• Testovanie 9 - školský rok 2022/2023

     • Dňa 22. marca 2023 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9 – 2023.

      Žiaci  budú testovaní z predmetov matematika a  slovenský jazyk a literatúra.

      Bližšie informácie k Testovaniu 9 - 2023 nájdete na stránke:

      https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

      Harmonogram-pre-ziakov.pdf

      Našim deviatakom prajeme úspešné zvládnutie testov !!!

      Náhradný termín testovania je 04. a 05. apríl 2022 (utorok, streda) v školách, ktoré určí príslušný regionálny úrad školskej správy (RÚŠS) v spolupráci s NIVaM.

     • ZMÚDRI DO ŠKÔL

     • Žiaci 9. A triedy úspešne ukončili polročný rozvojový program Zmudri do škôl, modul Ako sa chrániť na internete.  Získali diplomy o absolvovaní a naša škola sa objavila na mape inovatívnych Zmudri škôl.

      Na vyučovaní pracovali metódou 5E, ktorá zvyšuje motiváciu pri učení a hodiny sú zaujímavejšie. Úlohou žiakov bolo prísť na riešenie problému prostredníctvom kladenia otázok, pozorovania, analyzovania a vyvodzovania záverov. Prečo sa im tieto hodiny páčili? Jednak boli aktívne do hodiny zapojení, mali viac priestoru sa počas hodiny prejaviť, ale hlavne po zážitku si ľahšie zapamätali učivo a ich poznatky by tak mali byť trvácnejšie ako pri klasickom výklade.

      Internet je presne ako oheň. Dobrý sluha, ale zlý pán. Vieme na ňom nájsť množstvo informácii, zabávať sa, rozprávať sa priateľmi, vzdelávať sa, počúvať hudbu ...

      Na druhej strane vie priniesť aj mnoho zlého. Závisť druhým, pocit menejcennosti, osamelosť, ukradnuté osobné údaje ale aj ubližovanie v podobe kyberšikany.

      Deviataci, nech vám vaše poznatky z tohto vzdelávania pomôžu z internetu urobiť dobrého sluhu a nie pána!

      Mgr. Mária Majzelová

     • 21. 2. Medzinárodný deň materinského jazyka

     • „Ó, mojej matky reč je krásota,
      je milota, je rozkoš, láska svätá...“

      Týmto krásnym vyznaním vyjadril velikán slovenskej literatúry vzťah k rodnej reči. Citát Pavla Országha-Hviezdoslava sme si zvolili ako motiváciu na našej škole ku Dňu materinského jazyka. Lásku k svojmu jazyku si môžeme uctiť práve 21. februára, ktorý je vyhlásený za Medzinárodný deň materinského jazyka.


      Tento dátum vyhlásila 30. Generálna konferencia Organizácie spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) v novembri 1999 a po prvý raz sa oslavoval 21. februára 2000. Pripomenutie, poznávanie a zvyšovanie úrovne ovládania a používania spisovného slovenského jazyka a zároveň zvyšovanie povedomia  v oblasti jazykovej kultúry nášho národa bolo cieľom realizácie zaujímavých aktivít na našej škole.

      Je dôležité poznať, vážiť si a pestovať svoju materinskú reč. Počuli ste už o tom, že každé dva týždne zanikne jeden jazyk spolu so svojím kultúrnym dedičstvom? Možno by takýto osud postihol aj našu slovenčinu, keby nebola hŕstka nadšencov, ktorí mali dosť odvahy a pevnej vôle, aby sa tak nestalo. Práve život a činnosť Ľ. Štúra a štúrovcov sme si v súvislosti s Medzinárodným dňom materinského jazyka pripomenuli tento týždeň na hodinách SJL.

      Vyučujúci na I. aj II. stupni si pripravili pre žiakov zaujímavé aktivity, veď posúďte aj sami.

