• ORGANIZAČNÉ POKYNY K NÁSTUPU ŽIAKOV DO ŠKOLY V ŠK. ROKU 2022/2023

     • Prvý deň školského vyučovania je 05.09. 2022 (pondelok)

      Potvrdenie o bezpríznakovosti rodičia odovzdajú prostredníctvom EduPage, najneskôr do 04.09. do 12.00 hod. alebo žiaci prinesú v pondelok 05.09.2022 potvrdenie o bezpríznakovosti podpísané od zákonného zástupcu. 
      V MŠ odovzdá potvrdenie o bezpríznakovosti rodič  5.9.2022 triednej vyučujúcej. 

       PONDELOK -  05.09.2022

      • Ráno o 8.00 bude svätá omša v kostole.
      • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční v školskej jedálni o 9.00 hod.
      • Po slávnostnom otvorení triedni učitelia odvedú žiakov do svojich tried.
      • Stravovanie, ŠKD budú žiakom k dispozícii od 06. 09. 2022 (utorok)

      V prípade záujmu o ŠKD kontaktujte p. vychovávateľku Mgr. Silviu Borákovú na tel.: 0907120 690

      V pondelok 5.09 2022 vyučovanie pre 2.-9. ročník končí o 10.30 hod.

      Informácia pre rodičov 1. ročníka: 

      Žiaci 1.ročníka prichádzajú do školskej jedálne v sprievode zákonného zástupcu.

      Všetky potrebné informácie dostanete v priebehu dňa od triednych vyučujúcich 1. ročníka.

       

      Predprimárne vzdelávanie detí v MŠ začína 5.9.2022. Príchod do MŠ je do 7:30 hod. Deti MŠ na svätú omšu nepôjdu. Tešíme sa na Vás ...


      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

      V školskom roku 2022/2023 budeme postupovať podľa manuálu "Zelená otvoreným školám, pripraveného MŠVVaŠ za účelom udržať bezpečné prostredie v školách,  ktorý vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.