• Zber plastových vrchnáčikov pokračuje...

     • Aj tento školský rok sa zapájame do zberu plastových vrchnáčikov. Ďakujeme firme EDM, s.r.o. za sponzorsky dar v podobe kovového srdca, do ktorého žiaci, verejnosť môže odkladať plastové vrchnáčiky. 

      Možno ste nevedeli, že vrchnáky z PET fliaš sú vyrábané kvalitného tvrdého plastu, takže ide o drahšiu surovinu ako bežná plastová fľaša. Preto je dobré ich recyklovať a to nielen z ekonomického, ale aj ekologického hľadiska. 

      Zozbierané vrchnáčiky  budú odovzdané rodinám, ktorým pomôžu. 

      Ďakujeme za každú formu pomoci!

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

     • Dňa 05.09. 2022  sa opäť otvorili brány našej školy. Slávnostný deň sme začali  sv.omšou, po ktorej sa všetci žiaci, rodičia a pedagógovia zhromaždili v školskej jedálni.

      Úvodné slová patrili riaditeľke školy, Mgr. Zuzane Krúpovej, ktorá srdečne  privítala všetkých žiakov, zvlášť prvákov a popriala im veľa šťastia a osobných úspechov.  Po krátkom príhovore predstavila kolektív učiteľov a ostatných zamestnancov školy. Slova sa ujal aj pán starosta Ing. Albín Maslaňák, ktorý taktiež všetkým poprial úspešný a pohodový školský rok. Povzbudivé slová nám všetkým venovala aj Bc. Martina Jurčáková, zástupca rodičov.

      Školský rok je otvorený a nás čaká desať mesiacov usilovnej práce, ktorú spoločnými silami hravo zvládneme. Tak nech sa nám všetkým darí.

     • Kritéria na hodnotenie TSV v školskom roku 2022/2023 žiakov 5. až 9. ročníka.

     • Hodnotenie a klasifikácia telesnej a športovej výchovy v školskom roku 2022/2023 budú v súlade s usmerneniami ministerstva školstva a budú vyplývať z dvoch kritérií:

      1. Aktívna účasť na hodinách TSV (bude tvoriť 80% celkového hodnotenia a výslednej známky)

      Stupeň 1 (výborný) – 80% aktívnej účasti na hodinách TSV

      Stupeň 2 (chválitebný) – 70% aktívnej účasti na hodinách TSV

      Stupeň 3 (dobrý) – 50% aktívnej účasti na hodinách TSV

      Stupeň 4 (dostatočný) – menej ako 50% aktívnej účasti na hodinách TSV

       

      Aktívna účasť na hodinách = aktívne pristupovanie k pohybovým aktivitám TSV, nosenie vhodných telocvičných úborov na TSV, prítomnosť na hodinách TSV a zapájanie sa do pohybových aktivít okrem prípadov, keď to neodporúča lekár (ospravedlnenka musí byť priamo od lekára). Porušenia ktoréhokoľvek z týchto bodov sa bude považovať za ,,neaktivitu,, .

       

      2. Výkon v testoch pohybových schopností a zručností (bude tvoriť 20% celkového hodnotenia a výslednej známky)

       

      Výkon v štandardizovaných testoch pohybových schopností (napr. sedľah, výdrž v zhybe, výkon v jednotlivých atletických disciplínach a iné... )

       

      Testy pohybových zručností v rámci jednotlivých športových hier.

     • ORGANIZAČNÉ POKYNY K NÁSTUPU ŽIAKOV DO ŠKOLY V ŠK. ROKU 2022/2023

     • Prvý deň školského vyučovania je 05.09. 2022 (pondelok)

      Potvrdenie o bezpríznakovosti rodičia odovzdajú prostredníctvom EduPage, najneskôr do 04.09. do 12.00 hod. alebo žiaci prinesú v pondelok 05.09.2022 potvrdenie o bezpríznakovosti podpísané od zákonného zástupcu. 
      V MŠ odovzdá potvrdenie o bezpríznakovosti rodič  5.9.2022 triednej vyučujúcej. 

