• Aktualizácia manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR - od 4.2.2022

     • Manuál je aktualizovaný  k 4.2. 2022 z dôvodu vydania nových vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva.

      Aktualizovanú verziu nájdete na webovom sídle: (https://www.minedu.sk/data/att/21980.pdf)

      Vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa od 5. februára 2022 nie je podmienený v režime OTP.

      Prinášame sumár:

      Podľa najnovšej aktualizácie školského semaforu výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v škole, v školskom zariadení a pri mimovyučovacích aktivitách si môžu uplatniť:

       

      - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní na základe pozitívneho výsledku:

      - Ag samotestu a po ukončení izolácie, ktorá bola pod dohľadom všeobecného lekára pre deti a dorast.

      Rodič v takomto prípade môže škole a pri mimovyučovacích aktivitách predložiť „Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie“ (Príloha 4a) 

      - Ag testu vykonaného v MOM alebo u všeobecného lekára pre deti a dorast (pokiaľ to lekár vie zabezpečiť),

      - PCR testu.

      - kompletne zaočkovaní žiaci alebo žiaci kompletne zaočkovaní a zároveň majú posilňovaciu (booster) dávku.  Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“(Príloha č.2).

      Všeobecný lekár pre deti a dorast nevydáva potvrdenie o výnimke z karantény.

      Pokiaľ bol žiak v izolácii na základe pozitívneho výsledku Ag samotestu, dôrazne odporúčame pri návrate do školy (večer alebo ráno pred nástupom) absolvovanie Ag samotestu, aby sa minimalizovalo riziko prenosu nákazy na pôdu školy.

      Žiak nastupuje do školy iba v prípade negatívneho výsledku Ag samotestu.

      Pri návrate do školy sa nevyžaduje potvrdenie o ukončení izolácie od lekára, rodič predloží iba „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“.

      Žiak po návrate z izolácie necvičí na telesnej a športovej výchove (nevykonáva fyzickú aktivitu) vpriebehu 5 dní, počas ktorých má nosiť respirátor FFP2 (poprípade môže byť respirátor nahradený rúškom).

      Je dôrazne odporúčané, aby tento žiak mal po ukončení izolácie 10 dní pokojový režim a postupný návrat k fyzickej aktivite z dôvodu dostatočného zotavenia po prekonaní ochorenia COVID-19.

      Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, rodič môže zažiadať o OČR priamo na webovej stránke Sociálnej poisťovne https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadosti-o-ocr alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast.

      Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká

      Prílohy:

       „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“

      „Oznámenie o výnimke z karantény“

      "Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie"

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Distribúcia antigénových samotestov: 

      V prípade, že daná škola nevykazuje aspoň 50% vykonaných Ag samotestov z celkového počtu distribuovaných Ag samotestov z Regionálneho úradu školskej správy, Ag samotesty budú vydané individuálne, len žiakom, ktorých rodičia vykazujú spotrebu na minimálnej úrovni 50%. (Rodič musí poslať oznámenie o vykonaní testu cez žiadosti v Edupage, ak si chce prevziať ďalšie testy). Kontrolu spotreby vykonávajú Regionálne úrady školskej správy.

      Organizácia lyžiarskych a snoubordových výcvikov a kurzov od 19. 1. 2022

      Pre Lyžiarsky výcvik platí režim  OTP. Dospelí podľa vyhlášky -  na vlek - OTP,  s ubytovaním - OP+

      Krúžková činnosť sa v školách bez obmedzenia môže vykonávať len v prípade, ak sú na krúžku v škole žiaci jednej triedy, teda sa nepremiešavajú.

       

     • Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 31.1.-3.2.2022

     • I.stupeň nastúpi do školy zajtra 31.1.2022 a bude sa vyučovať prezenčne (v škole), 

      II.stupeň sa bude vyučovať dištančne (online) podľa aktuálneho rozvrhu z dôvodu vysokej pozitivity pedagógov

      V stredu 2.2.2022 v čase 6:45-17:00 - bude výdaj AG samotestov pri hlavnom vchode, po dohode s triednym vyučujúcim AG samotesty môže vyzdvihnúť aj poverená osoba

      31.1.2022 – Žiaci dostanú výpis známok prostredníctvom Edupage.

      4.2.2022 – Polročné prázdniny

      V dňoch 1.2. - 5.2.2022 – sa uskutoční pre žiakov 9. ročníka lyžiarsky výcvik.

      Vedúci Lyžiarskeho výcviku: Mgr. Michal Kumor

      ŠKD – 1. ročník,  2. ročník

      Momentálne sú v karanténe triedy: 5.B, 7.A, 7.B, 9.B do 31.1.2022 a 8.B do 3.2.2022.

       

      *******************************************************************************************************

       

      DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE od 26.1. - 30.1.2022

      Na základe rozhodnutia RÚVZ v DK je v ZŠ s MŠ Oravské Veselé od 26.1. - 30.1.2022 nariadené dištančné vyučovanie pre všetky triedy 1.-9. ročníka. 

      Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu, cez platformu Zoom. 

      Predpokladaný nástup žiakov do školy je 31.1.2022, okrem tried:

      - 8.B -  karanténa končí 3.2.2022, do školy nastúpia 7.2.2022

      - 5.B, 7.A, 7.B, 9.B -  karanténa  končí 31.1.2022, do školy nastúpia 1.2.2022. 

