• Vrchnáky putujú na dobrý účel...

     • Tešíme sa, že môžeme niekomu pomôcť, ale zaroveň zvyšovať uvedomovanie si, že nie všetko patrí do koša. Ak venujeme pozornosť čo i len malému kúsku, a je nás viac, tak je z toho nakoniec , veľká kopa niečoho, čo môže byť užitočné aj naďalej.

      Podarilo sa! Naše srdce s vrchnáčikmi sa naplnilo. Spolu s vami sme vyzbierali 3 plné vrecia, ktoré sme poslali do Sihelného na kúpu nového mechanického vozíka pre Maťa. Ďakujeme a dúfame, že čoskoro ho opäť naplníme. Ďakujeme!

      Mgr. Veronika Kureková

     • VIANOČNÁ POŠTA  pre  SENIOROV 2022

     • Nikto nechce na Vianoce cítiť samotu. A preto sa aj tento rok žiaci 6., 7., a 8.ročníka zapojili do projektu Vianočná pošta  a mysleli na seniorov v domovoch dôchodcov v Tvrdošíne a v Kysuckom Novom Meste. Deti kreslili, strihali, tvorili rukou písané vianočné pozdravy, písali vinše a pridali aj peknú koledu.

      Veríme, že táto vianočná pošta poteší srdcia starkých a vykúzli im úsmev na tvári.

      Pripravili: Mgr.E.Kureková a Mgr.L.Stopjaková

     • DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA – školské kolo

     • Dňa 8. 12. 2022  sa konalo školské kolo 15. ročníka dejepisnej olympiády. Didaktický test pozostával z 3 častí – monotematickej (oblasť vedy a techniky), učiva príslušného ročníka a z regionálnej histórie.

      Tešíme sa záujmu žiakov o históriu a príbuzné vedné odbory. V tejto dobrovoľnej predmetovej súťaži si môžu prehlbovať svoje vedomosti z dejín, takisto žiaci spätne získajú prehľad o svojich vedomostiach, schopnostiach a zručnostiach, ktoré preukázali vo výchovno-vzdelávacom procese. A ako povedal známy rímsky rečník Cicero: „História je svedkom doby, dňom pravdy, životom pamiatky, majstrom života a hlásateľom uplynulých čias. História je učiteľkou života.“

      Do okresného kola postupujú najúspešnejší súťažiaci z 1. a 2. miesta:

      Kategória C:  1. miesto Maroš Stopjak 9.B

                              2. miesto Timotej Kopta 9.A

                              3. miesto Jaroslav Zavoďan 9.A

                              4. miesto: Lukáš Stašák 9.A, Šimon Kurek 9.B

      Kategória D: 1. miesto Marianna Kormančíková 8.B

                             2. miesto Svetlana Staníková 8.B

      Kategória F: 1. miesto Filip Vajdečka 6.A

                             2. miesto Šimon Zavoďan 6.A

      Víťazom blahoželáme, želáme im veľa úspechov pri reprezentácii školy v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v Námestove 8. 2. 2023 a ostatným účastníkom ďakujeme za prejavený záujem!                                                                 

      Mgr. Mária Majzelová

       

     • VIANOČNÁ POŠTA

     • Žiaci 3.B triedy sa s nadšením zapojili do výzvy  ,,Spravme Vianoce neznámym starkým v domovoch.“ Vlastnoručne vyrobili krásne pozdravy, ktoré poslali vianočnou poštou na adresy osamelých starkých v domovoch. Veríme, že krásne pozdravy potešia.

      Mgr. M. Romaňáková

     • Aktivity žiakov 6.A triedy

     • Predvianočný čas priniesol mnoho prekvapení a aktivít. Žiaci  išli do Vločky nádeje s pesničkou. Do triedy prišiel Mikuláš a priniesol 2 spoločenské hry. Aby toho nebolo málo, čakali viaceré prekvapenia. Jedným z nich bola v škole upečená pizza, koláč a cez prestávky nácvik tanca, či rôzne aktivity pri stolnotenisovom stole.

      Venovali sme sa aj učeniu. Uskutočnila sa aj rôzne súťaže a olympiády. Geografická olympiáda, iBobor, dejepisná olympiáda, technická olympiáda, Pytagoriáda, súťaž Expert, Ypsilon, jazykové olympiády...Žiaci vyrábali pohľadnice pre dôchodcov v projekte Vianočná pošta. Prekvapením bola aj vianočná výzdoba, tradičný stromček, adventný kalendár, výzdoba okien a dverí.  