       PONDELOK -  05.09.2022

      • Ráno o 8.00 bude svätá omša v kostole.
      • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční v školskej jedálni o 9.00 hod.
      • Po slávnostnom otvorení triedni učitelia odvedú žiakov do svojich tried.
      • Stravovanie, ŠKD budú žiakom k dispozícii od 06. 09. 2022 (utorok)

      V prípade záujmu o ŠKD kontaktujte p. vychovávateľku Mgr. Silviu Borákovú na tel.: 0907120 690

      V pondelok 5.09 2022 vyučovanie pre 2.-9. ročník končí o 10.30 hod.

      Informácia pre rodičov 1. ročníka: 

      Žiaci 1.ročníka prichádzajú do školskej jedálne v sprievode zákonného zástupcu.

      Všetky potrebné informácie dostanete v priebehu dňa od triednych vyučujúcich 1. ročníka.

       

      Predprimárne vzdelávanie detí v MŠ začína 5.9.2022. Príchod do MŠ je do 7:30 hod. Deti MŠ na svätú omšu nepôjdu. Tešíme sa na Vás ...


      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

      V školskom roku 2022/2023 budeme postupovať podľa manuálu "Zelená otvoreným školám, pripraveného MŠVVaŠ za účelom udržať bezpečné prostredie v školách,  ktorý vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

       

     • Dotácia na stravu a daňový bonus - zmeny od 1.7.2022

     •  

      Nový zákon o financovaní voľného času dieťaťa sa dotýka aj dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v súvislosti s daňovými bonusmi.

      * zákon je schválený - 22.6.2022 parlament prelomil veto prezidentky z 9.6.2022 (vetovaná bola ale iba druhá časť - o financovaní voľného času, tzv. krúžkovné, ktorá by mala platiť až od 1. januára 2023)

      Hlavná zmena je v tom, že rodičia 5-ročných detí v poslednom ročníku MŠ už nebudú môcť súbežne mať daňový bonus aj dotáciu na stravu, ale by si mali vybrať iba jedno.


      Stručný prehľad:

      Dotácia na stravovanie na dieťa - s ohľadom na jeho vek a na to, či rodič poberá daňový bonus na dieťa:

      Dieťa - v poslednom ročníku škôlky, ktoré nedovŕšilo 6 rokov veku (5-ročné v poslednom ročníku škôlky)

      • teraz:
       - rodič môže mať aj daňový bonus (47,14 eur) a zároveň aj dotáciu na stravu (26 eur *)
      • od júla 2022:
       - rodič by si mal vybrať - buď daňový bonus alebo dotáciu na stravu
       - meniť by sa ale mala výška bonusu na 70 eur (od januára 2023 až na 100 eur)

      Dieťa - v poslednom ročníku škôlky, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku, a v ZŠ, ktoré nedovŕšilo 15 rokov

      • teraz:
       - rodičia si musia vybrať medzi daňovým bonusom (43,60 eura) a dotáciou na stravu (26 eur *)
      • od júla 2022:
       - rodič aj naďalej si musí vybrať medzi daňovým bonusom a dotáciou na stravu
       - meniť by sa mala výška bonusu na 70 eur (od januára 2023 až na 100 eur)

      Dieťa - vo veku od 15 rokov, ktoré chodí na základnú školu

      • teraz:
       - rodič môže mať aj daňový bonus (23,57 eur) a súčasne aj dotáciu na stravovanie (26 eur *)
      • od júla 2022:
       - naďalej bude súčasný nárok na daňový bonus a aj na dotáciu na stravovanie
       - meniť by sa mala výška bonusu na 40 eur (od januára 2023 na 50 eur)


      * dotácia na stravu je 1,30 eura na jeden deň, čo je pri mesiaci s 20 pracovnými dňami 26 eur;
      avšak podmienkou na pridelenie dotácie je účasť dieťaťa v škole aspoň na jednej vyučovacej hodine a prevzatie stravy.


