklad lásky, viery, pokory a trpezlivosti vo Vašej nie ľahkej životnej situácii. 

      Milá rodinka, z celého srdca Vám želáme pevné zdravie a Božie požehnanie.

      Účinkujúci:

      Žiaci ZŠ s MŠ Oravské Veselé pod vedením vyučujúcich
      Folklórny krúžok pod vedením Mgr. Mariany Stopjakovej a Mgr. Zuzany Šurínovej
      Tanečný krúžok pod vedením Mgr. Ivety Mydlárovej
      ZUŠ - Ignáca Kolčáka v Námestove
      Helizuš pod vedením  p. učiteľa PaedDr. Petra Kozoňa
      Tanečný odbor - pod vedením p. učiteľky Eugénie Labjakovej

      Scenár Vločky nádeje: Laura Stopjaková
      Ozvučenie: Mgr. Art Peter Cigaňák
      Hudobný doprovod: PaedDr. Eva Kapičáková Dis.art.
      Moderátori: Mgr. Zuzana Šurínová, Ivan Patron
      Výzdoba: Mária Dobrovoľná Janotková, Katarína Tatarková
      Video /Foto - Sestrenek Pavol

      V spolupráci s Obecným úradom a Farským úradom Oravské Veselé

      Vedenie školy

     • PRÍBEH HUDBY

     • Na hodinách hudobnej výchovy sa naši žiaci pod vedením p.uč. Kapičákovej zapojili do online koncertu Príbeh hudby - slovenská hudba, čím sme sa spolu podieľali na vytvorení slovenského rekordu - najviac účinkujícich na koncerte. Žiakom sa tento netradičný koncert páčil. Koncom decembra prišiel na školu účastnícky diplom. 

     • Vrchnáky putujú na dobrý účel...

     • Tešíme sa, že môžeme niekomu pomôcť, ale zaroveň zvyšovať uvedomovanie si, že nie všetko patrí do koša. Ak venujeme pozornosť čo i len malému kúsku, a je nás viac, tak je z toho nakoniec , veľká kopa niečoho, čo môže byť užitočné aj naďalej.

      Podarilo sa! Naše srdce s vrchnáčikmi sa naplnilo. Spolu s vami sme vyzbierali 3 plné vrecia, ktoré sme poslali do Sihelného na kúpu nového mechanického vozíka pre Maťa. Ďakujeme a dúfame, že čoskoro ho opäť naplníme. Ďakujeme!

      Mgr. Veronika Kureková

     • VIANOČNÁ POŠTA  pre  SENIOROV 2022

     • Nikto nechce na Vianoce cítiť samotu. A preto sa aj tento rok žiaci 6., 7., a 8.ročníka zapojili do projektu Vianočná pošta  a mysleli na seniorov v domovoch dôchodcov v Tvrdošíne a v Kysuckom Novom Meste. Deti kreslili, strihali, tvorili rukou písané vianočné pozdravy, písali vinše a pridali aj peknú koledu.

      Veríme, že táto vianočná pošta poteší srdcia starkých a vykúzli im úsmev na tvári.

      Pripravili: Mgr.E.Kureková a Mgr.L.Stopjaková

     • DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA – školské kolo

     • Dňa 8. 12. 2022  sa konalo školské kolo 15. ročníka dejepisnej olympiády. Didaktický test pozostával z 3 častí – monotematickej (oblasť vedy a techniky), učiva príslušného ročníka a z regionálnej histórie.

      Tešíme sa záujmu žiakov o históriu a príbuzné vedné odbory. V tejto dobrovoľnej predmetovej súťaži si môžu prehlbovať svoje vedomosti z dejín, takisto žiaci spätne získajú prehľad o svojich vedomostiach, schopnostiach a zručnostiach, ktoré preukázali vo výchovno-vzdelávacom procese. A ako povedal známy rímsky rečník Cicero: „História je svedkom doby, dňom pravdy, životom pamiatky, majstrom života a hlásateľom uplynulých čias. História je učiteľkou života.“

      Do okresného kola postupujú najúspešnejší súťažiaci z 1. a 2. miesta:

      Kategória C:  1. miesto Maroš Stopjak 9.B

                              2. miesto Timotej Kopta 9.A

                              3. miesto Jaroslav Zavoďan 9.A

                              4. miesto: Lukáš Stašák 9.A, Šimon Kurek 9.B

      Kategória D: 1. miesto Marianna Kormančíková 8.B

                             2. miesto Svetlana Staníková 8.B

      Kategória F: 1. miesto Filip Vajdečka 6.A

                             2. miesto Šimon Zavoďan 6.A

      Víťazom blahoželáme, želáme im veľa úspechov pri reprezentácii školy v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v Námestove 8. 2. 2023 a ostatným účastníkom ďakujeme za prejavený záujem!                                                                 

      Mgr. Mária Majzelová

       

     • VIANOČNÁ POŠTA

     • Žiaci 3.B triedy sa s nadšením zapojili do výzvy  ,,Spravme Vianoce neznámym starkým v domovoch.“ Vlastnoručne vyrobili krásne pozdravy, ktoré poslali vianočnou poštou na adresy osamelých starkých v domovoch. Veríme, že krásne pozdravy potešia.

      Mgr. M. Romaňáková

     • Aktivity žiakov 6.A triedy

     • Predvianočný čas priniesol mnoho prekvapení a aktivít. Žiaci  išli do Vločky nádeje s pesničkou. Do triedy prišiel Mikuláš a priniesol 2 spoločenské hry. Aby toho nebolo málo, čakali viaceré prekvapenia. Jedným z nich bola v škole upečená pizza, koláč a cez prestávky nácvik tanca, či rôzne aktivity pri stolnotenisovom stole.