      Mgr. Róbert Repka 

     • Technická olympiáda - Okresné kolo

     • Naši traja žiaci sa zúčastnili Okresného kola Technickej olympiády v Námestove. Náš šikovný žiak Filip Vajdečka zo 6.A triedy získal  v Kategórii B krásne 2. miesto.
      Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.​​​​​

      Úspešní riešitelia: 

      Tadeáš Vargončík 9:A
      Maroš Stopjak 9.B

                                                                                                                                  Ing. Jana Slameníková

     • E- TESTOVANIE 2022 

     • Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) v školskom roku 2022/2023 pripravil elektronické testovanie žiakov základných a stredných škôl v systéme e-Test v predmetoch slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka (úroveň A2, B1 a B2) a aj testy overujúce  čitateľskú  a matematickú gramotnosť. 

      Aj naši žiaci 6., 8. a 9. ročníka  sa testovania zúčastnili v predmetoch SJL, MAT a AJ. Zaradili sme sa tak medzi školy, ktoré aktívne využívajú možnosť testovať svojich žiakov modernou elektronickou formou.  

      Výsledky žiakov: 

      E_testovanie_2022.jpg

        

      Tieto testy boli vhodné na opakovanie a prehlbovanie učiva z uvedených predmetov a sú v súlade s platnými vzdelávacími štandardmi pre ISCED 1, ISCED 2 pre daný testovaný predmet. 

       

      Koordinátor E-testovania: Mgr. Lenka Raková Štrausová 

     • Činoherné rozprávkové predstavenie "Psíčkovo"

     • Dňa 13.12.2022 žiakom 1.-6. ročníka predviedli profesionálni herci divadelné predstavenie "Psíčkovo" o tom, že pes je najlepší priateľ človeka. Toto činoherné rozprávkové predstavenie s prvkami detského muzikálu nám zahrali herci z Divadla J. Záborského v Prešove. Jednoduchý zveršovaný príbeh priniesol dobrú zábavu, ale aj poučenie, že si musíme navzájom pomáhať a správať sa k sebe slušne a s úctou.

     • DETSKÝ ČIN ROKA

     • Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do hlasovania o detský čin roka. Žiaci druhého stupňa a žiaci, ktorí navštevujú školský klub detí, si v priebehu mesiaca november čítali príbehy v jednotlivých kategóriách, prípadne si príbehy prehrávali už načítané známymi osobnosťami na YouTube.  

      Práca s príbehmi podporuje v deťoch pocit zodpovednosti za prostredie, v ktorom žijú i za vzťahy, ktoré udržiavajú. Aj takouto cestou naši žiaci poznávajú dobro a veríme, že ich to inšpiruje ku konaniu dobra a možno aj k ďalším skutkom, ktoré ocení okolie, škola, rodina a možno v budúcnosti i celé Slovensko v rámci projektu Detský čin roka. 

      Ing. Jana Slameníková

     • HODINA KÓDU 2022 

     • V týždni od 05.12.-11.12.2022 sa aj naša škola zapojila do celosvetovej aktivity Hour of Code (Hodina kódu). Takto spolu so žiakmi I. a II. stupňa sme oslávili Týždeň vzdelávania Informatiky.  

      Projekt Hodina kódu nám poskytla jednoduchý a zábavný spôsob, ako žiakom priblížiť Informatiku a poukázala na to, že základy programovania sa môže naučiť ktokoľvek. Zábavné  úlohy riešili aj naši najmladší žiaci v rámci krúžku „Malí programátori.“  

      Projekt však i naďalej ponúka množstvo zábavných kurzov, tutoriálov a  aktivít pre začiatočníkov aj pokročilých vo všetkých vekových kategóriách. Tešíme sa, že projekt našich žiakov zaujal a že môžeme pokračovať v aktivitách zameraných na programovanie.  

       

      Ing. Jana Slameníková, Mgr. Lenka Raková Štrausová 

     • PYTAGORIÁDA- školské kolo

     • Dňa 7. – 8.12 . 2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže – Pytagoriáda. Celkovo sa zúčastnilo 62 žiakov. Boli to žiaci, ktorí majú najlepšie matematické predpoklady, aby mohli matematiku študovať alebo mať k nej blízko vo svojom budúcom živote. Môžeme byť spokojní, že máme úspešných riešiteľov vo všetkých kategóriach, čo nebýva zvykom každý rok. 

      Najlepší úspešní riešitelia postúpia do okresného kola. Prajeme veľa šťastia!