       

      Dotácia na stravovanie na dieťa - bez ohľadu na jeho vek a bez ohľadu na to, či rodič poberá daňový bonus na dieťa - v dvoch prípadoch - zostávajú rovnako:

      1. na každé dieťa, ktoré navštevuje materskú alebo základnú školu, ak je v nej najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

      2. na dieťa, ktoré navštevuje materskú alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorá dostáva pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima


      Pre viac informácií môžete pozrieť schválené znenie zákona (z 24.5.2022), prípadne detaily návrhu zákona.

      https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u23/u238/u3442

      ·  Kompletné informácie, termíny či tlačivá môžete nájsť na oficiálnych stránkach:
       

      ·  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
       

      ·  Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR

      právne predpisy
      tlačivá a vzory žiadostí

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

     • Milí žiaci, milí zamestnanci, ďakujeme Vám za prácu, nápady, povzbudenie aj zdieľanie spoločného školského života, prajeme všetkým pevné zdravie, ten správny nadhľad nad nepodstatnými vecami, slnko v duši a krásne prázdniny.

      Prajeme Vám všetkým krásne chvíle prežité počas letných prázdnin, načerpajte veľa nových síl. Oddýchnite si od počítačov a čo najviac chvíľ strávte v prírode pri pohybe na čerstvom vzduchu.

      Pevne veríme, že sa všetci v plnom zdraví stretneme v septembri opäť v škole.

      Dnes sme sa v škole okrem deviatakov rozlúčili aj s našími dlhoročnými kolegynkami. Našou pani hospodárkou Martou Polákovou, pani zástupkyňou v škôlke Martou Franekovou a pani učiteľkou Veronikou Gočálovou.

      Ďakujeme Vám zo srdca kolegynky za Vašu obetavú prácu a prajeme Vám zdravie a krásny aktívny oddych na dôchodku. 

      Koniec školského roka je aj príležitosťou na hodnotenie, spomínanie aj poďakovanie.

      Tento školský rok boli udelené  pochvaly riaditeľom školy  šiestim žiakom za vzorné správanie, výborný prospech a skvelé umiestnenie v okresných a krajských  súťažiach.

      Pochvala riaditeľkou školy bola udelená:

      Martinke  Sameliakovej  4.A

      Filipkovi Vajdečkovi z 5.A

      Matejovi Kozoňovi  zo 6.B

      Karolínke Kumorovej zo 7.B

      Márii Brandýsovej a Tatiane Kocúrovej  z 9.A

      Boli udelené aj  významné ocenenia trom usilovným žiakom 9. ročníka za výborný prospech, vzorné správanie a úspešné reprezentovanie školy v rôznych súťažiach počas celej školskej dochádzky na našej škole.

      Cenu riaditeľky školy získala Mária Brandýsová

      Cenu starostu obce získala – Tatiana Kocúrová z 9.A

      Cenu správcu farnosti získal – Lukáš Romaňák

      V rámci Zelenej školy po prvý krát oceňujeme najlepších žiakov, ktorým sa podarilo získať aj  celoslovenské umiestnenie:

      1. miesto: Deniske Ganobčíkovej z 9.B 

      2. miesto - Jožkovi Rejdugovi z 1.B

      Za pomoc pri zbere odpadu sme ocenili dvoch žiakov Jakuba Stopjaka a Jakuba Lietavca, ktorí celý rok pomáhali zapisovali a starali sa o to, aby vami vyzbieraný odpad putoval do zberných nádob a mohol byť ďalej recyklovaný.

      Koordinátorka ENV pani učiteľka Mariana Stopjaková vyhodnotila zber triedeného odpadu a odovzdal ceny: 
      Vyhodnotenie zberu: 

      Tento školský rok sme mali na škole aj Šachový krúžok, ktorý viedla pani učiteľka Veronika Kureková. Dosiahli sme krásne výsledky. Naši žiaci vybojovali krásne miesta na majstrovstvách Oravy, hrali aj rôzne šachové turnaje, kde boli úspešní . Chceli by sme vyhodnotiť poslednú šachovú súťaž v tomto školskom roku 4 štvrtky podvečer sa chlapci stretávali v šachovom online svete a podarilo sa im vybojovať krásne 7 miesto zo 47 základných škôl.

      Blahoželáme nášmu tímu v zložení: Jakub Stopjak, Maroš Stopjak, Adam Pisarčík , Viliam Rak, Adrián Kurek .