       

      Naši prváci doteraz naučené písmená požili pri prepise básne Slovenčina - moja láska od spisovateľky Márie Haštovej. Básničku doplnili vlastnou ilustráciou.

      2.A si žiaci precvičovali cez interaktívnu tabuľu a pracovné listy tvrdé a mäkké spoluhlásky, na čítaní pracovali s textami slovenských autorov.

      Žiaci 2. B si tento deň pripomenuli prepisom básne Slovenčina od spisovateľa Štefana Moravčíka.
      Odkaz z básne o poklade, ktorý má v sebe matkino srdce, malí druháci dotvorili vlastnou ilustráciu.

      Žiaci 3. ročníka si pripravili 4 aktivity, týkajúce sa tejto témy:

      1. aktivita: práca na tému Po stopách umenia venovaná Ľubomírovi Feldekovi (vyhľadávanie zašifrovaných diel v texte) a práca s časopisom Slniečko (oboznámenie sa s ľudovou slovesnosťou),
      2. aktivita: vypracovanie PL so zábavnými doplňovačkami a krížovkami k téme vybrané slová,
      3. aktivita: žiaci recitovali básničky, ktoré sa naučili na hodinách čítania,

      4. aktivita: zábavné hry na interaktívnej tabuli k téme vybraných slov.

      4.A si na hodine slohu pripomenuli veľký význam materinského jazyka, žiaci napísali krátku slohovú prácu o rodnej reči a v knižnici si práce spoločne vyhodnotili.

      4.B  robili kvíz "MILUJEM SLOVENČINU", prečítali si báseň od M. Rúfusa Modlitba za Slovensko, ktorú potom  prepisovali na papier.

      5.A sa počas vyučovacej hodiny stala účastníkmi súťaže RISKUJ! a hravou formou si zopakovali vedomosti z oblasti ľudových piesní, rozprávok, prísloví, porekadiel, pranostík a literárnej terminológie. Jednotlivým skupinám sa darilo veľmi dobre. Žiaci zaktivizovali svoje vedomosti, zvolili stratégiu a odhodlane sa pustili do súťaženia.

      5.B si zasa prostredníctvom pravopisných doplňovačiek zopakovala pravopis vybraných slov a žiaci sa stali autormi moderných rozprávok.

      Žiaci 6.A a 8.B triedy pracovali v skupinách. Vyhľadávali v kvíze správne spisovné výrazy, hlaholikou napísali mená členov skupiny. Potom v tajnej šifre zaznamenali citát o potrebe spisovného jazyka. Zahrali sa aj na spisovateľov. Zo sociálnej balady Zuzanka Hraškovie vytvorili rozprávku. V ďalších úlohách vytvorili plagát na podporu čítania kníh a príspevok do triednych novín.

      6.B tvorili pojmovú mapu, ktorá približuje ľudovú slovesnosť. Žiaci pracovali v skupinách, kde mal každý svoju úlohu. Jedna skupina tvorila pojmovú mapu, druhá skupina pripravovala príklady na krátke formy ľudovej slovesnosti a tretia skupina zhromaždila názvy niektorých ľudových piesní a výtvarne zobrazovali ďalšie formy, prvky ľudovej slovesnosti.

      Siedmaci porovnávali krásu slovenského slova v minulosti a dnes. V projektoch písali a kreslili slová podľa dobového výskytu: archaizmy, historizmy, neologizmy a tiež aj nárečové slová, s ktorými sa stretli pri čítaní poviedok našich spisovateľov. Žiaci si uvedomili, že slovenská reč v každom období bola originálna a krásna.

      Trieda 8.A sa vrátila do obdobia romantizmu a v krojoch a kostýmoch zarecitovala báseň o slobode Mor ho! Žiaci sa pri tom naučili, že sloboda je dar, o ktorý treba bojovať a že si máme vážiť všetko, čo nám vybojovali naši predkovia. Každý národ má právo na svoju reč a na svoju krajinu. Túto báseň sme zvečnili do krátkeho videoklipu, ktorý si môžete pozrieť na stránke školy.

