• Zápis do 1.ročníka

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Oravskom Veselom oznamuje rodičom, že
       
      ZÁPIS  DETÍ  DO  1. ROČNÍKA
       na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v piatok 22.4.2022 v budove základnej školy podľa harmonogramu. Presný čas budete mať uvedený v pozvánke, ktorá vám bude doručená poštou.

      Zápis sa uskutoční prezenčnou formou, teda za účasti detí a rodičov.

      Prosíme o vyplnenie elektronickej prihlášky do 20.04.2022. Formulár elektronickej prihlášky nájdete v hornej lište: Elektronická prihláška

       Ak ste prihlášku vyplnili správne a odoslali, príde Vám o tom potvrdzovací e-mail. Následne treba prihlášku vytlačiť, podpísať (obidvoma rodičmi) a priniesť v deň zápisu do školy.

      Rodičia vyplnia elektronickú prihlášku. Po vyplnení a odoslaní prihlášky si  ju rodičia  vytlačia.  Podpísanú obidvomi zákonnými zástupcami ju donesú na zápis.

      Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2015 do 31.8.2016 a deti,  ktoré mali v minulom šk. roku odklad povinnej školskej dochádzky.

      Rodičia, ktorí nemajú možnosť zaslať prihlášku elektronicky, vypíšu si prihlášku v deň zápisu, alebo si vyzdvihnú prihlášku v listinnej podobe osobne v ZŠ

      Ak ste vyplnili elektronickú prihlášku - vyplnenú žiadosť podpísanú obidvomi rodičmi/zákonnými zástupcami + rodný list dieťaťa a občianske preukazy obidvoch rodičov na overenie údajov donesiete do školy v čase zápisu.

      Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

      Ak chce rodič požiadať o výnimočné prijatie dieťaťa, ktoré nedovŕšilo vek 6 rokov k 31.08.2022, musí spolu so žiadosťou priniesť:

      vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

      odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast,

      doklad o získaní predprimárneho vzdelania.

      V prípade, že Vaše dieťa bude pokračovať v predprimárnom vzdelávaní od septembra 2022 v materskej škole (tzv. odklad), je potrebné túto dôležitú skutočnosť uviesť v poznámke na konci prihlášky!  Je potrebné zapísať aj deti, ktoré budú v predpimárnom vzdelávaní pokračovať.

      V prípade, že sa nemôžete vo vyhradenom čase dostaviť na zápis, volajte na t.č. 0918 162 111 za účelom dohodnutia náhradného termínu.

      Podľa § 144 zákona č. 245/2008 účinného od 1. 1. 2022 sa na prihláške vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov!

      Podpis oboch zákonných zástupcov sa nevyžaduje ak:

      •  jednému z rodičov bolo obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv,
      • jeden z rodičov nie je schopný podpísať sa (vyžaduje sa o tom potvrdenie lekára),
      • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (rodič predloží písomné vyhlásenie)
      • ak sa rodičia na tom dohodli (rodičia predložia písomné vyhlásenie). 

      Všeobecné podmienky zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (PŠD):

      Podmienky zápisu upravuje § 19, 20 a 60 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov:

       

      • Na plnenie povinnej školskej dochádzky (PŠD) sú zákonní zástupcovia povinní prihlásiť deti, ktoré dovŕšia vek 6 rokov k 31.8.2022 a dosiahnu školskú spôsobilosť.
      • Dieťa už nemožno zapísať do nultého ročníka ZŠ. Ak dieťa po dovŕšení 6. roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, a to na základe: písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa.
      • Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada, aby bolo na plnenie PŠD výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo 6. rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, k žiadosti musí predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
      • Základná škola vyžaduje pri zápise údaje podľa § 20 ods. 4 školského zákona.
      • Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do školy vydá riaditeľ školy do 15. júna 2022. Rozhodnutie sa doručuje obom zákonným zástupcom.