      Ocenení boli aj naj čitatelia  a triedy. Ceny odovzdala pani učiteľka Erika Kureková -  vedúca školskej knižnice.

      Najviac registrovaných výpožičiek mali žiaci:
      I.stupeň: Jakub Balcerčík-3.A- 45 titulov, Samuel Rejduga- 3.A- 25 titulov, Lívia Namislovská 4. A- 23
      titulov.
      II.stupeň: Karolína Kumorová 7.B- 32 titulov, Kormančíková Marianna-7.B, 31 titulov, Stopjaková
      Ivana  6. B, 23 titulov.

      Naj kolektív čitateľov  4.A a 6. B trieda.

       

      ĎAKUJEME !

     • NAŠICH NAJLEPŠÍCH 9 ROKOV

     • Niečo sa končí a niečo iné zasa začína. Dnes nadišiel ten čas, kedy sa lúčime, my deviataci, s touto školou. Lúčime sa so školou, ktorá nám deväť rokov bola akoby druhým domovom, ktorá nám prirástla k srdcu, ktorá nás mnohému naučila. Napríklad aj to, že život nie je o počte nadýchnutí, ale o chvíľach, ktoré berú dych. O okamihoch, z ktorých sa v mysli utkáva pavučina spomienok. Jemné vlákna výhier i pádov, úsmevov i sklamaní, spoznávania i lúčenia.

        Drahí učitelia, narodili sme sa s malými krídlami, ktoré možno prirovnať ku krídlam malej usilovnej včielky. Tak ako sme rástli, postupne ste nás sprevádzali životom školy. Životom nie ľahkým, ale životom osožným.
      Naučili ste nás nielen lietať, ale naučili ste nás žiť - vytvárať si vlastné názory, hodnotiť veci kladne i záporne. Pozerať  na svet s vľúdnym a láskavým srdcom, ale pritom zostať  nohami stále na zemi. Vďaka Vám sme pripravení vyletieť do života. Darovali ste nám trochu zo svojho života. Darovali ste nám svoj čas, svoj úsmev, vľúdne a povzbudivé slová ale i trpezlivosť. Chceme, aby ste vedeli, že si to hlboko vážime a sme Vám veľmi vďační! Uzavreli sme jednu z kapitol nášho života, aby sme mohli pokračovať ďalšou. 

            Skončili sme školu, dobyli jeden cieľ, odišlo nám detstvo. A život – veliteľ usmerní nám kroky. S odvahou, s úsmevom vykročíme ďalej. Ďakujeme všetkým, čo nás viedli školou, pripravili pre nás druhý krásny domov.

      Lúčime sa s Vami, so všetkými spolu.      

                                                                                                 Vaši deviataci

     • Absolventi ZŠ s MŠ Oravské Veselé - školský rok 2021/2022

     • Milí deviataci! Lúčime sa s Vami a v mene všetkých vašich učiteľov Vám prajeme veľa šťastia. Dúfame, že na roky strávené v našej škole budete mať pekné spomienky. 

      Na záver Vám chceme poďakovať za úspechy, ktoré ste dosiahli a za úspešnú reprezentáciu našej školy. Nikdy nezabúdajte, že úspech môžete dosiahnúť len vlastnými silami a usilovnou prácou. Nech sa Vám darí a dávajte na seba pozor!

     • Škola v prírode

     • Žiaci 4. ročníka sa v dňoch od 20.6. – 24.6.2022 zúčastnili Školy v prírode v DETSKOM BABYLONE. Tento týždeň plný krásnych zážitkov strávili v prekrásnom prostredí Nízkych Tatier, v malebnej dedinke Vyšná Boca, kde boli ubytovaní v hoteli Barbora.

      Bol to týždeň plný radosti, smiechu, zvedavosti, spoznávania nových priateľstiev, kde deti ukázali svoju samostatnosť, vzájomnú súdržnosť a pomoc iným, niekedy  zas odvahu a statočnosť. Bol to týždeň zážitkov, kde si trochu zašportovali, zahrali sa, vyšantili, pripravovali a nacvičovali krátke divadielko “Pipi dlhá pančucha”, ktoré v posledný deň zahrali deti ako prekvapenie pre všetky pani učiteľky. O celodenný program sa starali lektori ako aj pani učiteľky. Celý týždeň pracovali v skupinách, v ktorých spoznali veľa nových kamarátov aj z iných škôl, a to z Dudiniec, Podkoníc aj z Poltára. Večer nikdy nechýbala diskotéka či karneval.