      Deviataci si pripravili rozhlasovú reláciu o význame tohto dňa. Dostali sa aj do pozície redaktorov a vydali "SLOVENSKJE NÁRODŇJE NOVINI" napísané štúrovským pravopisom, čím sa splnil ich sen o nepoužívaní "y/ý". Hádali frazeologické hádanky, rozvíjali si čitateľskú gramotnosť a svoje vedomosti o osobnosti Ľudovíta Štúra si overili vo vedomostnom kvíze.


       

      Vyučujúci SJL na I. a II. stupni

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo II. stupeň

     • Dňa 15. februára sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Súťaže sa zúčastnilo 35 najlepších recitátorov triednych kôl druhého stupňa. Recitátori prednášali veselé, úsmevné, no aj vážne a smutné príbehy a básne. Žiaci predviedli svoj talent a recitátorské zručnosti.

      VYHODNOTENIE

      II. kategória (5. – 6. ročník)

      Poézia:

      1. miesto: Evamária Frančáková, 5.A

      Próza:

      2. miesto: Natália Kureková, 5.B

      3. miesto: Andrea Kocúrová, 6.A

      III. kategória (7. – 9. ročník)

      Poézia:

      1. miesto: Vanesa Gudjončíková, 7.A

      2. miesto: Paulína Sameliaková, 9.A

      3. miesto: Ivana Stopjaková, 7.B

      Cena poroty: Matej Sameliak, 7.B

      Próza:

      1. miesto: Blažej Pekarčík, 7.A

      2. miesto: Ivana Labjaková, 8.A

      3. miesto: Jaroslav Zavoďan, 9.A

      Cena poroty: Vanesa Ruľáková, 8.B

      Víťazom jednotlivých kategórií srdečne blahoželáme.

       

      Vyučujúci SJL

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo - I. stupeň ZŠ

     • Dňa 15.2.2023 na našej škole ako každoročne prebehlo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Je to súťaž, v ktorej žiaci ukážu svoje schopnosti v prednese poézie a prózy. 

      V kategórii ročníkov 2.-4.roč. bolo prihlásených 22 žiakov ( 8 za 2.ročník ,8 za 3.ročník,4 za štvrtý ročník). Žiaci boli hodnotení za samotný prednes aj výber ukážky.

      Umiestnenie bolo nasledovné:

      Próza:

      1.miesto Lucia Gabrielová, 3.B
      2.miesto Tímea Tatarková, 3.B
      3.miesto Nela Jankolová, 3.A

      Poézia:

      1.miesto Yvonne SAMELIAKOVÁ, 3.A
      2.miesto Laura Pindiaková,3.B
      3.miesto Eliška Joštiaková, 3.A

      Mgr. Gabriela Klusová

     • Biologická olympiáda Kat. E - školské kolo

     • Dňa 17.02. 2023 sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády kat.E - Poznaj a chráň, ktorého sa zúčastnilo 17 žiakov našej školy. Na okresné kolo postupujú najúspešnejší žiaci:

      Odbor Botanika:  1. miesto Tobias VNENK  6.B
      Odbor Zoológia:  1.miesto Karolína Kumorová  8.B, 2. miesto Klára Kumorová  5.A

      Blahoželáme všetkým úspešným riešiteľom a postupujúcim žiakom, želáme veľa šťastia na okresnom kole 13.4.2023 v Námestove.

      Vyučujúci BIO

     • Dejepisná olympiáda - okresné kolo

     • Okresné kolo dejepisnej olympiády sa nieslo v duchu vedy a techniky. Žiaci sa stretli s novými informáciami, ktoré boli veľkým obohatením , ale zároveň veľmi náročná téma. Napriek tomu sa žiakovi Timotejovi Koptovi z 9.A triedy podarilo obsadiť krásne 3. miesto, čím urobil radosť sebe, svojej triede, pani učiteľke Majzelovej, ktorá ho pripravovala i celej škole.Gratulujeme.

