• Oslava svätého Mikuláša

     • V utorok 6.12.2022 sme oslávili v škole svätého Mikuláša. Počas vyučovania sa žiaci spolu s vyučujúcimi  presunuli do kostola na  sv. omšu. V závere sv. omše privítal pán farár Mikuláša, ktorého sprevádzali  anjeli. Deťom rozprával aj o biskupovi sv. Mikulášovi. Vyzdvihol jeho dobré vlastnosti, záslužné skutky, ktoré konal z lásky k Bohu a ľuďom. Malí i veľkí počúvali so zatajeným dychom. Nikto sa nevedel dočkať okamihu rozdávania darčekov. Ten prišiel a darčeky v podobe sladkostí Mikuláš rozdal všetkým deťom.

      Dnešný deň sme strávili v príjemnej predvianočnej atmosfére.

      Ďakujeme za spoluprácu ZRPŠ, Obecnému  a Farskému úradu. Veríme, že posolstvo svätémo Mikuláša bude v nás pretrvávať počas celého roka. 

     • VÝROBA ADVENTNÝCH VENCOV

     • Adventný čas je čas očakávania príchodu VIANOC. Tento čas nám symbolicky pripomína adventný veniec. Naši žiaci 6.-9. ročníka v stredu 23.11. 2022 si spolu za pomoci učiteliek urobili krásne andventné vence. Cieľom bolo využiť pri výrobe rôzné nápady a svoju kreativitu, používať čo najviac prírodného materiálu a vedieť si zhotoviť veniec z čečiny.V neposlednom miere prispieť k rodinnej pohode pri zapálení sviečok na adventnom vencov. Pri vchode do školy sme vystavili tieto výrobky a deti mali možnosť hlasovať za najkrajší veniec.

      Výsledky hlasovania:

      1. miesto - Peter Miškovčík - 9. A

      2. miesto - Sárka Kureková a Vaneska Gudjončíková - 7.A

      3. miesto - Sárka Somsedíková a Lenka Kureková - 7.A

      Víťazi, ale aj všetci účastníci dostali pekné ceny. Týmto ďakujeme kvetinárstvu pani Telúchovej za tieto ceny ako sponzorský dar. Aj takouto formou naši žiaci prispeli k príjemnej predvianočnej atmosfére v našej škole a tešíme sa, že sa takto učia citlivejšie vnímať adventný čas.

      Ing.M.Maslaňáková, Mgr.J.Lietavcová

     • Olympiáda z NEJ - školské kolo

     • Dňa 30. novembra 2022 prebehla na našej škole olympiáda z nemeckého jazyka. Tento jazyk sa vyučuje na našej škole ako druhý cudzí jazyk od šiestého ročníka. Žiaci si vyskúšali posluch s porozumením, čítanie s porozumením a gramatický test v písomnej časti. Ústna časť obsahovala rozprávanie na tému šport a opis obrázku. Cieľom bolo prehĺbenie vedomostí, upevnenie jazykových zručností a získanie pozitívneho vzťahu k nemeckému jazyku. Víťazi, ako aj ostatní účastníci dostali diplomy, perá a sladké odmeny.

      Žiaci súťažili v kategórii 8. a 9. ročník.

      Výsledky:

      1. miesto: Natália Stašáková  9.A

      2. miesto: Marianka Kormančíková  8.B

      3.miesto: Vaneska Ruľáková  8.B

      4. miesto: Maroš Stopka 9.B, Raul Ganobčík 8.A

      Všetkým chcem poďakovať za odvahu a chuť rozšíriť si svoje vedomosti.

      Ing. Magdaléna Maslaňáková

     • Školské kolo Geografickej olympiády  

     • 23.11.2022 prebehlo online školské kolo. Zúčastnilo sa ho 23 žiakov 5.-9.ročníka. Testové otázky boli zamerané na teoretické vedomosti a na praktické zručnosti a prácu s atlasom. Súťažilo sa v troch kategóriách. Zo všetkých žiakov len 5 žiaci nesplnili limit úspešného riešiteľa. 

      kategória G- 5.ročník: 

      1.miesto Martina Sameliaková 5.A

      2.miesto Lukáš Jurčák 5.B

      3.miesto Adela Kormančíková 5.A 

      úspešní riešitelia: Šimon Uhliarik 5.B, Sofia Mušáková 5.B, Klára Kumorová 5.A
       

      Kategória F- 6.-7.ročník: 

      1.miesto Filip Vajdečka 6.A

      2.miesto Vanesa Gudjončíková 7.A

      3.miestoTomáš Kocúr 7.B

      úspešní riešitelia: Matej Kozoň 7.B, Tobias Vnenk 6.B, Kristián Páterek 7.A, Martin Pindiak 6.A, Ema Kocúrová 6.A, Andrea Kocúrová 6.A

       

      Kategória E -8.-9.ročník: 

      1.miesto Maroš Stopjak 9.B

      2.miesto Martin Chromek 8.B 

      3.miesto Marianna Kormančíková 8.bB

       

      Okresné kolo sa uskutoční 31.3.2023 a postupujú v každej kategórii 3 súťažiaci s najvyšším počtom bodov. 