      Venovali sme sa aj učeniu. Uskutočnila sa aj rôzne súťaže a olympiády. Geografická olympiáda, iBobor, dejepisná olympiáda, technická olympiáda, Pytagoriáda, súťaž Expert, Ypsilon, jazykové olympiády...Žiaci vyrábali pohľadnice pre dôchodcov v projekte Vianočná pošta. Prekvapením bola aj vianočná výzdoba, tradičný stromček, adventný kalendár, výzdoba okien a dverí.  

      Mgr. Róbert Repka 

     • Technická olympiáda - Okresné kolo

     • Naši traja žiaci sa zúčastnili Okresného kola Technickej olympiády v Námestove. Náš šikovný žiak Filip Vajdečka zo 6.A triedy získal  v Kategórii B krásne 2. miesto.
      Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.​​​​​

      Úspešní riešitelia: 

      Tadeáš Vargončík 9:A
      Maroš Stopjak 9.B

                                                                                                                                  Ing. Jana Slameníková

     • E- TESTOVANIE 2022 

     • Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) v školskom roku 2022/2023 pripravil elektronické testovanie žiakov základných a stredných škôl v systéme e-Test v predmetoch slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka (úroveň A2, B1 a B2) a aj testy overujúce  čitateľskú  a matematickú gramotnosť. 

      Aj naši žiaci 6., 8. a 9. ročníka  sa testovania zúčastnili v predmetoch SJL, MAT a AJ. Zaradili sme sa tak medzi školy, ktoré aktívne využívajú možnosť testovať svojich žiakov modernou elektronickou formou.  

      Výsledky žiakov: 

      E_testovanie_2022.jpg

        

      Tieto testy boli vhodné na opakovanie a prehlbovanie učiva z uvedených predmetov a sú v súlade s platnými vzdelávacími štandardmi pre ISCED 1, ISCED 2 pre daný testovaný predmet. 

       

      Koordinátor E-testovania: Mgr. Lenka Raková Štrausová 

     • Činoherné rozprávkové predstavenie "Psíčkovo"

     • Dňa 13.12.2022 žiakom 1.-6. ročníka predviedli profesionálni herci divadelné predstavenie "Psíčkovo" o tom, že pes je najlepší priateľ človeka. Toto činoherné rozprávkové predstavenie s prvkami detského muzikálu nám zahrali herci z Divadla J. Záborského v Prešove. Jednoduchý zveršovaný príbeh priniesol dobrú zábavu, ale aj poučenie, že si musíme navzájom pomáhať a správať sa k sebe slušne a s úctou.

     • DETSKÝ ČIN ROKA

     • Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do hlasovania o detský čin roka. Žiaci druhého stupňa a žiaci, ktorí navštevujú školský klub detí, si v priebehu mesiaca november čítali príbehy v jednotlivých kategóriách, prípadne si príbehy prehrávali už načítané známymi osobnosťami na YouTube.  

      Práca s príbehmi podporuje v deťoch pocit zodpovednosti za prostredie, v ktorom žijú i za vzťahy, ktoré udržiavajú. Aj takouto cestou naši žiaci poznávajú dobro a veríme, že ich to inšpiruje ku konaniu dobra a možno aj k ďalším skutkom, ktoré ocení okolie, škola, rodina a možno v budúcnosti i celé Slovensko v rámci projektu Detský čin roka. 

      Ing. Jana Slameníková

     • HODINA KÓDU 2022 

     • V týždni od 05.12.-11.12.2022 sa aj naša škola zapojila do celosvetovej aktivity Hour of Code (Hodina kódu). Takto spolu so žiakmi I. a II. stupňa sme oslávili Týždeň vzdelávania Informatiky.  

      Projekt Hodina kódu nám poskytla jednoduchý a zábavný spôsob, ako žiakom priblížiť Informatiku a poukázala na to, že základy programovania sa môže naučiť ktokoľvek. Zábavné  úlohy riešili aj naši najmladší žiaci v rámci krúžku „Malí programátori.“  

      Projekt však i naďalej ponúka množstvo zábavných kurzov, tutoriálov a  aktivít pre začiatočníkov aj pokročilých vo všetkých vekových kategóriách. Tešíme sa, že projekt našich žiakov zaujal a že môžeme pokračovať v aktivitách zameraných na programovanie.  

       

      Ing. Jana Slameníková, Mgr. Lenka Raková Štrausová 

     • PYTAGORIÁDA- školské kolo

     • Dňa 7. – 8.12 . 2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže – Pytagoriáda. Celkovo sa zúčastnilo 62 žiakov. Boli to žiaci, ktorí majú najlepšie matematické predpoklady, aby mohli matematiku študovať alebo mať k nej blízko vo svojom budúcom živote. Môžeme byť spokojní, že máme úspešných riešiteľov vo všetkých kategóriach, čo nebýva zvykom každý rok. 

      Najlepší úspešní riešitelia postúpia do okresného kola. Prajeme veľa šťastia!

      VÝSLEDKY_PYTAGORIÁDY -2022-2023 - školské kolo

      P3:  Adam Vajdečka

      P4:  Andea Sochuliaková

      P5:  Martina Sameliaková

      P6:  Filip Vajdečka

      P7: Vanesa Gudjončíková

      P8: Mariana Kormančíková

      Ing. Marián Beňadik