      V prípade špeciálnych potrieb dieťaťa:

      školská zrelosť, logopedické problémy - narušená komunikačná schopnosť, poruchy pozornosti, poruchy správania, poruchy autistického spektra, nadané deti, nezaškolené deti

      Obracajte sa na školského špeciálneho pedagóga:
      Mgr. Zuzana Šurínová

      email: surinova.zsorvesele@gmail.com
      tel.: 0907 104 271
      Konzultačný deň: streda do 16.00 

      V prípade ďalších otázok sa obracajte na ZRŠ:
      Mgr. Mária Čierna

      tel.č.: 0918 162 111
      email: zsmsoravskevesele@gmail.com

       

      Prosíme Vás, aby ste naďalej informácie ohľadne zápisu sledovali. 

       

     • Modernejšie prostredie pre žiakov

     • Od januára v škole prebieha rekonštrukcia a modernizácia interiéru. Prinášame Vám zopár fotiek z priestorov, ktoré sa nám už podarilo zrealizovať.

      Na chodbách pribudli oddychové kútiky, lavičky, koše na triedený odpad do každej triedy. Chodby nám zdobia náučné tabule, ktoré pripravili naši šikovní učitelia. Skrášlili sme si chodby kvetmi a zútulnili priestory výzdobou a výtvarnými prácami.

      Našim cieľom je vytvoriť spoločné priestory určené na oddych a diskusie. Chceme v škole postupne vytvoriť prostredie, ktoré umožní inovovať prístup k výučbe a zabezpečí bezpečný priestor pre každého žiaka. 

      Práce nie sú ešte ukončené. Po dokončení prác Vám prinesieme správu o ďalším zmodernizovaných priestorov. 

     • Hviezdoslavov Kubín- okresné kolo

     • Dňa 22.3.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v Námestove. Súťažilo sa v 3 kategóriách a tie ešte boli rozdelené na poéziu a prózu. Našu školu reprezentovalo 6 žiakov a z nich získali krásne ocenenia v okresnom kole:

                    

      3.miesto v poézii Diana Namislovská (I.kategória)

      2.miesto v poézii Nina Balcerčíková (II.kategória)

      Víťazkám blahoželáme a ďakujeme oceneným žiačkam a aj ostatným žiakom sa krásnu umeleckú reprezentáciu školy.

      Mgr. Erika Kureková

       

       

     • Včelárime so samotárskymi včielkami!

     • Naša škola sa zapojila do projektu EDUBEE - Včielky pre školy. Cieľom projektu je praktická podpora teoretickej výučby žiakov základných škôl zameranej na environmentálnu výchovu. Máme k dispozícií interaktívnu didaktickú pomôcku so živými včielkami.

      Samotárske včielky, podobne ako iný hmyz, sa podieľajú nemalou mierou na opeľovaní najmä ovocných  stromov, a preto poznanie spôsobu ich života a ochrany by malo byť jednou z prioritných tém environmentálnej výučby. Včielky nebodajú ako bežné medonosné včely, nevyžadujú takmer žiadnu starostlivosť a sú lepšie opeľovače.

      V našich podmienkach pomaly začína jar, začínajú sa zobúdzať aj včielky. Naša škola obdržala domček, ktorému sme našli vhodné miesto. K domčeku sme dostali materiál na hniezdenie - trubičky, ktoré sme museli starostlivo vyčistiť od nečistôt a prachu. Blatom zaslepené trubičky sme vložili do domčeka, ktorý je už teraz pripravený pre včielky. Do domčeka sme vložili kokóny samotárskych včielok spolu s liahňou kokónov. Takto pripravený domček so včielkami sme za pomoci nášho pána školníka umiestnili na školský pozemok, kde ich budeme sledovať a údaje zapisovať do úľového lístku

      Týmto sa to ale nekončí, plánujeme začať v spolupráci s p. Brandýsom rozbehnúť aj krúžok Včelárstvo, kde sa žiaci naučia všetko o včelách medonosných počas praktickej výučby. 

      Mgr. Mária Čierna

     • Ponožková výzva

     • Aj tento rok sme si 21. marca pripomenuli, aké dôležité je byť zhovievavý a vnímavý voči svojmu okoliu. Tohtoročná Ponožková výzva bola zameraná na inklúziu. Žiaci aj učitelia svojim oblečením vyjadrili, že im nikto nie je ľahostajný. Práve naopak!