      Na tento nezabudnuteľný týždeň budeme ešte dlho spomínať. 

      Mgr. Katarína Resutíková, PaedDr. Lenka Kumorová

     • Vyhodnotenie zberov v šk. roku 2021/2022

     • V školskom roku 2021/202 opäť prebehol na našej škole zber rôznych odpadových materiálov a surovín.

      Ďakujeme, že ste sa aktívne zapájali do zberov odpadových materiálov a surovín, pretože ich následnou recykláciou sa ušetria nie len zdroje, ale súčasne sa šetrí aj naša planéta.

      Zber papiera:

      Spoločne vyzbieraných:  1. 078 kg

      1. Filip Vajdečka  5.A – 237,6 kg
      2. Mariana Rydzoňová  2. B – 133 kg
      3. Mária Brandýsová  9. A – 130 kg

      Zber tetrapakových obalov:

      Spoločne vyzbieraných:  288, 36  kg

      1. Dávid Matušák   3. B – 35, 6 kg
      2. Miroslav Zboroň  1. B – 25,92 kg
      3. Svetlana Staníková  7. B – 25, 8 kg

      Zber bateriek:

      Spoločne vyzbieraných: 30, 252 kg

      1. Aneta Zboroňová   4. A  – 13  kg
      2. Christián Kvasničák   2. A – 6,84 kg
      3. Zuzana Mišincová – 3. B – 5,43 kg

      Zber hliníkových obalov - plechoviek:

      Spoločne vyzbieraných: 60, 572 kg

      1. Diana Namislovská  3. A  – 26, 9  kg
      2. Filip Vajdečka   5. A – 16  kg
      3. Nina Kumorová  1. B  – 6,8  kg

      Zber prepáleného kuchynského oleja:

      Spoločne vyzbieraných: 53,75 L

      1. Tomáš Kocúr  7. A – 22 L
      2. Joachim Janotka    2. A – 20,25  L
      3. Karolína Kumorová  7. B – 5 L

       

           Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v nasledujúcom školskom roku.

      Mgr. Mariana Stopjaková
      Koordinátor ETV

     • DLAŇ DOKORÁN

     • Naša škola sa zapojila do výzvy "Dlaň dokorán". Vytvorili sme reťaz dobrých skutkov, na ktorej sa podieľalo 222 žiakov našej školy.  Reťaz dlhá 29,9 m sa tým stala súčasťou projektu Detský čin roka. Ďakujeme!

      Keď spravíme aspoň "niečo", už to nebude "nič". DOBRO stále je a môže byť veľmi nákazlivé. 

     • ÚČELOVÉ CVIČENIE

     • Dňa 24.06.2022 žiaci II. stupňa absolvovali  praktickú časť účelového cvičenia: 

      Téma: Ochrana človeka a prírody pod vedením pedagógov. Účelové cvičenie bolo zamerané na základné informácie a plnenie úloh. Venovali sme sa týmto témam:

      • riešenie mimoriadnych situácií- civilná ochrana (cvičný poplach: 23.6.2022)

      • zásady pohybu a pobytu v prírode- ochrana prírody

      • dopravná príprava

      • výchova k bezpečnému správaniu

      • športové aktivity

      Aktivity sa realizovali za krásneho počasia. Praktickú časť sme realizovali v prírode, pešo,  na bicykli kde sme sa učili ochrániť seba, prírodu a spoznávali sme nové dopravné značky. Žiaci v teplom počasí zvládli veľmi dobre praktické aktivity. Po úspešnom splnení jednotlivých úloh mali žiaci priestor na rôzne športové súťaže a aktívny odpočinok.

     • ČÍTAJME SI 2022

     • Tento posledný týždeň sa našich 252 žiakov vo všetkých ročníkoch zapojilo do čitateľského celoslovenského  maratónu s názvom Čítajme si. Veríme, že naši žiaci budú čítať radi aj naďalej . Spoločným hlasným čítaním obľúbených kníh deti podporili iné deti, ktoré nemajú príležitosť a možnosť zveriť sa niekomu blízkemu so svojimi problémami.

