• Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

     • Dňa 05.09. 2022  sa opäť otvorili brány našej školy. Slávnostný deň sme začali  sv.omšou, po ktorej sa všetci žiaci, rodičia a pedagógovia zhromaždili v školskej jedálni.

      Úvodné slová patrili riaditeľke školy, Mgr. Zuzane Krúpovej, ktorá srdečne  privítala všetkých žiakov, zvlášť prvákov a popriala im veľa šťastia a osobných úspechov.  Po krátkom príhovore predstavila kolektív učiteľov a ostatných zamestnancov školy. Slova sa ujal aj pán starosta Ing. Albín Maslaňák, ktorý taktiež všetkým poprial úspešný a pohodový školský rok. Povzbudivé slová nám všetkým venovala aj Bc. Martina Jurčáková, zástupca rodičov.

      Školský rok je otvorený a nás čaká desať mesiacov usilovnej práce, ktorú spoločnými silami hravo zvládneme. Tak nech sa nám všetkým darí.

     • Kritéria na hodnotenie TSV v školskom roku 2022/2023 žiakov 5. až 9. ročníka.

     • Hodnotenie a klasifikácia telesnej a športovej výchovy v školskom roku 2022/2023 budú v súlade s usmerneniami ministerstva školstva a budú vyplývať z dvoch kritérií:

      1. Aktívna účasť na hodinách TSV (bude tvoriť 80% celkového hodnotenia a výslednej známky)

      Stupeň 1 (výborný) – 80% aktívnej účasti na hodinách TSV

      Stupeň 2 (chválitebný) – 70% aktívnej účasti na hodinách TSV

      Stupeň 3 (dobrý) – 50% aktívnej účasti na hodinách TSV

      Stupeň 4 (dostatočný) – menej ako 50% aktívnej účasti na hodinách TSV

       

      Aktívna účasť na hodinách = aktívne pristupovanie k pohybovým aktivitám TSV, nosenie vhodných telocvičných úborov na TSV, prítomnosť na hodinách TSV a zapájanie sa do pohybových aktivít okrem prípadov, keď to neodporúča lekár (ospravedlnenka musí byť priamo od lekára). Porušenia ktoréhokoľvek z týchto bodov sa bude považovať za ,,neaktivitu,, .

       

      2. Výkon v testoch pohybových schopností a zručností (bude tvoriť 20% celkového hodnotenia a výslednej známky)

       

      Výkon v štandardizovaných testoch pohybových schopností (napr. sedľah, výdrž v zhybe, výkon v jednotlivých atletických disciplínach a iné... )

       

      Testy pohybových zručností v rámci jednotlivých športových hier.