• Kráľovstvo včiel - vychovávame k láske a úcte k prírode 

     • Vďaka projektu Environmentálni experti na našu školu zavítala zaujímavá hra Kráľovstvo včiel,  s ktorou sme sa dnes oboznámili so žiakmi 5.B triedy.

      Po dobu jedneho mesiaca, si túto vzdelávaciu hru vyskúšajú žiaci z prvého aj druhého stupňa. Hra je zaujímavá svojou formou aj interaktívnym prevedením. Bude realizovaná v triedach 2-6.ročníka formou rovesníckeho vzdelávania pod vedením šikovných žiakov zo 7.A triedy. 

      Žiaci sa počas hry zabavia a budú mať možnosť zistiť mnoho zaujímavých informácií o včelách a ich pestrom živote v úli počas jednotlivých ročných období. Zistia, čo všetko sa v úli deje, čo včelám pomáha alebo škodí a aká náročná je práca včelárov…

      Na konci hry nás čaká spoločná ochutnávka medov. Tešíme sa ;) 

      Mgr. Mária Čierna

       

     • Rekonštrukcia telocvične

     • Nové úsporné svietidlá: 

      V spolupráci s pánom farárom a nadáciou spoločnosti IS - Industry Solutions a.s. sa nám podarilo zmodernizovať a zrekonštruovať osvetlenie priestorov telocvične. Pôvodné osvetlenie bolo zastarané s vysokými nárokmi na spotrebu elektrickej energie a rovnako z pohľadu bezpečnosti  bolo nevyhovujúce.​​​

      Rekonštrukcia odvetrávania: 

      V telocvični  sme svojpomocne odstránili staré nefunkčné ventilátory, zabezpečili otváranie okien a tým sa nám podarilo odstrániť pleseň, vlhnutie stien a podlahy.

      Týmto je žiakom umožnené plnohodnotne využívať tieto priestory a zároveň šetriť náklady na samotnú prevádzku.

      Ďakujeme pánovi farárovi za podnetné rady a všetkým sponzorom za  pomoc pri rekonštrukcii telocvične.

      Spoločnosť IS-Industry Solutions a.s.

     • Zber plastových vrchnáčikov pokračuje...

     • Aj tento školský rok sa zapájame do zberu plastových vrchnáčikov. Ďakujeme firme EDM, s.r.o. za sponzorsky dar v podobe kovového srdca, do ktorého žiaci, verejnosť môže odkladať plastové vrchnáčiky. 

      Možno ste nevedeli, že vrchnáky z PET fliaš sú vyrábané kvalitného tvrdého plastu, takže ide o drahšiu surovinu ako bežná plastová fľaša. Preto je dobré ich recyklovať a to nielen z ekonomického, ale aj ekologického hľadiska. 

      Zozbierané vrchnáčiky  budú odovzdané rodinám, ktorým pomôžu. 

      Ďakujeme za každú formu pomoci!

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

     • Dňa 05.09. 2022  sa opäť otvorili brány našej školy. Slávnostný deň sme začali  sv.omšou, po ktorej sa všetci žiaci, rodičia a pedagógovia zhromaždili v školskej jedálni.

      Úvodné slová patrili riaditeľke školy, Mgr. Zuzane Krúpovej, ktorá srdečne  privítala všetkých žiakov, zvlášť prvákov a popriala im veľa šťastia a osobných úspechov.  Po krátkom príhovore predstavila kolektív učiteľov a ostatných zamestnancov školy. Slova sa ujal aj pán starosta Ing. Albín Maslaňák, ktorý taktiež všetkým poprial úspešný a pohodový školský rok. Povzbudivé slová nám všetkým venovala aj Bc. Martina Jurčáková, zástupca rodičov.

      Školský rok je otvorený a nás čaká desať mesiacov usilovnej práce, ktorú spoločnými silami hravo zvládneme. Tak nech sa nám všetkým darí.

     • Kritéria na hodnotenie TSV v školskom roku 2022/2023 žiakov 5. až 9. ročníka.

     • Hodnotenie a klasifikácia telesnej a športovej výchovy v školskom roku 2022/2023 budú v súlade s usmerneniami ministerstva školstva a budú vyplývať z dvoch kritérií:

      1. Aktívna účasť na hodinách TSV (bude tvoriť 80% celkového hodnotenia a výslednej známky)

      Stupeň 1 (výborný) – 80% aktívnej účasti na hodinách TSV

      Stupeň 2 (chválitebný) – 70% aktívnej účasti na hodinách TSV

      Stupeň 3 (dobrý) – 50% aktívnej účasti na hodinách TSV

      Stupeň 4 (dostatočný) – menej ako 50% aktívnej účasti na hodinách TSV

       

      Aktívna účasť na hodinách = aktívne pristupovanie k pohybovým aktivitám TSV, nosenie vhodných telocvičných úborov na TSV, prítomnosť na hodinách TSV a zapájanie sa do pohybových aktivít okrem prípadov, keď to neodporúča lekár (ospravedlnenka musí byť priamo od lekára). Porušenia ktoréhokoľvek z týchto bodov sa bude považovať za ,,neaktivitu,, .

       

      2. Výkon v testoch pohybových schopností a zručností (bude tvoriť 20% celkového hodnotenia a výslednej známky)

       

      Výkon v štandardizovaných testoch pohybových schopností (napr. sedľah, výdrž v zhybe, výkon v jednotlivých atletických disciplínach a iné... )

       

      Testy pohybových zručností v rámci jednotlivých športových hier.