     • Olympiáda z Anglického jazyka - okresné kolo

     • Dňa 19.1.2023 sa v Námestove konalo okresné kolo olympiády z anglického jazyka, na ktorom sa zúčastnili aj dvaja žiaci z našej školy – Oliver Štrauz z 8.A a Matej Kozoň zo 7.B . Chlapcom sa podarilo aj medzi silnou konkurenciou, byť úspešnými riešiteľmi, pričom Matej Kozoň sa umiestnil na peknom 2. mieste. Od prvého miesta ho delilo len zopár desatinných bodov.

      Obom chlapcom gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy.

      Mgr. Eva Namislovská

     • EXPERT geniality show

     • EXPERT geniality show je celoslovenská vedomostná súťaž. Jej poslaním je vzbudzovať u žiakov hlbší záujem o rôzne oblasti ľudského poznania a motivovať ich k ďalšiemu vzdelávaniu, umožniť žiakom súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi iných škôl.

      Titul  TOP EXPERT získal Filip Vajdečka zo 6.A,  ktorý sa zaradil  celoslovensky medzi 25% najlepších súťažiacich. Gratulujeme.

      Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém. Témy ponúkané v školskom roku 2022/2023 boli: Od Dunaja k Tatrám, Svetobežník, Mozgolamy, DO you speak English?, Tajomstvá prírody a Góly, body, sekundy. Na vypracovanie otázok mali súťažiaci 60 minút čistého času.

      30.11.2022 sa aj naši žiaci 5.-9.ročníka zúčastnili súťaže EXPERT geniality show, všetci zúčastnení získali účastnický diplom a pero.

      Štartovné pre všetkých súťažiacich bolo uhradené z Občianskeho združenia Pre školu - Spolu.

     • Vybíjaná - Okresné kolo

     • Dňa 16.2.2023  sa naše mladšie žiacky zúčastnili okresného kola vo vybíjanej v Rabči. Po výborných výkonoch sme porazili Hruštín a Slnečnú Námestovo, tesne sme prehrali s Novoťou a Rabčou. Skončili sme na peknom 3. mieste. Blahoželáme!

     • IQ TESTOVANIE

     • Naša škola spolupracuje s organizáciou MENSA Slovensko od roku 2021. V rámci tejto spolupráce sme dnes 17.2.2023 mali  možnosť otestovať IQ  žiakov z našej školy, ktorí sa prihlásili  na IQ testovania na dobrovoľnej báze. Testovania sa zúčastnilo 25 žiakov MŠ, ZŠ a prebehlo pod vedením p.Tamary Babjákovej – psychologičky a koordinátorky našej spolupráce s MENSOU.

      Žiaci boli rozdelení do štyroch skupín: 5-7 rokov, 7-9 rokov, 10-13 rokov, 14 rokov + . Každá veková kategória mala inú náročnosť a inú časovú dotáciu (30-45 minút).

      Testovanie organizuje MENSA Slovensko prostredníctvom medzinárodne uznávaného štandardizovaného testu pod dohľadom psychológa MENSY.

      Pri žiakoch vo veku 14+ išlo o klasický IQ test, kde výsledkom bude konkrétna výška IQ. V prípade priaznivého výsledku vie tento test žiak použiť v budúcnosti pri prijímaní na VŠ, pri hľadaní zamestnania alebo pre členstvo v MENSE Slovensko.

      Pri žiakoch vo veku do 13 rokov išlo o screeningovy test,  rodič sa dozvie pásmo  intelektu, v ktorom sa dieťa aktuálne nachádza (napr. IQ 90-105, 105-110, IQ 110-120, IQ nad 120 ...).

