• Školský rok 2022/2023

   •  

    Riaditeľka ZŠ s MŠ: Mgr. Zuzana Krúpová

    Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:  Mgr. Mária Čierna

    Triedni vyučujúci v ZŠ:

    1.A - Mgr. Katarína Resutíková
    1.B - PaedDr. Marta Pekarčíková
    2.A - Mgr. Ida Balcerčíková
    2.B - Mgr. Mariana Stopjaková
    3.A - Mgr. Gabriela Klusová
    3.B - Mgr. Margita Romaňáková
    4.A - Mgr. Zlatica Kumorová (zastupuje Mgr. Darinu Škarbovú)
    4.B - Mgr. Anton Rušin
    5.A - Mgr. Lucia Stopjaková
    5.B - PaedDr. Daniela Pisarčíková
    6.A - Ing. Jana Slameníková
    6.B - Mgr. Róbert Repka
    7.A - Ing. Magdaléna Maslaňáková
    7.B - Mgr. Erika Kureková
    8.A - Mgr. Eva Namislovská
    8.B - Mgr. Viera Poláková
    9.A  - Mgr. Jana Lietavcová
    9.B - Mgr. Veronika Kureková

    Mgr. Maria Majzelová
    PaedDr. Eva Kapičáková
    Mgr. Milan Prídavok
    Ing. Marián Beňadik
    Mgr. Michal Kumor
    Mgr. Lenka Raková Štrausová - ŠDK

    Vychovávateľky v ŠKD:
    Mgr. Silvia Boráková
    Mgr. Martina Gudjončíková

    Inkluzívny tím:
    Mgr. Zuzana Šurínová
    Mgr. Iveta Mydlárová
    Bc. Anežka Gočálová
    Bc. Elena Samuhelová

    Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Mgr. Madleňáková Lucia
    Triedne učiteľky v MŠ:

    Bc. Balcerčíková Martina
    Mgr. Chromeková Petronela
    Mgr. Kumorová Lucia
    Bc. Kozaňáková Bernadeta
    Mgr. Madleňáková Lucia
    Bc. Ruľáková Martina
    Bc. Jurčáková Daniela
    Mgr. Kvasničáková Terézia
    Mgr. Katreníková Andrea

    Vedúca školskej jedálne a účtovníčka: Kocúrová Daniela
    Administratívny pracovník: Bc. Mária Kůsová

    Kuchárky:

    Brandýsová Janka
    Kinierová Mária
    Krišová Marta
    Kureková Janka

    Upratovačky:

    Ganobčíková Erika
    Švecová Helena
    Patronová Žofia
    Javorová Drahoslava
    Rušinová Júlia
    Bugajová Zdenka

    Školník: Peter Brandys

    Údržbár: Jozef Kvasničák
      

    Základná škola v Oravskom Veselom je základná škola so všetkými ročníkmi, plnoorganizovaná základná škola s ročníkmi 1.-9. Nachádza sa v nej 18 kmeňových učební a  8 špeciálnych učební na vyučovanie odborných predmetov. 

    V škole sú k dispozícii nasledovné špeciálne učebne:

    • 1 učebňa na vyučovanie fyziky a chémie

    • 1 učebňa biológie

    • 1 učebňa techniky

    • 3 jazykové učebne ANJ1, ANJ2, NEJ ( učebňa vybavená počítačmi pre žiakov)

    • 2 PC učebne 

     

    Školská knižnica

    Školský klub - 2 oddelenia

    Školská jedáleň


    Školský rok 2022/2023

    POČET ŽIAKOV ZŠ:   338

    Počet žiakov MŠ: 116                                    

    PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ZŠ s MŠ:

                            PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI: 42

                            NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI: 20

        Ku škole patrí aj školský klub detí - 2 oddelenia, zariadenie školského stravovania a materská škola. Škola poskytuje vhodné podmienky na šport. V školskom areáli sa nachádza multifunkčné ihrisko s bežeckou dráhou a priestorom na skok do diaľky, ktoré v tomto školskom roku čaká rekonštrukcia z dôvodu havarijného stavu.  Takisto poskytuje široké možnosti na beh, lyžovanie a kolektívne športy, ako sú futbal, volejbal, vybíjaná, basketbal. Vo voľnom čase škola poskytuje množstvo krúžkov, ktoré sú zamerané na šport, jazykovú prípravu, prácu s počítačom, či na všeobecné vedomosti a zručnosti. Školský pozemok ponúka možnosti na pestovateľské práce.


    Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v súlade s platnými učebnými plánmi a osnovami. V minulom školskom roku sa vyučovalo podľa učebných plánov pre 1. – 9. ročník ZŠ, ktoré schválilo MŠ SR 12. mája 2003, číslo 520/2003–41 s platnosťou od 1. 9. 2003.

    V 1. až  4. a 5. až 9. ročníku sa v školskom roku 2022/2023 vyučuje podľa inovovaného učebného plánu Školského vzdelávacieho programu.

    Využitie disponibilných hodín: 

    Matematika
    Slovenský jazyk a literatúra
    Angličtina hrou
    Anglický jazyk
    Nemecký jazyk
    Telesná a športová výchova
    Dejepis
    Chémia