      Túto aktivitu podporila Detská linka istoty, ktorá bezplatne slúži na vypočutie si detských problémov a psychologickú podporu od odborníkov.

      Pripravila: Mgr.Erika Kureková

     • Ďalší vynovený priestor pre žiakov ;)

     • Prinášame Vám krátku fotodokumentáciu z realizácie úpravy priestoru na chodbe školy, ktorý vznikal v mesiaci apríl - jún. Celý priestor chodby prešiel stavebnými úpravami, výmenou rozvodových skríň a vymaľovanim stien.

      Keď naši školníci dokončili  svoju prácu prišla na rad realizácia kresby a nápisov na stenu.

      Naša bývalá žiačka Terezka Adamčíková nám vytvorila nádherné dielo na chodbe školy, kde žiaci trávia voľné chvíle. Na chodbe sa dotvára ešte čitateľský kútik, ktorý bude doplnený o knihy, ktoré si žiaci budú môcť cez prestávky čítať, listovať a inšpirovať sa. 

     • DEŇ OTCOV

     • Tretia júnová nedeľa patrí tradične naším otcom. Dňa 19. júna 2022 Základná škola v spolupráci s Farským a Obecným úradom pripravila pre oteckov nedeľné rodinné popoludnie, kde si mohli otcovia zasúťažiť spolu s deťmi. Odvážni oteckovia sa prihlásili aj do súťaže o najlepší kotlíkový guláš.

      Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli zorganizovať tento krány deň. 

      Vyhodnotenie súťaže o najlepší kotlíkový guláš:

      1.miesto: Lukáš Cádrik

       2.miesto: Juraj Dobrovolný, Ján Tatarka

      3.miesto: Peter Pisarčík a Ondrej Pisarčík

      Blahoželáme výhercovi a všetkým zapojeným oteckom ;) 

      Ďakujeme sponzorom za pekné ceny: Potraviny - Michal Ferneza, Janka Sumegová, Rastislav Šimurda, Železiarstvo-  Miroslav Stašák, Reštaurácia GOL, Pizzeria ZION Oravské veselé

       

     • Zdatný žiak ZŠ 2022

     • ​​​​​​Dňa 17.6.2022 sa uskutočnila v našej škole Silová a vytrvalostná súťaž pre žiakov 8-9 ročníka ZŠ. Svoju školu reprezentovali „najzdatnejší“ žiaci 8-9 ročníka v 5-tich disciplínach. Ocenené boli 3 najlepšie školy a 3 najlepší jednotlivci za sumár všetkých disciplín.
      Ďakujeme hlavnému usporiadateľovi športovému klubu Sport Club X, ktorý v spolupráci so ZŠ s MŠ Oravské Veselé a Obecného úradu  pripravili pre okolité školy skvelú športovú súťaž. Súťaže sa zúčastnilo 8 škôl/ 30 žiakov​​​​​.

      Súťažilo sa v piatich disciplínach:  Ľah-sed (brušáky), kľuky, hod 2 kg plnou loptou do diaľky, skok do diaľky z miesta, výdrž v zhybe na hrazde.

      Prinášame Vám  cekové výsledky so súťaže: 

      Naša škola si vybojovala 3 miesto. Zdatný žiak:  3. Miesto Jakub Stopjak

      Sport Club X pre žiakov pripravilo skvelú športovú atmosféru a krásne ceny, ktoré si domov odniesli tí najlepší. Žiaci zo súťaže odchádzali spokojní a plní odhodlania byť  o rok lepší. 

      Foto 

     • Majstrovstvá SR 4-členných družstiev žiakov a žiačok ZŠ a SŠ

     • V utorok, 14.06.2022, sa v Zákamennom uskutočnili MSR družstiev ZŠ a SŠ 2022. Našu školu reprezentovali dve 4-členné družstvá, ktoré vytrvalo bojovali až do posledného ťahu. Celý turnaj bol plný odhodlania bojovať a nevzdávať sa. Aj vďaka súťažiacim a ich vedúcim sa majstrovstvá odohrali v priateľskej atmosfére. Hráči súťažili v 7 kolách, pričom naši žiaci mali možnosť zmerať si sily vo vzájomnom súboji už v 2. kole. 