      Informácia o výške IQ žiaka je striktne len medzi  MENSOU a rodičom.

      Najmladší účastníci mali 5 rokov, zvládli to skvele.

      MENSA Slovensko je nezisková organizácia združujúca intelektovo nadaných ľudí s IQ nad 130 (približne 2% populácie). Do spolupráce sme sa zapojili, aby sme mohli podchytiť a rozvíjať potenciál a nadanie našich žiakov. Uvedomujeme si, že aj táto špecifická skupina žiakov má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a my budeme radi, ak im budeme môcť pomáhať v ich napĺňaní.

      Ďakujeme všetkým odvážnym zúčastneným, odniesli sme si spoločne nové zážitky a skúsenosti.

     • Školský karneval

     • Fašiangy sú už tradične časom plesov, zábav a karnevalov. Karneval nechýbal ani na našej základnej škole. Konal sa 17. 2. 2023. V tento deň prebiehalo vyučovanie v maskách. Žiaci 2. stupňa si tematický karneval užili v triede s triednymi vyučujúcimi. Niektoré triedy si naozaj na téme dali záležať.

      Žiaci 1. stupňa sa previedli v originálnych maskách. Do školy zavítali rôzne rozprávkové bytosti – ježibaby, víly, princezné, ale aj kovboji, šašovia, vojaci a veľa iných masiek s rozžiarenými očkami. Snažili sa zaujať nielen farebnosťou, ale aj originálnosťou. Najkrajšie a najoriginálnejšie masky boli odmenené peknými cenami. 

      Naše pani kuchárky všetkým žiakom napiekli výborné šišky. Počas veľkej prestávky si  všetci žiaci pochutnali na výborných fašiangových šiškách a chutnom čaji.

      Aj vďaka rodičom, ktorí sa postarali o nádherné masky svojich ratolestí sme všetci prežili jedno čarovné dopoludnie plné radosti. 

      Ďakujeme ZRPŠ za ceny a sladkú dobrotu pre každého žiaka, ktoré napiekli naše pani kuchárky,  za čo im veľmi pekne ďakujeme!

      O rok sa tešíme opäť! 

     • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA – školské kolo

     • Dňa 9. 2. 2023  sa konalo školské kolo 59. ročníka chemickej olympiády kategórie D. ​​​​​​​​​​​​​​

      Test pozostával z 3 častí – názvoslovie, teoretické úlohy na tému železo a chemické výpočty.

      V tejto súťaži si mohli žiaci 9. ročníka porovnať svoje vedomosti z chémie. Tešíme sa, že žiaci aj tento rok prejavili záujem o chémiu a prírodné vedy.

      VÝSLEDKY:

      1. miesto: Júlia Kleinová 9.A

      2. miesto: Peter Miškovčík 9.A a Roman Resutík 9.B

      3. miesto: Maroš Stopjak 9.B a Timotej Kopta 9.A                

      Srdečne blahoželáme a postupujúcim želáme veľa úspechov v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 30. 3. 2023.

      PaedDr. Eva Kapičáková

     • Lyžiarsky výcvik so skvelými zážitkami

     • V dňoch 6. – 10. februára 2023 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik, ktorého sa zúčastnili žiaci 8. ročníka. Lyžiarsky výcvik sa uskutočnil na lyžiarskom vleku v Oravskom Veselom s veľmi dobrými lyžiarskymi podmienkami, za ktoré ďakujeme vedeniu obce.

      Lyžiarsky výcvik sa uskutočnil pod vedením inštruktorov: Mgr. Michal Kumor, Mgr. Ľuboš Volček, Mgr. Zuzana Šurínová a Mgr. Eva Namislovská. Žiaci si okrem lyžiarskych vedomostí a zručnosti odniesli domov aj množstvo skvelých zážitkov. Okrem lyžiarskeho výcviku sa žiaci venovali spoločným aktivitám, ktoré sa organizovali v spolupráci s inštruktormi. 