      Mgr. Róbert Repka

     • Školský kvíz ČÍNA

     • Výsledky školského kvízu: ​​​​​​

      Klára Kumorová 5.a         Lukáš Jurčák 5.b 

      Izabel Maliterná 6.a          Jozef Rieger 6.b 

      Mária Stopjaková 7.b 

      Vanesa Stašáková 9.a       Karin Mullerová 9.b 

       Víťazi boli vylosovaní za každú zúčastnenú triedu jeden. 

      Mgr. Róbert Repka

     • Noc čítania Biblie 2022 – ZDOLÁVAME VÝŠINY

     • Biblia je kniha kníh, z ktorej nás Boh učí o jeho veľkej láske k nám, o tom ako sa o nás dobre stará a ako nám dokázal, že nás miluje- cez obetu svojho Syna na kríži. Naši žiaci z 2.stupňa sa v piatok 25.11. 2022 rozhodli ísť podobnou cestou poznávania Boha cez biblické príbehy, v ktorých nastúpili na púť na horu Morja, Sinaj, Karmel, Horu pokušenia a Golgotu. 

      Spolu s animátormi- našimi deviatakmi a učiteľkami - počúvali alebo čítali príbehy, plnili úlohy, súťažili a cez biblické scénky si zahrali aj neľahký výstup na hory s praotcom Abrahámom, vodcom Mojžišom, prorokom Eliášom a naším Spasiteľom Ježišom. Naučili sa aj pieseň, ktorá im pomôže zdolávať ťažké skúšky a problémy. V kostole potom pri úprimnej modlitbe pred oltárom deti odovzdali Bohu svoje chvály, vďaky, prosby a odprosenia. Ďakujeme našim pani kuchárkam za výbornú posilu na ťažké „výstupy“a tiež obchodu Ferneza za chutné odmeny pre žiakov. Nech si deti odnášajú z tohto netradičného stretnutia s Bibliou dobrý úmysel viac čítať Sväté písmo a každý deň konať podľa neho.

      Pripravila Mgr. E.Kureková

     • Olympiáda z ANJ - školské kolo

     • Dňa 22.novembra 2022 sa na našej škole uskutočnila olympiáda z anglického jazyka. Súťaž bola zameraná na prehlbovanie, rozširovanie a upevňovanie jazykových zručností žiakov. Súťaž pozostávala z písomnej a ústnej častí. Víťazní žiaci dostali diplomy a sladkosti.

      Výsledky súťaže:

      Žiaci súťažili v dvoch kategóriách: 1.kategória( žiaci 4.,5.,6.,7. ročníka)

                                                                    1.miesto:   Matej Kozoň

                                                                     2. miesto:  Sofia Ganobčíková

                                                                     3. miesto:   Sára Šefčíková

                                                                    2. kategória

                                                                     1. miesto: Natália Joštiaková

                                                                     2. miesto: Oliver Štrauz

                                                                     3. miesto: Peter Miškovčík

      Víťazi každej kategórie budú reprezentovať našu školu v okresnom kole.

      Vyučujúci Anglického Jazyka

     • SCÉNICKÉ ČÍTANIE - 2. miesto pre našu školu

     • Dňa 25.11.2022 sa žiačky 3.B triedy- Laura Pindiaková, Alžbeta Kormančíková, Mariana Rydzoňová, Lucia Gabrielová a Tímea Tatarková zúčastnili na súťaži ,, Scénické čítanie“ v Námestove. Cieľom bolo priamo pred divákmi prezentovať ukážky umeleckých textov z kníh vybraných autorov.

      Žiačky prezentovali ukážku z knihy  Veroniky Šikulovej, ktorá bola prítomná na súťaži a zároveň bola členkou poroty. Žiačky na tejto súťaži získali  krásne 2.miesto. Blahoželáme!

      Po súťaži nasledovala beseda s pani spisovateľkou Veronikou Šikulovou.