      VÝSLEDKY_PYTAGORIÁDY -2022-2023 - školské kolo

      P3:  Adam Vajdečka

      P4:  Andea Sochuliaková

      P5:  Martina Sameliaková

      P6:  Filip Vajdečka

      P7: Vanesa Gudjončíková

      P8: Mariana Kormančíková

      Ing. Marián Beňadik

     • Oslava svätého Mikuláša

     • V utorok 6.12.2022 sme oslávili v škole svätého Mikuláša. Počas vyučovania sa žiaci spolu s vyučujúcimi  presunuli do kostola na  sv. omšu. V závere sv. omše privítal pán farár Mikuláša, ktorého sprevádzali  anjeli. Deťom rozprával aj o biskupovi sv. Mikulášovi. Vyzdvihol jeho dobré vlastnosti, záslužné skutky, ktoré konal z lásky k Bohu a ľuďom. Malí i veľkí počúvali so zatajeným dychom. Nikto sa nevedel dočkať okamihu rozdávania darčekov. Ten prišiel a darčeky v podobe sladkostí Mikuláš rozdal všetkým deťom.

      Dnešný deň sme strávili v príjemnej predvianočnej atmosfére.

      Ďakujeme za spoluprácu ZRPŠ, Obecnému  a Farskému úradu. Veríme, že posolstvo svätémo Mikuláša bude v nás pretrvávať počas celého roka. 

     • Olympiáda z NEJ - školské kolo

     • Dňa 30. novembra 2022 prebehla na našej škole olympiáda z nemeckého jazyka. Tento jazyk sa vyučuje na našej škole ako druhý cudzí jazyk od šiestého ročníka. Žiaci si vyskúšali posluch s porozumením, čítanie s porozumením a gramatický test v písomnej časti. Ústna časť obsahovala rozprávanie na tému šport a opis obrázku. Cieľom bolo prehĺbenie vedomostí, upevnenie jazykových zručností a získanie pozitívneho vzťahu k nemeckému jazyku. Víťazi, ako aj ostatní účastníci dostali diplomy, perá a sladké odmeny.

      Žiaci súťažili v kategórii 8. a 9. ročník.

      Výsledky:

      1. miesto: Natália Stašáková  9.A

      2. miesto: Marianka Kormančíková  8.B

      3.miesto: Vaneska Ruľáková  8.B

      4. miesto: Maroš Stopka 9.B, Raul Ganobčík 8.A

      Všetkým chcem poďakovať za odvahu a chuť rozšíriť si svoje vedomosti.

      Ing. Magdaléna Maslaňáková

     • Školské kolo Geografickej olympiády  

     • 23.11.2022 prebehlo online školské kolo. Zúčastnilo sa ho 23 žiakov 5.-9.ročníka. Testové otázky boli zamerané na teoretické vedomosti a na praktické zručnosti a prácu s atlasom. Súťažilo sa v troch kategóriách. Zo všetkých žiakov len 5 žiaci nesplnili limit úspešného riešiteľa. 

      kategória G- 5.ročník: 

      1.miesto Martina Sameliaková 5.A

      2.miesto Lukáš Jurčák 5.B

      3.miesto Adela Kormančíková 5.A 

      úspešní riešitelia: Šimon Uhliarik 5.B, Sofia Mušáková 5.B, Klára Kumorová 5.A
       

      Kategória F- 6.-7.ročník: 

      1.miesto Filip Vajdečka 6.A

      2.miesto Vanesa Gudjončíková 7.A

      3.miestoTomáš Kocúr 7.B

      úspešní riešitelia: Matej Kozoň 7.B, Tobias Vnenk 6.B, Kristián Páterek 7.A, Martin Pindiak 6.A, Ema Kocúrová 6.A, Andrea Kocúrová 6.A

       

      Kategória E -8.-9.ročník: 

      1.miesto Maroš Stopjak 9.B

      2.miesto Martin Chromek 8.B 

      3.miesto Marianna Kormančíková 8.bB

       

      Okresné kolo sa uskutoční 31.3.2023 a postupujú v každej kategórii 3 súťažiaci s najvyšším počtom bodov. 

      Mgr. Róbert Repka

     • Školský kvíz ČÍNA

     • Výsledky školského kvízu: ​​​​​​

      Klára Kumorová 5.a         Lukáš Jurčák 5.b 

      Izabel Maliterná 6.a          Jozef Rieger 6.b 

      Mária Stopjaková 7.b 

      Vanesa Stašáková 9.a       Karin Mullerová 9.b 

       Víťazi boli vylosovaní za každú zúčastnenú triedu jeden. 

      Mgr. Róbert Repka