      Rozmanitosť žiakov si vyžaduje inkluzívne vzdelávanie, aby sa všetci bez rozdielu začlenili do spoločnosti. Naša rozmanitosť je naša sila proti akejkoľvek diskriminácií.

      V súčasnej dobe predstavuje porozumenie a rešpekt k druhým ľuďom osobitú cestu k vzájomnej tolerancii. Tú sme prejavili aj zapojením sa do finančnej zbierky, ktorej obnos sa použije na podporu spolužiakov z Ukrajiny. Do zbierky sa radi zapojili žiaci aj zamestnanci školy, vďaka čomu sme vyzbierali sumu 778,90 eur.

      Všetkým     srdečne    ď a k u j e m e!

       

      Mgr. Iveta Mydlárová

      koordinátor prevencie

     • Plavecký výcvik

     • V týždni od 14.3 do 18.3.2022 naši štvrtáci a piataci úspešne absolvovali plavecký výcvik na plavárni v Tvrdošíne. Plavecký výcvik prebiehal pod vedením školených inštruktoriek a triednych učiteľov.

      Žiaci s nadšením zvládali prvé dotyky s vodou, základné techniky plávania, prekonávali počiatočný strach. Počas výcviku sa im vštepovali základy plávania, vedomosti o pohybe vo vode, aj prvky bezpečnosti v blízkosti vodnej hladiny v rôznych podobách. Je dôležité podporovať takéto aktivity, ktoré prispievajú k zdravému vývinu detí a pevne veríme, že plávanie sa stane ich obľúbeným športom.

      Každý plavec si domov priniesol nielen Mokré vysvedčenie ale aj veľa zábavných zážitkov. Najlepší plavci si priniesli domov aj medailu. 

      Financovanie plaveckého výcviku zabezpečil Obecný úrad Oravské Veselé a súkromný sponzor. 

      Ďakujeme!

       

     • Ponožková výzva

     • Milí žiaci,

      21.marca si pripomenieme Medzinárodný deň boja za odstránenie rasovej diskriminácie a zároveň Svetový deň Downovho syndrómu.

      Pri tejto príležitosti vyhlasujeme Ponožkovú výzvu spojenú s finančnou zbierkou.

      Každý z nás je iný, jedinečný, svojský, každý je plnohodnotnou súčasťou nášho sveta. Dôležité je, aby sme medzi seba prijali každého. Nezáleží na tom, či má inú farbu pleti, či pochádza z inej krajiny, či má nejaký zdravotný problém alebo iné náboženstvo. Sme proti akejkoľvek diskriminácii.

      Aby sme aj my, školáci, mohli dokázať, že vzájomne tolerujeme rozmanitosť ľudí ,môžeme to dať najavo. Každý z nás môže pomôcť prekonávať predsudky a bariéry. Pomôžme tomu, kto našu pomoc potrebuje.

      Vyzývame všetkých, aby v pondelok 21.marca prišli do školy v čiernobielom oblečení a svoje oblečenie doplnili rôznofarebnými ponožkami!

      Súčasťou tohtoročnej ponožkovej výzvy je aj pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú - pomoc deťom z Ukrajiny.

      UROBME SI RADOSŤ A POMÔŽME  spolužiakom z Ukrajiny, ktorí našli dočasný domov v našej obci.

      Vyhlasujeme na tento deň finančnú zbierku.

      Zapojme sa do Ponožkovej výzvy a dajme  svetu vedieť, čo pre nás znamená inklúzia, pomoc, spolupatričnosť.

      Otvorme naše srdcia a pomôžme.

      Mgr. Iveta Mydlárová
         koordinátor prevencie

     • Preventívny program v ZŠ s MŠ Oravské Veselé

     • Dňa 15.3. 2022 navštívil našu ZŠ s MŠ Oravské Veselé  preventista Okresného Riaditeľstva Policajného Zboru v Dolnom Kubíne kpt. Mgr. Šándor Tibor. Cieľom jeho návštevy bola dopravná výchova pre žiakov I. stupňa. Žiaci na II. stupni diskutovali najmä o správaní sa na internete, o kyberšikane a nástrahách na internete.

