• Zhrnutie: I. polrok 2022/2023

     • Milí žiaci!

      Škola je priestor, kde sa formujú a odhaľujú talenty, ale aj slabé stránky každého žiaka.

      Dnes je čas polročného hodnotenia, a preto si nezabudnime pripomenúť, že každý z nás je jedinečnou kombináciou darov aj slabín.  Nech je Váš  výpis známok nielen súborom čísel, ale aj povzbudením, motiváciou a zrkadlom rozmanitosti darov a talentov.  A nech už je ten  Váš  výpis známok akýkoľvek, skúste milí žiaci zistiť v spolupráci s vyučujúcimi, v čom tkvie  Váš dar či talent. Možno je to niečo, čo sa v kolónkach výpisu známok  nenachádza.

      V súčasnosti našu školu navštevuje 341 žiakov. 

      1. Stupeň: 153 žiakov
      2. Stupeň: 188 žiakov

      Prospelo s vyznamenaním -   203 žiakov  t.j. 60 % žiakov,

      1. Stupeň: 129 žiakov t.j. 84 %   
      2. Stupeň:   74 žiakov t.j. 39 %

      Prospelo veľmi dobre - 102 žiakov, t.j. 30  %

      1. Stupeň: 21 žiakov t.j. 14 %   
      2. Stupeň:  81 žiakov t.j. 44 %

      Prospelo -   40 žiakov, t.j. 12 % 

      1. Stupeň: 1 žiak t.j. 0,7 %   
      2. Stupeň:   39 žiakov t.j. 21 %

      V škole máme výborných žiakov, ktorí boli ocenení pochvalou - za výborný prospech, správanie, dochádzku, reprezentáciu školy, prácu v žiackom parlamente, zberovú činnosť a za iné činnosti v triede.

      Pochvaly triednym učiteľom: 106 žiakov

      Pochvala  triedneho učiteľa na I.st. 56 žiakov

      Pochvala  triedneho učiteľa na II.st. 50 žiakov

       

      Pochvala riaditeľky školy:

      Úspešní riešitelia školských i okresných predmetových súťaží. Vzorné správanie a výborný prospech.

      Filip Vajdečka - 6.A

      Matej Kozoň - 7.B

      Máme aj žiakov, ktorí dosahujú menej uspokojivé výsledky v štúdiu, sú spôsobené nezodpovedným prístupom k plneniu si vyučovacích povinností, nepozornosťou, nedbalosťou, vyrušovaním na hodinách a lajdáctvom.

      Disciplinárne opatrenie:

      Napomenutie od triedneho učiteľa: 14 žiakov

      Pokarhanie od triedneho učiteľa: 10 žiakov

      Pokarhanie od riaditeľky školy: 2 žiaci

                         Vedenie školy

     • Občianske združenie Pre školu – SPOLU

     • Milí rodičia,
      Ďakujeme Vám, že aj vďaka 2% z  Vašej dane, môžeme skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v našej škole
      .

      Od roku 2021 je občianske združenie Pre školu -SPOLU prijímateľom 2%. Vďaka spolupráci rodičov,
      priateľov školy, rôznych organizácii sa občianskemu združeniu podarilo prostredníctvom 2% z dane
      získať pre školu: v roku 2021 - 979,10,- € a v  roku 2022- 822,77,- €

      Cieľom tohto združenia je zlepšovať materiálne a finančné podmienky výchovno - vzdelávacieho procesu, podieľať sa na spolufinancovaní školských súťaží,podporovať talentovaných žiakov, spolupracovať pri zabezpečovaní domácich aj zahraničných projektoch

      Zo získaných financií sa nám podarilo:
      - prispieť k skvalitneniu PC sietí na našej škole
      - zakúpiť knižné odmeny pre žiakov
      - podporiť školské súťaže vecnými cenami (Zimná stavba, Kráľ čitateľov,...)
      - podporiť školské súťaže štartovným jednotlivým žiakom (Expert geniality show, YPSILON...)
      - zakúpiť netradičné pomôcky na vyučovanie Chémie
      - zakúpiť 20 ks rámikov Logico picolo – skvalitnenie vyučovania
      - finančne podporiť oddychové kútiky na škole (nákupy nálepiek na podlahu, šachové kútiky, TV kútik)
      - podporiť rozvoj logického myslenia žiakov - zakúpením 12 ks šachových súprav pre Materskú školu)
      - zakúpiť drevené počítadla našim prváčikom
      - podporiť akciu – Deň otcov


      Pevne veríme, že aj v kalendárnom roku 2023 budeme môcť naďalej zlepšovať materiálne a finančné
      podmienky výchovno – vzdelávacieho procesu našich žiakov v škole.