      Mgr. Margita Romaňáková

     • Súťaž s ekologickou tematikou

     • Naša škola sa opäť zapojila do ekologickej súťaže, ktoré organizuje mesto Trstená. Aj tento rok vyhlasila tri celoslovenské súťaže:  Pramienok, Ekoposter a Voda pre život - život pre vodu pre deti materských škôl a  žiakov základných škôl. 

      Do celoslovenskej výtvarnej súťaže EKOPOSTER, ktorá je určená pre žiakov 5.-9.ročníka sa zapojili aj naši výtvarníci. Práce vytvorili spolu s vyučujúcimi - p. uč. Pisarčíkovou a Stopjakovou Luciou. Ochrana prírody je pre nás dôležitou súčasťou každodenného života. Výsledky budú známe v decembri.

      VODA PRE ŽIVOT- celoslovenská literárna súťaž

      Každý rok na jeseň sa žiaci prvého stupňa zapájajú do celoslovenskej literárnej súťaže VODA PRE ŽIVOT. Ani tento rok nebol výnimkou. V škole vytvorili tretiaci a štvrtáci nádherné práce pod vedením p. uč. Kumorovej a Romaňákovej. Uvidíme, ako sa im podarí uspieť v celoslovenskej súťaži.                           

      PRAMIENOK- celoslovenská výtvarná súťaž

      Naši škôlkari sa v mesiaci november zapojili do ďalšieho ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže PRAMIENOK. Držíme palce.

      Mgr. Róbert Repka

     • Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka

     • 10.11.2022 sa uskutočnilo v Námestove okresné kolo. V troch náročných disciplínach zameraných na test, vytvorenie slohového textu a rečnícky prejav, sa na peknom 4.mieste umiestnila Marianna Kormančíková, 8.B  triedy. Olympiáda bola určená pre žiakov 8. a 9.ročníka.

       

      Mgr. Róbert Repka

     • iBobor - ročník 2022/2023

     • V dňoch 7. -11. novembra  prebiehala na našej škole informatická súťaž - iBobor.  Zúčastnili sa na nej žiaci od druhého až po deviaty ročník. Všetci si zmerali svoje sily v oblasti modernej informatiky, logického myslenia a práce s digitálnymi technológiami. Celé súťaženie prebiehalo online v prostredí EduPage, kde žiakov čakali jednoduché úlohy, s jasnou a krátkou odpoveďou i  zložitejšie úlohy s programátorským, či algoritmickým zameraním.

      V informatickej súťaži boli úspešní i naši žiaci:

      Súťažná kategória Drobci (2. – 3. ročník ZŠ):

      1. miesto: Melánia Dibalová 3.A
      2. miesto: Adam Vajdečka 3.A
      3. miesto: Roman Romaňák 3.B

       

      Súťažná kategória Bobríci (4. – 5. ročník ZŠ):

      1. miesto: Jakub Balcerčík 4.A
      2. miesto: Sofia Mušáková 5.B
      3. miesto: Martina Sameliaková 5.A

      Úspešní riešitelia: Adela Kormančíková 5.A, Jakub Mazurák 5.A, Bystrik Dibdiak 4.B, Alex Žužavka 5.A, Ema Kureková 5.B

       

      Súťažná kategória Benjamíni (6. – 7. ročník ZŠ):

      1. miesto: Filip Vajdečka 6.A
      2. miesto: Andrea Kuffová 7.A
      3. miesto:  Mária Stopjáková 7.B

      Úspešní riešitelia: Matej Kozoň 7.B, Izabel Maliterná 6.A, Šimon Zavoďan 6.A

       

      Súťažná kategória Kadeti (8. – 9. ročník ZŠ):

      1. miesto: Timotej Kopta 9.A
      2. miesto: Jakub Rusnák 9.A
      3. miesto: Maroš Stopjak 9.B

      Úspešní riešitelia: Roman Resutík 9.B, Juraj Vojtas 8.B, Timotej Juriťák 8.B, Jaroslav Zavoďan 9.A, Laura Ganobjaková 9.A, Karin Müllerová 9.B, Tamara Stašáková 9.B, Terézia Šubjaková 9.B, Mariana Kormančíková 8.B, Natália Stašáková 9.B, Michal Chromek 8.B, Oliver Štrauz 8.A, Karolína Kumorová 8.B, Júlia Kleinová 9.A a Naďa Balcerčíková 8.A vo svojej kategórii

       

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za aktívnu účasť i chuť na sebe pracovať. Blahoželáme našim žiakom a tešíme sa už teraz  na ďalší ročník súťaže!