      Žiaci mali v každom kole k dispozícii 10 minút (+2s bonus), počas ktorých ukázali čo v nich je a predviedli svoje najlepšie ťahy. V kategórii ZŠ sa zapojilo 21 4-členných družstiev a viac ako 80 hráčov. Aj keď každý jeden hráč bojoval za svoj tím a jeho umiestnenie, organizátori v závere turnaja družstiev vyhlásili aj najlepších hráčov turnaja na jednotlivých šachovniciach.

      Spomedzi všetkých zúčastnených si ocenenie odniesol Maroš Stopjak za 3. miesto pre najlepšieho hráča na druhej šachovnici. Víťazovi gratulujeme a zároveň ďakujeme všetkým hráčom za výborne odohrané partie. 

      Družstvo A: 1. Jakub Stopjak 2. Maroš Stopjak 3. Adam Pisarčík 4. Martina Sameliaková

      Družstvo B: 1. Viliam Rak 2. Oliver Štrauz 3. Adrián Kurek 4. Karolína Kumorová

       

      Ďakujeme pani učiteľke Mgr. Veronike Kurekovej, ktorá tento rok pokračovala v rozvíjaní šachu na škole v záujmovom krúžku po celý školský rok aj v online priestore počas pandémie. 

      Ďakujeme tiež pani učiteľke Mgr. Lucii Stopjakovej, ktorá na Majstrovstvách žiakov sprevádzala a podporovala. 

      Žiaci, veľmi sa tešíme z Vás! Ďakujeme za reprezentáciu školy.  ;)

     • Modernizácia školských priestorov

     • Prinášame Vám  opäť zopár náhľadov na vynovené priestory v škole. 

      Na chodbách pribudli ďalšie oddychové zóny. Na hornom poschodí vo vestibule nám zdobia priestor vynovené lavice, ktoré ožili farbou. Žiaci vo vestibule trávia voľné chvíle, využívajú priestor na oddych a hru.

      Chceme sa poďakovať firme Materasso  za sponzorský dar, vďaka ktorému sa všetci tešíme  z pekných farebných lavíc s pohodlným sedením.

      Tiež ďakujeme p.Kataríne Pisarčíkovej za ušitie podušiek na lavičky, ktoré pribudli na chodbách.

      Na chodbe pri piatakov pribudla nástenná mapa sveta a herný kútik. Žiaci si môžu počas prestávok oddýchnuť, diskutovať, zahrať si hry, alebo si pohodlne čítať. 

      V priestoroch chodieb sme sa zbavili nefunkčných káblov a rozvodových skríň. Celý priestor chodieb sa vymaľoval a presvetlil.

      Tešíme sa spolu so žiakmi,  ktorí všetky tieto nové prvky  a priestory už naplno využívajú.

      Do konca roka dokončíme čitateľský kútik, ktorý si budú môcť žiaci užiť na ďalší školský rok.  

     • Krajská súťaž Plameň kolektívov detí DHZ / ZŠ

     • Po postupe z Okresného kola Dievčatá z Hasičskeho krúžku reprezentovali náš okres a ZŠ na Krajskom kole celoštátnej súťaže Plameň kolektívov detí DHZ / ZŠ. Súťaž sa konala v  sobotu 11.6.2022 v Liskovej Okres Ružomberok​​​​​​​​​​​​​.

      Dievčatá sa stali majsterkami Žilinského kraja v Požiarnom útoku s časom 14,77s. V štafete a CTIF skončili na skvelom 4. mieste. Poctivosť a zodpovedná účasť dievčat na tréningoch  prináša aj takéto nezabudnuteľné zážitky.

      Ďakujeme škole a rodičom za ústretovosť pri príprave dievčat na súťaž.

      My ďakujeme vedúcemu krúžku Ondrejovi Pňačekovi za skvelú prácu v záujmovom útvare "Hasičský krúžok". 

      Vážime si každého jedného, kto dokáže  zanietene venovať čas a energiu mladým.