      Ďakujeme všetkým, že svojimi 2% skvalitňujete vzdelávanie našich žiakov.

      Tlačivo 2%

       

                                                                                                                                                   Mgr. Zuzana Krúpová
                                                                                                                                                         riaditeľka školy

     • Príležitosť pre dievčatá - programovanie

     • Ak ťa zaujíma programovanie, túžiš si vytvoriť vlastnú Roblox hru alebo Scratch hru, alebo sa naučiť niečo nové zo sveta technológií, pozri si na nasledujúcom linku zoznam online podujatí, kde sa to môžeš naučiť bezplatne (oraganizuje  Aj Ty v IT - občianske združenie)

      Link na prihlásenie: Viac informácií dostanete na hod. INF od p.uč. Ing. Janky Slameníkovej

     • Víťazky obvodného kola vo vybíjanej

     • 26. januára 2023 sa naše mladšie žiacky zúčastnili obvodného kola vo vybíjanej v Mútnom. Turnaj sme vyhrali a postúpili do okresného kola.

      1. miesto -  Oravské Veselé
      2. miesto - Mútne
      3. miesto -  Oravská Jasenica

      Našim dievčatám držíme palce!

      Mgr. Michal Kumor

     • Novoročné požehnanie školy

     • "Nech Kristus požehná tento dom." Aj tak sa dajú preložiť písmená C+M+B a náš „dom“ -  našu školu požehnal pán farár v utorok 10.1. na celý nový rok 2023. Nech nás toto požehnanie sprevádza a ochraňuje každý deň, aby sme si navzájom rozumeli, mali sa radi, aby sa nám darilo a tak sme spoločne vyprosili modlitbou požehnanie pre nový kalendárny rok.

     • VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT - VLOČKA NÁDEJE

     • Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, vďaka ktorým sa mohol Vianočný benefičný koncert uskutočniť. Ďakujeme darcom, naším žiakom a skvelým kolegom, ktorí dnes nechali na javisku srdce. 

      Ďakujeme rodinke Chovančákovej za to, že nám dovolili nahliadnuť do ich súkromia, a podelili sa s nami so svojimi radosťami, ale aj starosťami.

      Ďakujeme Vám za živý príklad lásky, viery, pokory a trpezlivosti vo Vašej nie ľahkej životnej situácii. 

      Milá rodinka, z celého srdca Vám želáme pevné zdravie a Božie požehnanie.

      Účinkujúci:

      Žiaci ZŠ s MŠ Oravské Veselé pod vedením vyučujúcich
      Folklórny krúžok pod vedením Mgr. Mariany Stopjakovej a Mgr. Zuzany Šurínovej
      Tanečný krúžok pod vedením Mgr. Ivety Mydlárovej
      ZUŠ - Ignáca Kolčáka v Námestove
      Helizuš pod vedením  p. učiteľa PaedDr. Petra Kozoňa
      Tanečný odbor - pod vedením p. učiteľky Eugénie Labjakovej

      Scenár Vločky nádeje: Laura Stopjaková
      Ozvučenie: Mgr. Art Peter Cigaňák
      Hudobný doprovod: PaedDr. Eva Kapičáková Dis.art.
      Moderátori: Mgr. Zuzana Šurínová, Ivan Patron
      Výzdoba: Mária Dobrovoľná Janotková, Katarína Tatarková
      Video /Foto - Sestrenek Pavol

      V spolupráci s Obecným úradom a Farským úradom Oravské Veselé

      Vedenie školy

     • PRÍBEH HUDBY

     • Na hodinách hudobnej výchovy sa naši žiaci pod vedením p.uč. Kapičákovej zapojili do online koncertu Príbeh hudby - slovenská hudba, čím sme sa spolu podieľali na vytvorení slovenského rekordu - najviac účinkujícich na koncerte. Žiakom sa tento netradičný koncert páčil. Koncom decembra prišiel na školu účastnícky diplom.