      Ing. Jana Slameníková, Mgr. Lenka Raková Štrausová

     • Úspech našich žiačok v literárnej súťaži

     • Cena Andreja Chudobu je jednokolová celoslovenská literárna súťaž a svoje prvé vyhodnotenie mala v roku 1997 pri príležitosti 70. narodenín spisovateľa Andreja Chudobu. Ešte v minulom školskom roku sa zúčastnila aj naša škola a dňa 18.11.2022 sa naše dve žiačky Bianka Pekarčíková a Daniela Pisarčíková zúčastnili na slávnostnom odovzdávaním cien Andreja Chudobu, kde získali krásne 2. a 1. miesto za prózu. 

      V ich kategórii sa zúčastnilo 110 súťažiacich. Počas odovzdávania zazneli slová a verše víťazných prác v podaní samotných autorov alebo magistry Zuzany Ďurčovej. O bohatý kultúrny program sa postarali miestni folkloristi a bývalí žiaci svojim spevom a tancom. Bol to krásny umelecký zážitok.

      Žiačkam ďakujeme za reprezentáciu našej školy a želáme im veľa úspechov v ďalšej tvorbe.

      Sme na Vás hrdé ;)

     • Beseda s finančným poradcom

     • Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných financií s cieľom zabezpečiť sebe a svojej domácnosti finančné zabezpečenie. V rámci aktivít na rozvoj finančnej gramotnosti sa dňa 16.11.2022 zúčastnili žiaci 9. ročníka besedy s finančnými poradkyňami prostredníctvom Nadácie Partners. 

      Počas besedy s témou “Učíme sa hospodáriť” sa žiaci učili aké sú príjmy a výdavky, ako si vytvoriť osobný finančný plán a v skupinkách sa snažili navrhnúť ako zhodnotia získané peniaze. Žiaci mali rôzne zaujímavé nápady ako napríklad investícia do vzdelania, vytvorenie dielne na výrobu maľovaných šálok, vybudovanie IT firmy a iné.
      Žiaci majú záujem o informácie z oblasti finančnej gramotnosti a uvedomujú si potrebu takéhoto vzdelávania. Držíme im palce, aby sa z nich stali finančne nezávislí ľudia.

      PaedDr.Daniela Pisarčíková

       

     • INNOVATION CAMP - Viac ako peniaze

     • Dňa 15.11. 2022 sa naše žiačky zúčastnili na súťaži Innovation Camp. Je to súťaž, počas ktorej žiačky pracovali na reálnej výzve, ktorú vytvoril organizátor súťaže. Úlohou žiakov, rozdelených do zmiešaných tímov, je nájsť najlepšie riešenie zadanej výzvy na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou.

      Miesto konania súťaže:  Hotel Dixon, Banská Bystrica 

      Zo súťaže si žiačky 9.B triedy odniesli cenné skúsenosti a certifikáty za riešenie.

      Mgr. Veronika Kureková

     • MAJSTROVSTVÁ OKRESU NÁMESTOVO V ZRÝCHLENOM ŠACHU

     • Dňa 11.11.2022 sa v Oravskom Veselom uskutočnil šachový turnaj Školských majstrovstiev okresu Námestovo žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu.

      Vyhlasovateľ: Slovenský šachový zväz so súhlasom Ministerstva ŠVVaŠ SR. 
      Usporiadateľ: ZŠ s MŠ Oravské Veselé 377. Miesto konania: Kultúrny dom, Oravské Veselé 374

      Turnaja sa celkovo zúčastnilo viac ako 76 žiakov z piatich základných škôl. V tejto kráľovskej hre zvíťazili aj naši žiaci a to nasledovne:  

      Kategória chlapci do 11 rokov:

      2.miesto Viliam Rak

      Kategória chlapci do 13 rokov:

      2. miesto Oliver Štrauz

      Kategória chlapci do 12 rokov:
      2. miesto  - Šimon Uhliarik

      Kategória dievčatá do 10 rokov:

      3.Miesto – Nelka Jankolová

      Kategória dievčatá do 11 rokov:

      1.miesto  - Martinka Sameliaková

      Kategória dievčatá do 13 rokov:

      2.Marietka Floreková

      Na Krajské kolo postupuje z našej školy Oliver Štrauz z 8.A triedy. Blahoželáme všetkým zúčastneným.

      Turnaj sa niesol v kľudnej a priateľskej atmosfére, aj keď žiaci bojovali urputne. Víťazi si odniesli diplomy a medaily a dúfame, že aj dobrý pocit z odohratých partií.