      Hovorilo sa o trestnej činnosti páchanej v online priestore, o deviantoch, ktorí si zakladajú fiktívne profily a snažia sa získať dôveru žiakov na sociálnych sieťach, o online vydieraní, o nevhodnom obsahu a o násilí na internete.

      Vďaka prednáške žiaci vedia, že nemajú reagovať na cudzie správy, či e-maily a  ako sa nestať obeťou podvodníkov a minimalizovať riziko. Dozvedeli sa, že aj osobné údaje v  prípade nerozumného a ľahkovážneho zverejňovania sa dajú zneužiť.

      Je dôležité, aby sme žiakov učili byť tolerantnými, priateľskými a zodpovednými aj v online priestore.

                                                                                                                        Mgr. Lenka Raková Štrausová
                                                                                                                          Školský digitálny koordinátor

     • Školský klub 2021/2022

     • Prinášame Vám aktivity zo školského klubu pod vedením našich vychovávateliek: Mgr. Silvii Borákovej a Mgr. Martiny Gudjončíkovej

     • Dejepisná olympiáda - okresné kolo

     • Tento  ročník dejepisnej olympiády bol obohatený  témou Pamiatky UNESCO. Žiaci sa prelúskavali jednotlivými pamiatkami  aj pomocou nových publikácií zakúpenými v našej školskej knižnici za čo ďakujeme. Úsilie štyroch žiakov  bolo  odmenené. 

      Dvaja žiaci  deviateho ročníka Aneta GraňákováJakub Stopjak a Dve žiačky siedmeho ročníka Marianna KormančíkováKarolína Kumorová sa stali úspešnými riešiteľmi. Marianna Kormančíková získala  pekné 4. miesto.

      Všetkým ďakujeme za  venovaniu sa štúdiu nových poznatkov a gratulujeme.

      Mgr. Viera Poláková

     • Jarný šachový turnaj

     • Posledný deň pred jarnými prázdninami sa v našej škole uskutočnil šachový turnaj proti ZŠ Zákamenné. Zúčastnilo sa ho 55 žiakov.

      Turnaj sa niesol v kľudnej a priateľskej atmosfére, aj keď žiaci bojovali urputne. Víťazi si odniesli diplomy a dúfame, že aj dobrý pocit z odohratých partií.

      Žiaci našej školy dosiahli výborné umiestnenia:

      Kategória chlapci do 11 rokov:

      1.miesto Viliam Rak
      2 miesto Adrián Kurek

      Kategória chlapci do 13 rokov:

      1. miesto Adam Pisarčík

      Kategória chlapci do 14 rokov:

      1.miesto Maroš Stopjak

      Kategória chlapci do 15 rokov:

      2. miesto Marek Rieger
      3. miesto Šimon Kurek

      Kategória chlapci do 16 rokov:

      1. miesto Jakub Stopjak

      Kategória dievčatá do 13 rokov:

      2. miesto Mária Stopjaková

      Pochvala patrí aj nášmu najmladšiemu šachistovi, ktorý sa zúčastnil: Martinovi Pikulovi.

      Veríme, že sa v takomto hojnom počte stretneme aj nabudúce.

      Ďakujeme pani učiteľke Veronika Kurekovej za zorganizovanie tejto skvelej akcie!

     • Výsledky online hlasovania o najkrajšiu karnevalovú masku na II. stupni ZŠ s MŠ

     • Online hlasovanie prebiehalo počas celého týždňa cez Office 365 platformu pre žiakov II. stupňa. Mohli ste zahlasovať najviac za 3 karnevalové masky. Do online hlasovania postúpilo 28 karnevalových masiek.  Hlasovalo 66 žiakov.

      Online hlasovanie prebiehalo počas celého týždňa cez Office 365 platformu pre žiakov II. stupňa. Mohli ste zahlasovať najviac za 3 karnevalové masky. Do online hlasovania postúpilo 28 karnevalových masiek.  Hlasovalo 66 žiakov.