      Posledný deň  lyžiarskeho výcviku sa uskutočnili preteky. Traja najlepší lyžiari a tri najlepšie lyžiarky získali medailu, sladkosť a prvé miesto vecnú cenu.

      VYHODNOTENIE: 

      1. miesto - Jakub Rydzoň, Diana Šubjaková

      2. mietso - Tobiáš Jurčák, Marianna Kormančíková

      3. miesto - Róbert Švec, Alica Pisarčíková

      Odmenení boli všetci žiaci, získali certifikát a sladkú odmenu od pána starostu Ing. Albína Maslaňáka. Najkrajšou odmenou pre zúčastnených žiakov lyžiarskeho výcviku bolo prekvapenie od pána starostu - "Lyžovačka pokračuje aj v pondelok 13.2.2023"

      Ďakujeme Reštaurácii Gól za vynikajúce stravovanie počas lyžiarskeho výcviku a za prekvapenie v podobe poukážky "Wellnes day" pre každého žiaka. 

      Na záver by sme chceli vyzdvihnúť zodpovedný prístup a vzorné správanie žiakov 8.A a 8.B triedy.  

       

     • Výsledky súťaže VŠETKOVEDKO

     • 30.11.2022 sa konal ďalší ročník súťaže Všetkovedko. Z našej školy sa do nej zapojilo 16 žiakov z ročníkov 2-4. Súťažilo sa o "najmúdrejšieho medzi najbystrejšími". Súťaž je zameraná na zistenie všeobecných vedomostí u detí získaných v škole a z bežného života.

      V tomto ročníku sa zadarilo 3 našim žiakom, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi.

      YVONNE SAMELIAKOVÁ, 3.A

      ADAM VAJDEČKA, 3.A

      JAKUB BALCERČÍK, 4.A

      Srdečne blahoželáme a tešíme sa z úspechu.

      Mgr. Gabriela Klusová

     • Snežní stavitelia zo 7.B

     • Keďže nám pani Zima dopriala poriadnu snehovú nádielku, žiaci 7.B triedy sa na triednickej hodine rozhodli v skupinách vytvoriť snežné stavby a iné nápady zo snehu. Najskôr vytvorili snežné motýle a potom už pracovali ako usilovní stavbári na svojom snežnom projekte. Podarilo sa im vyrobiť 2 snežné hrady , ktoré nazvali Pricess-hrad (dievčenský) a Zámorská pevnosť (chlapčenský hrad). Hrady mali aj vodné priekopy, mosty a vežičky. Iní žiaci vytvorili snežné kreslo pre všetkých Eskimákov a aj ho vyskúšali a dievčatá vytvorili aj hru: Snežnú škôlku, ktorú si aj skákaním vyskúšali. Hoci sa snežné stavby časom rozsypú, určite sa nerozplynie radosť zo zimy, z vytvorených diel a veselá nálada z hry so snehom.

      Mgr. Erika Kureková a žiaci 7.B

     • YPSILON – Slovina je hra

     • Dňa 24.11.2022 sa do tejto súťaže zapojilo 30 žiakov z našej školy z 1.-9.r. Súťažilo sa v deviatich kategóriách, na vyriešenie úloh mali žiaci 45 minút. Úspešnosť žiakov v tejto súťaži bola 63%-100%.

      Naši najlepší žiaci: 100%
      Marianka Rydzoňová  
      Marko Mušák               
      Andrea Sochuliaková 

      Občianske združenie Pre školu – SPOLU hradilo časť účastníckeho poplatku tejto súťaže.

      Ypsilon – slovina je hra, je zábavná súťaž pre žiakov základných škôl, v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Cieľom súťaže je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu a ukázať im, že slovina je hra.

      Súťažné interaktívne testy rozvíjajú žiacku originalitu, tvorivosť a aktívne myslenie žiakov, podnecujú ich flexibilitu.