       

      *********

      Žiaci 2.A triedy ostávajú na základe rozhodnutia RÚVZ v DK v povinnej domácej karanténe od 18.1.- 27.1.2022. Karanténa sa nevzťahuje na rodinných príslušníkov týchto žiakov.Žiaci sa budú vyučovať od zajtrajšieho dňa online podľa rozvrhu a pokynov triednej učiteľky.Žiaci nastúpia do školy dňa 28.1.2022.

       

      Žiaci 4.B  triedy ostávajú na základe rozhodnutia RÚVZ v DK v povinnej domácej karanténe od 20.1.- 28.1.2022. Karanténa sa nevzťahuje na rodinných príslušníkov týchto žiakov. Žiaci sa budú vyučovať od zajtrajšieho dňa online podľa rozvrhu a pokynov triednej učiteľky. Žiaci nastúpia do školy dňa 31.1.2022.

       

      Žiaci 2.B  triedy ostávajú na základe rozhodnutia RÚVZ v DK v povinnej domácej karanténe od 21.1.- 30.1.2022. Karanténa sa nevzťahuje na rodinných príslušníkov týchto žiakov. Žiaci sa budú vyučovať od zajtrajšieho dňa online podľa rozvrhu a pokynov triednej učiteľky. Žiaci nastúpia do školy dňa 31.1.2022.

       

      Žiaci  6.A a 6.B  triedy ostávajú na základe rozhodnutia RÚVZ v DK v povinnej domácej karanténe od 21.1.- 30.1.2022. Karanténa sa nevzťahuje na rodinných príslušníkov týchto žiakov. Žiaci sa budú vyučovať od zajtrajšieho dňa online podľa rozvrhu a pokynov triednej učiteľky. Žiaci nastúpia do školy dňa 31.1.2022.

       

      Žiaci 5.B, 7.A, 7.B, 9.B triedy ostávajú na základe rozhodnutia RÚVZ v DK v povinnej domácej karanténe od 24.1.-31.1.2022, z dôvodu potvrdenia pozitivity pedagóga. Karanténa sa nevzťahuje na rodinných príslušníkov týchto žiakov. Žiaci sa budú vyučovať od pondelka online podľa rozvrhu. Žiaci nastúpia do školy dňa 1.2.2022.

       

      Žiaci 8.B triedy ostávajú na základe rozhodnutia RÚVZ v DK v povinnej domácej karanténe od 24.1.- 3.2.2022, z dôvodu potvrdenia pozitivity pedagóga. Karanténa sa nevzťahuje na rodinných príslušníkov týchto žiakov.Žiaci sa budú vyučovať od zajtrajšieho dňa online podľa rozvrhu. Žiaci nastúpia do školy dňa 7.2.2022.

       

      Žiaci 1.B triedy ostávajú na základe rozhodnutia RÚVZ v DK v povinnej domácej karanténe od 25.1.2022, z dôvodu potvrdenia pozitivity pedagóga. Karanténa sa nevzťahuje na rodinných príslušníkov týchto žiakov. Žiaci nastúpia do školy 31.1.2022.

     • Microsoft Office 365 A3

     • Microsoft Office 365  A3 - od januára 2022

      Doteraz mohli žiaci našej školy počas dištančnej výučby používať produkty Microsoft Office 365 len v online verzii. Pomocou prihlasovacieho mena a hesla sa každý žiak na II. stupni  už dokáže prihlásiť do tejto služby. Pre úspešné prihlásenie môže použiť stolný počítač, notebook, tablet alebo aj mobilný telefón.

      Od 1. januára 2022 má naša škola zakúpenú verziu Microsoft Office 365 A3. Ide o balíček programov, ktoré si môžu deti nainštalovať do 5 zariadení (počítač, notebook, tablet, smartfón) na rôznych platformách(windows, android, mac). Všetky služby sú pre žiakov bezplatné, nemusíte teda pre svoje deti kupovať desktopovú verziu Microsoft Office 2019, poprípade staršiu verziu. 

      Všetky potrebné informácie k inštalácii a využívaniu Office 365,  žiaci dostanú na hodinách Informatiky.

      Súčasťou spomínaného kancelárskeho balíka Office 365 A3 sú nasledovné desktopové aplikácie:

      Word - textový editor, Excel - tabuľkový kalkulátor, Powerpoint - tvorba prezentácií, Access - databázy (neexistuje online verzia), Outlook - emailový klient, Onedrive - cloudové úložisko, OneNote - vytváranie poznámok, Skype for Business - videohory + ďalšie aplikácie dostupné online: SharePoint, Sway, Forms, ....

      TEAMS sa dá používať aj offline, no treba si ho nainštalovať osobitne!

      Naša škola na dištančné vzdelávanie využíva Zoom. Keď žiaci a vyučujúci absolvujú potrebné školenia, prejdeme na videokonferencie cez Teams. Najskôr však od nového školského roka.

      Viac informácii k inštalácii a k nastaveniam: https://www.zsmsorvesele.sk/sk/navod-k-instalacii

       

     • Milí žiaci, už sa na Vás tešíme!

     • Želáme Vám, nech v roku 2022 máte 7 úspešných dní v každom týždni, 52 týždňov naplnených láskou, 12 mesiacov pevného zdravia.

      Želáme Vám úspešný štart v novom roku, aby sa vám školské povinnosti plnili ľahko.

      Želáme si, aby  ste boli v škole šťastní a odniesli si z nej veľa vedomostí.

                                                                                                                                                     
        
       Vaši učitelia