      Najviac hlasov získala maska Arabský šejk s počtom 20 hlasov a získava 1. miesto za najkrajšiu karnevalovú masku.  Gratulujeme víťazovi – Blažejovi Pekarčíkovi zo 6. A triedy.

      Na 2. mieste sa umiestnila maska Hulk s počtom 16  hlasov a získava 2. miesto. Gratulujeme víťazke Paulíne Sameliakovej8.A triedy.

      Na 3 mieste sa umiestnila maska EMO GIRL s počtom 15 hlasov a získava 3. miesto. Gratulujeme víťazke Ivane Labjakovej zo 7.A triedy.

       

      Všetkým zúčastneným maskám patrí veľká pochvala za snahu a kreativitu a už teraz sa tešíme na ďalší karneval s Vami !!!

      Mgr. Lenka Raková Štrausová
      školský digitálny koordinátor

     • Deti deťom

     • V rámci projektu Buďme svätí a aj v čase pôstneho obdobia sa naši šiestaci rozhodli pomôcť ukrajinským deťom.

      Zriekli sa niečoho a každý sa zapojil do zbierky vyhlásenej v kostole tým, že priniesol potrebné a voľnočasové veci pre deti: hygienické potreby, ale najmä pastelky, fixky, farebné papiere, nožnice, vymaľovanky, zošity, pexesá, puzzle, stolové hry, plyšáky, hračky, vankúše a mnoho ďalších krásnych pomôcok, z ktorých si môžu ukrajinské deti niečo vyrobiť alebo sa len jednoducho zahrať. Veríme, že táto malá šiestacka kvapka pomoci poteší malých kamarátov v ich trápení.

      Pripravili: p.uč. Kureková Erika. a p.uč. Maslaňáková Magdaléna.

       

     • Hviezdoslavov Kubín 2022

     • Sme veľmi radi, že po dvoch rokoch presne 24. februára  sa mohlo  stretnúť 30 recitátorov druhého stupňa v školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. Odvážne prednášali zaujímavé, veselé i vážne príbehy a verše pred spolužiakmi a porotou v dvoch kategóriách. Tí, ktorí predviedli najväčšie recitačné umenie, sa umiestnili nasledovne:

      II.kategória- poézia:

      1.miesto: Nina Balcerčíková, 6.A

      2.miesto: Vanesa Gudjončíková, 6.A

      3.miesto: Sára Šefčíková, 6.A

      II.kategória- próza:

      1.miesto: Ivana Stopjaková, 6.B

      2.miesto: Blažej Pekarčík, 6.A

      3.miesto: Nina Kocúrová, 6.B

      III.kategória- poézia:

      1.miesto:Mária Brandýsová, 9.A

      2.miesto: Paulína Sameliaková, 8.A

      3.miesto: Jakub Rydzoň, 7.A a Klára Uhliariková, 9.B

      III.kategória- próza:

      1.miesto: Jaroslav Zavoďan, 8.A

      2.miesto: Ivana Labjaková, 7.A

      3.miesto: Aneta Graňáková, 9.A

      Cena poroty: Simona Labjaková, 9.B

      Víťazom blahoželáme!  Tešíme sa, že nás budú reprezentovať v okresnom kole v Námestove.

      Vyučujúci SJL

     • Biologická olympiáda kategória E

     • Dňa 18.02.2022 sa uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády kategória E. 

      VYHODNOTENIE:

      V odbornosti geológia:
      1. miesto -  Mária Brandýsová (9.A).

      V odbornosti zoológia:
      1. miesto - Karolína Kumorová (7.B),
      2. miesto -  Marianna Kormančíková (7.B)
      3. miesto - Tatiana Kocúrová (9.A).

      Žiačkam gratulujeme.

      V okresnom kole, ktoré sa uskutoční 31.03.2022, budú našu školu reprezentovať žiačky, ktoré sa umiestnili na 1. a 2. mieste. Prajeme im veľa šťastia.

      PaedDr. Daniela Pisarčíková