      Ďakujeme Obecnému úradu za poskytnutie priestorov v KD  a za občerstvenie pre všetkých žiakov.

       

      Mgr. Veronika Kureková
      Vedúca šachového krúžku

     • Technická olympiáda - školské kolo

     • Dňa 11.10.2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Technickej olympiády. V kategórii A súťažili žiaci 8. a 9. ročníka. Najúspešnejšími boli Maroš Stopjak 9.B - 1.miesto a Tadeáš Vargončík 9.A - 2.miesto.V kategórii B súťažili žiaci 5.,6. a 7.ročníka. 

      V tejto kategórii zvíťazil Filip Vajdečka zo 6.A. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole, ktoré sa bude konať dňa 24.11.2022. 

      Ing. Jana Slameníková

     • VLASTNOSTI KVAPALÍN A PLYNOV

     • Žiaci 6.A a 6.B triedy v rámci „Týždňa vedy a techniky“  prezentovali svoj prvý projekt na tému – Vlastností kvapalín a plynov. V mnohých povolaniach je súčasťou práce ľudí vypracúvanie projektov. Na vyhotovenie dobrého projektu musí mať človek vedomosti z odboru, o aký projekt ide, ako aj skúseností s jeho tvorbou, ktoré treba získať prácou.​​​​​​

      Cieľom vypracovania nášho školského projektu bolo získanie skúseností s takouto prácou a overenie, ako vedia žiaci vedomostí o vlastnostiach tekutín využiť.

      Žiaci 6.ročníka to zvládli skvele.

                                                                                                                                                    Mgr. Zuzana Krúpová

     • Besiedka so starkým, starkou....

     • Keďže október je mesiac úcty k starším, aj žiaci prvých ročníkov chceli prejaviť úctu a lásku svojim starým rodičom. Pripravili s pani učiteľkami pre nich besiedku, ktorá sa konala 26.10. 2022 o 15:30 v prváckych triedach.

      Deti prekvapili babky a dedkov pekným programom, vlastnoručne vyrobeným darčekom, nechýbalo malé pohostenie a aktivita, ktorú starí rodičia zvládli na jednotku. Krásne bolo pozorovať vzájomnú lásku, pozornosť a dôveru, ktorú si prejavovali obe strany. Deti boli pri prezentovaní programu uvoľnené a spontánne, boli šťastné, že majú takých vzácnych poslucháčov.Veríme, že sa nám podarí túto krásnu aktivitu zopakovať aj na budúci rok.

       Mgr. K. Resutíková, PaedDr. M. Pekarčíková

     • PLAVECKÝ VÝCVIK

     • V týždni od 24.10. do 2.11.2022 naši tretiaci a štvrtáci úspešne absolvovali plavecký výcvik na plavárni v Tvrdošíne. Plavecký výcvik prebiehal pod vedením školených inštruktoriek a triednych učiteľov.

      Žiaci s nadšením zvládali prvé dotyky s vodou, základné techniky plávania, prekonávali počiatočný strach. Počas výcviku sa im vštepovali základy plávania, vedomosti o pohybe vo vode, aj prvky bezpečnosti v blízkosti vodnej hladiny v rôznych podobách. Je dôležité podporovať takéto aktivity, ktoré prispievajú k zdravému vývinu detí a pevne veríme, že plávanie sa stane ich obľúbeným športom.

      Každý plavec si domov priniesol nielen Mokré vysvedčenie ale aj veľa zábavných zážitkov. Najlepší plavci si priniesli domov aj medailu. 

      Ďakujeme pani učiteľke Škarbovej za prípravu diplomov pre žiakov. 

      VYHODNOTENIE:

      3. ročník 

      1. KAPIČÁK MAROŠ -  3.A                      1. JOŠTIAKOVÁ ELIŠKA - 3.A
      2. BÚŇ JAKUB - 3.B                                  2. DIBALOVÁ MÁRIA - 3.A
      3. RYDZOŇ DÁVID - 3.A                           3. PETRULÁKOVÁ KIARA - 3.B

      4. ročník
      1. OLIVER PŇAČEK - 4.A                        1. NINA STAŠÁKOVÁ - 4.B
      2. BOHDAN TKACHENKO - 4.B               2. NINA ŠIMURDOVÁ - 4.A
      3. DÁVID MATUŠÁK - 4.B                         3. VANESA GANOBJAKOVÁ - 4.B
       

      Ďakujeme  Obecnému úradu Oravské Veselé za finančnú podporu  plaveckého výcviku!