• Voľné pracovné miesto: Mzdový účtovník, personalista/Administratívny pracovník

     Miesto výkonu práce: Základná škola s materskou školou Oravské Veselé 377, 02962

     Pracovný úväzok: 100 %

     Termín nástupu: 02.01. 2023

     Vzdelanie: Ekonomické

     Požiadavky na uchádzača:

     - min. 1 ročná prax v oblasti mzdového účtovníctva a personalistiky
     - práca s programom WinPaM
     - znalosť Zákonníka práce a zákonov týkajúcich sa problematiky miezd v školstve

     Ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť

     Znalosť práce s PC: Office 365, MS Word, MS Excel, internet, účtovný program

     Ďalšie požiadavky:

     - žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým kontaktom zaslať na adresu školy do  30.10. 2022

     - profesijný životopis

     - doklad o dosiahnutom vzdelaní

     - súhlas so spracovaním osobným údajov

     Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

     - spracovanie a vedenie komplexnej personálno-mzdovej agendy v súlade s pracovnoprávnymi predpismi,
     - spracovávanie ELDP, archivovanie dokladov, evidencia a aktualizácia mzdových listov
     - spracovanie miezd a príprava podkladov k výplatám miezd
     - komunikácia s inštitúciami – sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne a daňový úrad (výkazy, hlásenia, prihlášky, odhlášky, ročné zúčtovania atď.)
     - administratívne činnosti mzdového oddelenia (zápočtové listy, PN, exekúcie, potvrdenia o príjme zamestnancov, evidencia a vystavovanie vstupných a výstupných dokladov…)
     - sledovanie legislatívnych zmien a ich aplikácia

     - aktualizácia údajov zo školského informačného systému do Centrálneho registra (RIS)

     - spracovanie štatistických výkazov a hlásení, ktoré je zamestnávateľ povinný podávať inštitúciám
     - súčinnosť pri výkone kontrol u zamestnávateľa

     Mzdové podmienky: v závislosti od  dĺžky praxe v zmysle platových tabuliek podľa platného zákona            

     Výber uchádzačov prebehne pohovorom vo vopred dohodnutom termíne na základe telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len vybraní  uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

     Kontaktné informácie:
     Mgr. Zuzana Krúpová
     Riaditeľka školy
     e-mail: zsmsoravskevesele@gmail.com  
     tel.: 0948 063 249

      

      

      

   •